අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :25.06.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 625.00 606.00 600.00 586.00 1,200.00 1,166.00
Matale 625.00 624.00 - - 1,200.00 1,183.00
Nuwara_eliya 610.00 603.00 - - - -
Kegalle 650.00 618.00 - - 1,200.00 1,000.00
Ratnapura 580.00 570.00 - - - -
Badulla 625.00 625.00 - - 1,100.00 1,100.00
Kurunegala 625.00 608.00 600.00 585.00 - -
Colombo 650.00 638.00 - - - -
Gampaha 575.00 555.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 600.00 590.00 - - - -
Matara 620.00 620.00 - - - -
Hambantota 600.00 596.00 - - - -
Monaragala 600.00 595.00 - - 1,050.00 1,020.00
National 650.00 602.00 600.00 585.50 1,200.00 1,093.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,250.00 1,150.00 80.00 77.00
Matale 1,175.00 1,150.00 90.00 80.00
Nuwara_eliya 1,125.00 1,120.00 75.00 70.00
Kegalle 1,200.00 1,150.00 80.00 80.00
Ratnapura 1,200.00 1,150.00 - -
Badulla 1,100.00 1,050.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,050.00 70.00 65.00
Colombo 1,100.00 1,075.00 - -
Gampaha 1,150.00 1,090.00 75.00 65.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,150.00 1,125.00 90.00 68.00
Hambantota 1,150.00 1,113.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,250.00 1,089.14 90.00 72.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 560.00 543.00 540.00 510.00 600.00 600.00
Matale 550.00 537.00 475.00 437.00 575.00 561.00
Nuwara_eliya 570.00 565.00 - - - -
Kegalle 575.00 565.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 500.00 490.00 - - - -
Badulla 450.00 450.00 - - - -
Kurunegala 673.00 600.00 575.00 552.00 - -
Colombo 500.00 500.00 - - - -
Gampaha 550.00 520.00 - - - -
Kalutara 470.00 463.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 520.00 490.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 500.00 500.00 - - - -
National 673.00 516.50 575.00 499.75 600.00 580.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 378.00 350.00 341.00 300.00 298.00 - -
Matale 420.00 400.00 380.00 375.00 365.00 356.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 316.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 315.00 298.00 260.00 235.00 210.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 220.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 383.00 360.00 356.00 - -
National 420.00 366.80 390.00 316.67 365.00 311.25 210.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,600.00 3,600.00 3,400.00 3,400.00 3,200.00 3,200.00 2,700.00 2,700.00 2,200.00 2,200.00
Matale 3,800.00 3,800.00 3,650.00 3,650.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 3,000.00 2,750.00 2,500.00 2,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala - - 3,200.00 3,100.00 2,800.00 2,650.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,800.00 3,383.33 3,650.00 2,950.00 3,200.00 2,750.00 2,700.00 2,450.00 2,200.00 1,900.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 520.00 471.00 450.00 417.00 400.00 400.00 1,900.00 1,745.00 1,300.00 1,205.00
Matale 500.00 484.00 470.00 457.00 350.00 325.00 1,800.00 1,750.00 1,650.00 1,641.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,500.00 1,500.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 500.00 450.00 400.00 375.00 - - 1,500.00 1,300.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 425.00 388.00 380.00 340.00 - - 1,700.00 1,450.00 1,400.00 1,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 457.17 470.00 377.80 400.00 362.50 1,900.00 1,540.83 1,650.00 1,239.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,300.00 3,150.00 2,600.00 2,550.00 2,450.00 2,412.00 2,250.00 2,225.00 1,800.00 1,762.00 1,800.00 1,762.00 1,900.00 1,850.00 1,600.00 1,537.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 2,100.00 1,600.00 1,550.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,500.00 800.00 783.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,750.00 2,750.00 2,400.00 2,400.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,300.00 2,100.00 2,000.00 1,900.00 - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,675.00
Kalutara 3,000.00 2,935.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,250.00 3,225.00 2,370.00 2,355.00 2,280.00 2,265.00 2,240.00 2,223.00 - - - - 2,050.00 2,040.00 2,010.00 2,005.00 - - - - - -
Matara 3,600.00 3,525.00 3,200.00 2,933.00 2,500.00 2,412.00 2,300.00 2,225.00 2,250.00 2,173.00 2,200.00 2,150.00 2,100.00 2,025.00 2,000.00 1,933.00 1,900.00 1,750.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 2,000.00 1,990.00 1,900.00 1,900.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,280.00
National 3,600.00 3,208.75 3,200.00 2,681.00 2,750.00 2,400.86 2,400.00 2,227.57 2,300.00 2,067.33 2,200.00 1,948.33 2,100.00 1,881.33 2,010.00 1,732.00 1,900.00 1,750.00 2,200.00 1,800.00 1,800.00 1,322.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 1,250.00 1,125.00 500.00 500.00 - -
Gampaha 3,500.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 1,600.00 1,400.00 800.00 600.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,500.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 1,600.00 1,262.50 800.00 550.00 - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 280.00 250.00 229.00
Matale 310.00 305.00 250.00 250.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 305.00 301.00 300.00 275.00
Ratnapura 295.00 288.00 210.00 202.00
Badulla 260.00 260.00 300.00 300.00
Kurunegala 310.00 307.00 350.00 350.00
Colombo 290.00 273.00 325.00 313.00
Gampaha 320.00 305.00 500.00 440.00
Kalutara 290.00 285.00 400.00 400.00
Galle 300.00 295.00 - -
Matara 305.00 295.00 250.00 250.00
Hambantota 300.00 293.00 - -
Monaragala 290.00 275.00 - -
National 320.00 290.36 500.00 300.90

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 250.00 219.00 500.00 453.00 - - - 40.00 - -
Matale 250.00 240.00 400.00 400.00 - - 50.00 48.00 - -
Nuwara_eliya 210.00 203.00 400.00 397.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 203.00 550.00 483.00 - - 70.00 60.00 - -
Ratnapura 170.00 157.00 350.00 350.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 250.00 237.00 400.00 400.00 700.00 700.00 - - - -
Kurunegala 250.00 217.00 650.00 583.00 - - - - - -
Colombo 230.00 217.00 650.00 583.00 - - 60.00 53.00 - -
Gampaha 200.00 200.00 600.00 550.00 - - 100.00 65.00 - -
Kalutara 200.00 197.00 450.00 450.00 - - - - - -
Galle 180.00 165.00 300.00 300.00 - - - - - -
Matara 190.00 149.00 400.00 387.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 180.00 163.00 - - - - - - - -
Monaragala 220.00 200.00 400.00 400.00 - - 50.00 50.00 - -
National 250.00 197.64 650.00 441.23 700.00 700.00 100.00 50.13 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,300.00 2,250.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 2,500.00 2,500.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 2,500.00 2,416.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture