අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :25.09.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 625.00 586.00 580.00 537.00 1,100.00 1,000.00
Matale 640.00 629.00 600.00 600.00 1,100.00 1,100.00
Nuwara_eliya 585.00 582.00 - - - -
Kegalle 600.00 591.00 550.00 550.00 1,100.00 1,100.00
Ratnapura 600.00 586.00 - - - -
Badulla 600.00 593.00 540.00 470.00 1,050.00 1,025.00
Kurunegala 650.00 630.00 620.00 607.00 - -
Colombo 600.00 588.00 - - - -
Gampaha 680.00 615.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - -
Matara 620.00 620.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 620.00 604.00 - - 1,100.00 1,042.00
National 680.00 600.14 620.00 552.80 1,100.00 1,053.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,175.00 1,076.00 90.00 76.00
Matale 1,100.00 1,100.00 80.00 70.00
Nuwara_eliya 1,075.00 1,072.00 70.00 68.00
Kegalle 1,150.00 1,108.00 80.00 77.00
Ratnapura 1,100.00 1,030.00 - -
Badulla 1,100.00 1,050.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,167.00 100.00 83.00
Colombo 1,100.00 1,025.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,080.00 65.00 57.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,150.00 1,085.00 80.00 64.00
Hambantota 1,150.00 1,117.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,060.36 100.00 70.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 536.00 535.00 510.00 600.00 567.00
Matale 550.00 536.00 530.00 523.00 560.00 548.00
Nuwara_eliya 550.00 543.00 - - - -
Kegalle 550.00 533.00 500.00 483.00 - -
Ratnapura 510.00 505.00 - - - -
Badulla 530.00 480.00 500.00 450.00 - -
Kurunegala 550.00 537.00 530.00 517.00 - -
Colombo 525.00 508.00 - - - -
Gampaha 575.00 540.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 525.00 491.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 520.00 488.00 - - - -
National 575.00 514.64 535.00 496.60 600.00 557.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 366.00 360.00 328.00 325.00 320.00 - -
Matale 430.00 407.00 400.00 366.00 350.00 346.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 341.00 350.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 380.00 350.00 330.00 315.00 - - - -
Kurunegala 400.00 375.00 320.00 310.00 280.00 260.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 390.00 380.00 378.00 370.00 360.00
National 430.00 373.17 400.00 334.83 380.00 326.00 370.00 280.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,600.00 3,600.00 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,600.00
Matale 3,600.00 3,600.00 3,300.00 3,300.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,500.00 2,200.00 2,200.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,750.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,500.00 3,250.00 3,225.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,587.50 3,600.00 3,029.17 3,400.00 2,950.00 3,000.00 2,600.00 2,600.00 2,100.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 560.00 536.00 500.00 434.00 450.00 425.00 2,400.00 2,157.00 1,600.00 1,306.00
Matale 550.00 538.00 500.00 481.00 450.00 446.00 2,150.00 2,134.00 1,850.00 1,782.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 600.00 550.00 550.00 500.00 - - 2,500.00 1,933.00 2,000.00 1,566.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 425.00 400.00 390.00 - - 1,800.00 1,650.00 1,450.00 1,325.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 499.83 550.00 441.00 450.00 435.50 2,500.00 1,895.67 2,000.00 1,495.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,050.00 2,700.00 2,625.00 2,300.00 2,275.00 1,900.00 1,850.00 1,750.00 1,737.00 1,750.00 1,737.00 1,650.00 1,612.00 1,500.00 1,437.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,750.00 1,500.00 1,158.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,633.00 1,000.00 850.00
Colombo - - 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,400.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,850.00 1,850.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,525.00 - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,100.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,867.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,265.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,967.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,450.00 3,430.00 2,460.00 2,440.00 2,260.00 2,250.00 2,070.00 2,065.00 - - - - 1,930.00 1,915.00 1,880.00 1,860.00 - - - - - -
Matara 3,700.00 3,650.00 2,800.00 2,700.00 2,400.00 2,230.00 2,200.00 2,113.00 2,100.00 2,075.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,888.00 1,850.00 1,822.00 1,700.00 1,580.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,100.00 2,100.00 2,050.00 2,025.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,320.00
National 3,700.00 3,324.25 2,900.00 2,666.40 2,600.00 2,260.29 2,300.00 2,020.43 2,100.00 1,959.67 2,000.00 1,901.33 1,930.00 1,771.67 1,880.00 1,639.33 1,700.00 1,580.00 2,000.00 1,691.50 1,500.00 1,107.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 7,000.00 4,000.00 7,000.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 1,800.00 1,500.00 500.00 300.00
Colombo - - - - 3,000.00 2,875.00 1,500.00 1,500.00 - -
Gampaha 6,000.00 3,500.00 6,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,000.00 700.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,500.00 3,750.00 6,500.00 3,750.00 4,000.00 2,791.67 2,500.00 1,666.67 1,000.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 380.00 344.00 350.00 317.00
Matale 375.00 340.00 400.00 375.00
Nuwara_eliya 350.00 347.00 - -
Kegalle 353.00 350.00 500.00 450.00
Ratnapura 350.00 350.00 500.00 484.00
Badulla 320.00 292.00 500.00 437.00
Kurunegala 370.00 363.00 600.00 550.00
Colombo 320.00 300.00 500.00 500.00
Gampaha 400.00 360.00 500.00 470.00
Kalutara 330.00 325.00 400.00 400.00
Galle 350.00 345.00 - -
Matara 360.00 350.00 400.00 400.00
Hambantota 350.00 350.00 - -
Monaragala 380.00 354.00 - -
National 400.00 340.71 600.00 438.30

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 167.00 450.00 448.00 - - - 50.00 3,000.00 3,000.00
Matale 200.00 184.00 500.00 443.00 - - 60.00 53.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 168.00 400.00 398.00 - - - - - -
Kegalle 160.00 156.00 550.00 550.00 - - 75.00 67.00 - -
Ratnapura 160.00 153.00 450.00 425.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 163.00 500.00 487.00 750.00 650.00 75.00 67.00 - -
Kurunegala 180.00 170.00 400.00 333.00 - - 100.00 100.00 - -
Colombo 130.00 128.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 166.00 500.00 430.00 - - 150.00 90.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 350.00 350.00 - - - - - -
Galle 150.00 145.00 - - - - - - - -
Matara 150.00 145.00 400.00 363.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 150.00 150.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 143.00 400.00 366.00 - - - - - -
National 200.00 156.50 550.00 417.55 750.00 650.00 150.00 61.50 3,000.00 3,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 2,900.00 2,850.00
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,590.00 2,545.00 3,300.00 2,839.00

Data collected and Web published by the Economis Research Unit
Department of Export Agriculture