අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :28.05.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 627.00 620.00 598.00 1,200.00 1,067.00
Matale 650.00 626.00 - - 1,300.00 1,191.00
Nuwara_eliya 605.00 600.00 - - - -
Kegalle 640.00 613.00 - - 1,000.00 900.00
Ratnapura 640.00 625.00 600.00 600.00 - -
Badulla 650.00 632.00 600.00 533.00 1,200.00 1,125.00
Kurunegala 640.00 613.00 600.00 580.00 - -
Colombo 650.00 625.00 - - - -
Gampaha 650.00 622.00 - - - -
Kalutara 600.00 600.00 - - - -
Galle 610.00 605.00 - - - -
Matara 630.00 630.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 600.00 600.00 - - 1,100.00 1,100.00
National 650.00 614.29 620.00 577.75 1,300.00 1,076.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,300.00 1,219.00 80.00 77.00
Matale 1,200.00 1,150.00 80.00 70.00
Nuwara_eliya 1,160.00 1,150.00 70.00 65.00
Kegalle 1,200.00 1,166.00 60.00 60.00
Ratnapura 1,100.00 1,062.00 - -
Badulla 1,200.00 1,033.00 - -
Kurunegala 1,200.00 1,117.00 80.00 70.00
Colombo 1,100.00 1,075.00 - -
Gampaha 1,300.00 1,120.00 75.00 65.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,150.00 1,050.00 - -
Matara 1,200.00 1,136.00 80.00 62.00
Hambantota 1,100.00 1,067.00 - -
Monaragala 1,000.00 983.00 - -
National 1,300.00 1,094.86 80.00 67.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 560.00 550.00 470.00 453.00 600.00 600.00
Matale 600.00 556.00 530.00 525.00 625.00 592.00
Nuwara_eliya 570.00 565.00 - - - -
Kegalle 575.00 568.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 550.00 512.00 - - - -
Badulla 600.00 550.00 500.00 458.00 - -
Kurunegala 580.00 570.00 550.00 543.00 - -
Colombo 550.00 516.00 - - - -
Gampaha 650.00 570.00 - - - -
Kalutara 500.00 490.00 - - - -
Galle 560.00 530.00 - - - -
Matara 520.00 486.00 - - - -
Hambantota 500.00 500.00 - - - -
Monaragala 500.00 492.00 - - - -
National 650.00 532.50 550.00 495.80 625.00 596.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 360.00 322.00 320.00 305.00 - -
Matale 430.00 417.00 410.00 399.00 375.00 356.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 350.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 323.00 300.00 283.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 290.00 280.00 250.00 223.00 200.00 195.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 230.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 378.00 360.00 354.00 - -
National 430.00 365.00 410.00 315.43 375.00 309.50 200.00 195.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 3,800.00 3,800.00 3,400.00 3,400.00 3,100.00 3,100.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Matale 3,800.00 3,800.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,400.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 1,400.00 1,400.00
Kegalle 4,000.00 3,750.00 3,500.00 3,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,350.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,675.00 3,500.00 2,975.00 3,100.00 2,750.00 2,500.00 2,350.00 2,000.00 1,700.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 525.00 475.00 450.00 404.00 400.00 400.00 1,750.00 1,635.00 1,250.00 1,138.00
Matale 450.00 423.00 425.00 380.00 400.00 370.00 1,800.00 1,717.00 1,600.00 1,525.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 500.00 440.00 450.00 366.00 - - 1,700.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 375.00 370.00 335.00 - - 1,600.00 1,400.00 1,500.00 1,250.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 435.50 450.00 357.00 400.00 385.00 1,800.00 1,508.67 1,600.00 1,162.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,538.00 2,500.00 2,437.00 2,300.00 2,212.00 1,800.00 1,750.00 1,800.00 1,750.00 1,900.00 1,825.00 1,550.00 1,500.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,666.00 1,600.00 1,158.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,533.00 850.00 817.00
Colombo - - 2,850.00 2,850.00 2,750.00 2,750.00 2,400.00 2,400.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,400.00 2,400.00 2,200.00 1,825.00 - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,675.00
Kalutara 3,000.00 2,985.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,250.00 3,225.00 2,450.00 2,425.00 2,310.00 2,302.00 2,260.00 2,248.00 - - - - 2,100.00 2,055.00 2,000.00 1,975.00 - - - - - -
Matara 4,050.00 3,850.00 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,450.00 2,300.00 2,275.00 2,250.00 2,175.00 2,200.00 2,150.00 2,100.00 2,055.00 2,000.00 1,943.00 1,900.00 1,700.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,225.00 - - - - 2,050.00 2,050.00 2,000.00 1,975.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,350.00
National 4,050.00 3,265.00 3,000.00 2,716.00 2,750.00 2,458.00 2,400.00 2,222.14 2,300.00 2,064.00 2,200.00 1,944.33 2,100.00 1,894.67 2,000.00 1,735.00 1,900.00 1,700.00 2,000.00 1,599.50 2,000.00 1,250.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 2,500.00 2,250.00 1,700.00 1,475.00 - -
Gampaha 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 800.00 500.00 100.00 100.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 1,875.00 1,700.00 987.50 100.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 290.00 273.00 260.00 221.00
Matale 310.00 293.00 300.00 273.00
Nuwara_eliya 290.00 285.00 - -
Kegalle 300.00 296.00 300.00 275.00
Ratnapura 280.00 276.00 270.00 257.00
Badulla 280.00 272.00 350.00 306.00
Kurunegala 310.00 307.00 300.00 280.00
Colombo 280.00 266.00 350.00 350.00
Gampaha 310.00 302.00 350.00 310.00
Kalutara 270.00 267.00 300.00 300.00
Galle 290.00 285.00 - -
Matara 290.00 286.00 280.00 280.00
Hambantota 280.00 267.00 - -
Monaragala 270.00 256.00 - -
National 310.00 280.79 350.00 285.20

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 250.00 236.00 475.00 437.00 - - - 40.00 - -
Matale 250.00 243.00 450.00 400.00 - - 60.00 56.00 - -
Nuwara_eliya 245.00 240.00 440.00 435.00 - - - - - -
Kegalle 220.00 206.00 500.00 483.00 - - 60.00 55.00 - -
Ratnapura 200.00 195.00 360.00 355.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 300.00 287.00 500.00 387.00 550.00 516.00 - - - -
Kurunegala 250.00 235.00 600.00 583.00 - - 60.00 53.00 - -
Colombo 250.00 243.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 220.00 600.00 450.00 - - 100.00 62.00 - -
Kalutara 240.00 235.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 200.00 190.00 400.00 400.00 - - - - - -
Matara 220.00 182.00 400.00 350.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 225.00 187.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 285.00 400.00 400.00 - - - - - -
National 300.00 227.43 600.00 415.00 550.00 516.00 100.00 48.71 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,590.00 2,590.00 - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - 2,500.00 2,500.00
National - - - - 2,590.00 2,590.00 2,500.00 2,500.00

Data collected and web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture