අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :28.08.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 579.00 600.00 550.00 1,100.00 1,017.00
Matale 625.00 604.00 - - 1,150.00 1,108.00
Nuwara_eliya 555.00 550.00 - - - -
Kegalle 575.00 573.00 - - 1,000.00 950.00
Ratnapura 600.00 595.00 - - - -
Badulla 610.00 561.00 510.00 510.00 1,025.00 1,004.00
Kurunegala 600.00 600.00 580.00 572.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 600.00 600.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 560.00 555.00 - - - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 580.00 580.00 - - - -
Monaragala 600.00 590.00 - - 1,100.00 1,050.00
National 650.00 573.00 600.00 544.00 1,150.00 1,025.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,106.00 90.00 74.00
Matale 1,200.00 1,150.00 80.00 77.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,090.00 70.00 65.00
Kegalle 1,150.00 1,083.00 80.00 70.00
Ratnapura 1,000.00 987.00 - -
Badulla 1,050.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,150.00 1,100.00 80.00 70.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,200.00 1,080.00 75.00 58.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,180.00 1,110.00 80.00 59.00
Hambantota 1,150.00 1,133.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,100.00 - -
National 1,200.00 1,072.23 90.00 67.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 570.00 540.00 520.00 503.00 600.00 578.00
Matale 550.00 545.00 530.00 525.00 560.00 557.00
Nuwara_eliya 530.00 525.00 - - - -
Kegalle 550.00 550.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 505.00 502.00 - - - -
Badulla 550.00 513.00 500.00 458.00 - -
Kurunegala 560.00 547.00 525.00 515.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 550.00 520.00 - - - -
Kalutara 500.00 487.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 550.00 488.00 - - - -
Hambantota 500.00 483.00 - - - -
Monaragala 500.00 450.00 - - - -
National 570.00 513.46 530.00 500.20 600.00 567.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 388.00 375.00 348.00 350.00 310.00 - -
Matale 450.00 426.00 440.00 407.00 400.00 380.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 300.00 300.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 320.00 306.00 300.00 285.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 240.00 233.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 220.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 380.00 370.00 360.00 325.00 300.00
National 450.00 359.17 440.00 327.50 400.00 300.60 325.00 250.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,200.00 4,200.00 3,800.00 3,800.00 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Matale 3,600.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,800.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,875.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,600.00 3,550.00 3,250.00 3,225.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,200.00 3,650.00 3,800.00 3,066.67 3,400.00 2,900.00 3,000.00 2,600.00 2,500.00 2,100.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 575.00 543.00 450.00 414.00 400.00 370.00 2,150.00 1,892.00 1,400.00 1,250.00
Matale 550.00 505.00 525.00 465.00 475.00 433.00 2,200.00 1,958.00 1,800.00 1,767.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00
Kegalle 600.00 575.00 500.00 500.00 - - 2,000.00 1,750.00 1,500.00 1,250.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 438.00 400.00 390.00 - - 1,800.00 1,650.00 1,600.00 1,400.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 476.83 525.00 413.80 475.00 401.50 2,200.00 1,691.67 1,800.00 1,373.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,150.00 3,062.00 2,900.00 2,850.00 2,450.00 2,425.00 2,300.00 2,275.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,762.00 1,500.00 1,450.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,658.00 1,500.00 1,166.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,567.00 1,000.00 883.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,675.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,350.00
Kalutara 3,000.00 2,935.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,350.00 3,320.00 2,480.00 2,445.00 2,280.00 2,265.00 2,200.00 2,185.00 - - - - 2,000.00 1,980.00 1,980.00 1,960.00 - - - - - -
Matara 3,700.00 3,513.00 3,000.00 2,767.00 2,500.00 2,363.00 2,250.00 2,220.00 2,180.00 2,127.00 2,100.00 2,017.00 2,050.00 1,970.00 1,950.00 1,859.00 1,850.00 1,625.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,225.00 2,200.00 2,150.00 - - - - 1,950.00 1,925.00 1,900.00 1,875.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,425.00
National 3,700.00 3,207.50 3,000.00 2,707.25 2,600.00 2,307.50 2,400.00 2,145.83 2,300.00 2,064.67 2,100.00 1,916.67 2,050.00 1,824.00 1,980.00 1,662.20 1,850.00 1,625.00 2,000.00 1,612.50 1,500.00 1,206.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 3,500.00 2,000.00 1,500.00 800.00 300.00 150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 6,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,500.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 700.00 500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,500.00 2,500.00 6,000.00 2,500.00 3,500.00 2,250.00 2,000.00 1,150.00 700.00 325.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 320.00 304.00 320.00 266.00
Matale 320.00 310.00 400.00 343.00
Nuwara_eliya 310.00 300.00 - -
Kegalle 315.00 311.00 300.00 300.00
Ratnapura 305.00 302.00 450.00 432.00
Badulla 290.00 270.00 325.00 281.00
Kurunegala 320.00 320.00 500.00 450.00
Colombo - - - -
Gampaha 320.00 320.00 500.00 500.00
Kalutara 300.00 300.00 400.00 400.00
Galle 310.00 310.00 - -
Matara 320.00 313.00 430.00 430.00
Hambantota 320.00 316.00 - -
Monaragala 300.00 300.00 - -
National 320.00 305.85 500.00 378.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 154.00 600.00 528.00 - - - 40.00 - -
Matale 175.00 168.00 580.00 573.00 - - 85.00 83.00 - -
Nuwara_eliya 150.00 145.00 450.00 445.00 - - - - - -
Kegalle 160.00 156.00 500.00 450.00 - - 70.00 65.00 - -
Ratnapura 150.00 145.00 400.00 380.00 - - 40.00 37.00 - -
Badulla 200.00 168.00 550.00 508.00 750.00 625.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 180.00 170.00 600.00 567.00 - - 100.00 83.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 160.00 152.00 600.00 570.00 - - 100.00 76.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 450.00 450.00 - - - - - -
Galle 160.00 150.00 - - - - - - - -
Matara 170.00 154.00 400.00 383.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 180.00 173.00 - - - - - - - -
Monaragala 175.00 140.00 600.00 600.00 - - - - - -
National 200.00 155.54 600.00 495.82 750.00 625.00 100.00 59.25 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 3,000.00 2,900.00
Galle - - - - 2,660.00 2,660.00 - -
Matara - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,660.00 2,580.00 3,300.00 2,777.67

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture