අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :24.12.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 617.00 620.00 605.00 1,200.00 1,033.00
Matale 650.00 641.00 - - 1,150.00 1,141.00
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,200.00 1,100.00
Ratnapura 590.00 567.00 - - - -
Badulla 650.00 650.00 - - 1,050.00 1,050.00
Kurunegala 630.00 623.00 600.00 600.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 600.00 580.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - -
Matara 570.00 570.00 - - - -
Hambantota 600.00 577.00 - - - -
Monaragala 620.00 610.00 - - 1,080.00 1,050.00
National 650.00 597.42 620.00 602.50 1,200.00 1,074.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,102.00 80.00 72.00
Matale 1,200.00 1,149.00 80.00 77.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 1,200.00 1,116.00 70.00 67.00
Ratnapura 1,200.00 1,137.00 - -
Badulla 1,050.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,050.00 1,016.00 80.00 70.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,300.00 1,100.00 100.00 75.00
Kalutara 1,100.00 1,035.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,100.00 1,062.00 90.00 65.00
Hambantota 1,100.00 1,050.00 - -
Monaragala 1,050.00 1,000.00 - -
National 1,300.00 1,068.08 100.00 71.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 437.00 425.00 415.00 500.00 487.00
Matale 450.00 442.00 - - 460.00 456.00
Nuwara_eliya - - - - - -
Kegalle 450.00 430.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 460.00 450.00 - - - -
Badulla 450.00 450.00 - - - -
Kurunegala 450.00 438.00 425.00 418.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 450.00 430.00 - - - -
Kalutara 450.00 435.00 - - - -
Galle 450.00 425.00 - - - -
Matara 500.00 453.00 - - - -
Hambantota 425.00 408.00 - - - -
Monaragala 420.00 410.00 - - - -
National 500.00 434.00 425.00 411.00 500.00 471.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 360.00 328.00 325.00 317.00 - -
Matale 440.00 422.00 420.00 400.00 380.00 362.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 450.00 425.00 400.00 391.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 250.00 238.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 385.00 380.00 375.00 350.00 345.00 300.00 295.00
National 450.00 388.40 420.00 357.80 380.00 298.40 300.00 246.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,000.00 5,000.00 4,600.00 4,600.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00
Matale 5,100.00 5,100.00 4,200.00 4,200.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 3,900.00 3,000.00 2,750.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,100.00 4,375.00 4,600.00 3,410.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 610.00 550.00 548.00 462.00 400.00 363.00 3,000.00 2,577.00 2,000.00 1,563.00
Matale 600.00 575.00 500.00 490.00 440.00 415.00 3,000.00 2,949.00 2,600.00 2,516.00
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 385.00 350.00 345.00 - - 3,000.00 2,900.00 2,500.00 2,250.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 610.00 502.50 548.00 436.75 440.00 389.00 3,000.00 2,731.50 2,600.00 2,082.25

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,500.00 3,450.00 3,000.00 2,850.00 2,500.00 2,383.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,783.00 1,800.00 1,783.00 1,800.00 1,700.00 1,500.00 1,466.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,100.00 2,050.00 1,500.00 1,500.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,466.00 750.00 717.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,550.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,175.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,865.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,270.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,960.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,160.00 - - - - - -
Galle 3,800.00 3,650.00 2,600.00 2,550.00 2,300.00 2,280.00 2,100.00 2,050.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,840.00 1,820.00 - - - - - -
Matara 4,000.00 3,950.00 3,500.00 2,966.00 2,500.00 2,350.00 2,200.00 2,092.00 2,100.00 2,050.00 2,050.00 1,983.00 2,000.00 1,910.00 1,850.00 1,810.00 1,750.00 1,637.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,750.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 4,000.00 3,554.25 3,500.00 2,807.75 2,600.00 2,280.00 2,300.00 1,993.67 2,100.00 1,966.67 2,050.00 1,908.67 2,000.00 1,785.00 1,850.00 1,601.20 1,750.00 1,637.00 2,100.00 1,758.00 1,500.00 1,179.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 5,500.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,300.00 1,000.00 250.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,500.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,300.00 1,000.00 250.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 370.00 316.00 150.00 113.00
Matale 360.00 345.00 200.00 190.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 350.00 325.00 120.00 120.00
Ratnapura 360.00 340.00 150.00 137.00
Badulla 300.00 300.00 250.00 250.00
Kurunegala 350.00 350.00 120.00 117.00
Colombo - - - -
Gampaha 350.00 340.00 150.00 125.00
Kalutara 320.00 317.00 200.00 200.00
Galle 340.00 330.00 - -
Matara 340.00 328.00 100.00 100.00
Hambantota 340.00 323.00 - -
Monaragala 320.00 310.00 - -
National 370.00 327.00 250.00 150.22

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 167.00 300.00 222.00 - - - 40.00 - -
Matale 190.00 170.00 180.00 177.00 - - 45.00 43.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 160.00 156.00 350.00 340.00 - - 75.00 75.00 - -
Ratnapura 150.00 135.00 300.00 290.00 - - 40.00 30.00 - -
Badulla 125.00 125.00 400.00 400.00 700.00 700.00 - - - -
Kurunegala 165.00 162.00 200.00 183.00 - - 60.00 60.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 170.00 160.00 200.00 190.00 - - 80.00 70.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 130.00 125.00 - - - - - - - -
Matara 130.00 126.00 250.00 233.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 130.00 127.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 150.00 250.00 200.00 - - - - - -
National 200.00 146.33 400.00 243.50 700.00 700.00 80.00 49.71 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,380.00 - -
Matara - - - - 2,300.00 2,300.00 4,800.00 4,800.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,380.00 2,340.00 4,800.00 3,983.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture