අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :27.11.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 615.00 600.00 583.00 1,200.00 1,050.00
Matale 650.00 628.00 - - 1,200.00 1,142.00
Nuwara_eliya 610.00 603.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,000.00 950.00
Ratnapura 650.00 645.00 630.00 630.00 - -
Badulla 670.00 615.00 500.00 500.00 1,050.00 1,035.00
Kurunegala 630.00 620.00 600.00 600.00 - -
Colombo 650.00 644.00 - - - -
Gampaha 650.00 620.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 620.00 610.00 - - - -
Matara 620.00 620.00 - - - -
Hambantota 630.00 620.00 - - - -
Monaragala 650.00 630.00 - - 1,100.00 1,080.00
National 670.00 618.64 630.00 578.25 1,200.00 1,051.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,121.00 90.00 75.00
Matale 1,150.00 1,122.00 80.00 78.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 70.00 65.00
Kegalle 1,000.00 966.00 80.00 80.00
Ratnapura 1,100.00 1,075.00 - -
Badulla 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,083.00 80.00 75.00
Colombo 1,100.00 1,025.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,060.00 75.00 52.00
Kalutara 1,100.00 1,035.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,100.00 1,063.00 80.00 61.00
Hambantota 1,150.00 1,116.00 - -
Monaragala 1,050.00 1,033.00 - -
National 1,200.00 1,049.93 90.00 69.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 475.00 444.00 425.00 416.00 510.00 488.00
Matale 450.00 447.00 - - 460.00 460.00
Nuwara_eliya 460.00 453.00 - - - -
Kegalle 450.00 435.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 480.00 460.00 - - - -
Badulla 450.00 417.00 400.00 366.00 - -
Kurunegala 450.00 435.00 430.00 413.00 - -
Colombo 500.00 483.00 - - - -
Gampaha 450.00 420.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - -
Matara 500.00 463.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 450.00 433.00 - - - -
National 500.00 449.29 430.00 398.75 510.00 474.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 379.00 350.00 335.00 330.00 306.00 - -
Matale 410.00 401.00 410.00 386.00 360.00 347.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 350.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 366.00 360.00 326.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 250.00 237.00 210.00 203.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 385.00 380.00 362.00 310.00 300.00
National 410.00 371.83 410.00 340.50 380.00 296.40 310.00 251.50

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00
Matale 4,000.00 4,000.00 3,750.00 3,750.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,400.00 1,400.00
Kegalle 3,000.00 2,750.00 2,500.00 2,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,500.00 3,250.00 3,225.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 3,812.50 4,500.00 3,154.17 4,000.00 3,150.00 3,500.00 2,750.00 3,000.00 2,200.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 507.00 480.00 453.00 400.00 377.00 2,600.00 2,400.00 1,600.00 1,346.00
Matale 550.00 523.00 450.00 436.00 - - 2,300.00 2,233.00 1,875.00 1,680.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 500.00 475.00 450.00 425.00 - - 2,500.00 2,100.00 2,000.00 1,750.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 440.00 420.00 410.00 - - 2,500.00 2,350.00 2,100.00 2,050.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,200.00 2,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 507.50 480.00 434.80 400.00 377.00 2,600.00 2,180.50 2,100.00 1,705.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,150.00 2,700.00 2,650.00 2,400.00 2,350.00 2,200.00 2,150.00 1,950.00 1,900.00 1,950.00 1,900.00 1,800.00 1,783.00 1,650.00 1,616.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,100.00 1,741.00 1,500.00 1,266.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,533.00 800.00 767.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,635.00 - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,200.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,865.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,270.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,960.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,160.00 - - - - - -
Galle 3,100.00 3,050.00 2,320.00 2,310.00 2,150.00 2,140.00 2,100.00 2,090.00 - - - - 1,920.00 1,910.00 1,900.00 1,890.00 - - - - - -
Matara 3,800.00 3,700.00 3,000.00 2,767.00 2,500.00 2,380.00 2,200.00 2,160.00 2,100.00 2,060.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,830.00 1,645.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,225.00 2,150.00 2,125.00 - - - - 2,000.00 1,975.00 1,950.00 1,925.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 3,800.00 3,266.75 3,000.00 2,638.40 2,600.00 2,308.86 2,300.00 2,097.14 2,100.00 2,009.00 2,000.00 1,953.33 2,000.00 1,847.17 1,950.00 1,715.17 1,830.00 1,645.00 2,100.00 1,637.00 1,500.00 1,139.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 7,000.00 3,000.00 8,000.00 4,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 1,625.00 1,563.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 4,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 1,500.00 1,200.00 700.00 600.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,500.00 3,000.00 6,000.00 3,500.00 3,000.00 1,421.00 1,000.00 700.00 400.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 291.00 180.00 158.00
Matale 360.00 333.00 110.00 102.00
Nuwara_eliya 320.00 310.00 - -
Kegalle 300.00 300.00 150.00 150.00
Ratnapura 300.00 292.00 170.00 160.00
Badulla 300.00 280.00 250.00 212.00
Kurunegala 340.00 332.00 150.00 132.00
Colombo 290.00 275.00 150.00 125.00
Gampaha 350.00 328.00 150.00 125.00
Kalutara 285.00 282.00 200.00 200.00
Galle 300.00 300.00 - -
Matara 310.00 306.00 150.00 150.00
Hambantota 310.00 300.00 - -
Monaragala 275.00 270.00 - -
National 360.00 299.93 250.00 151.40

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 220.00 170.00 400.00 321.00 - - - 43.00 - -
Matale 170.00 159.00 500.00 500.00 - - 45.00 41.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 165.00 300.00 297.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 150.00 400.00 375.00 - - 50.00 50.00 - -
Ratnapura 160.00 152.00 300.00 300.00 - - 40.00 37.00 - -
Badulla 200.00 163.00 400.00 358.00 700.00 616.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 180.00 167.00 300.00 250.00 - - 70.00 65.00 - -
Colombo 160.00 153.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 165.00 450.00 350.00 - - 100.00 75.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 130.00 130.00 - - - - - - - -
Matara 140.00 125.00 350.00 350.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 130.00 126.00 - - - - - - - -
Monaragala 160.00 150.00 250.00 250.00 - - - - - -
National 220.00 152.00 500.00 331.91 700.00 616.00 100.00 50.13 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,380.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,166.00 3,000.00
National - - - - 2,500.00 2,440.00 3,166.00 2,750.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture