අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :29.01.2018

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 680.00 637.00 600.00 578.00 1,200.00 1,091.00
Matale 660.00 649.00 600.00 600.00 1,200.00 1,148.00
Nuwara_eliya 610.00 600.00 575.00 570.00 - -
Kegalle 650.00 638.00 - - 1,000.00 933.00
Ratnapura 650.00 640.00 610.00 605.00 - -
Badulla 650.00 637.00 600.00 583.00 1,100.00 1,016.00
Kurunegala 650.00 637.00 600.00 600.00 - -
Colombo 600.00 575.00 - - - -
Gampaha 675.00 635.00 - - - -
Kalutara 600.00 585.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 580.00 565.00 - -
Matara 650.00 650.00 - - - -
Hambantota 630.00 626.00 - - - -
Monaragala 670.00 662.00 - - 1,100.00 1,070.00
National 680.00 623.21 610.00 585.86 1,200.00 1,051.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,300.00 1,204.00 85.00 72.00
Matale 1,200.00 1,185.00 80.00 72.00
Nuwara_eliya 1,165.00 1,150.00 75.00 70.00
Kegalle 1,250.00 1,200.00 80.00 76.00
Ratnapura 1,100.00 1,075.00 - -
Badulla 1,050.00 1,008.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,067.00 80.00 70.00
Colombo 900.00 875.00 - -
Gampaha 1,300.00 1,060.00 80.00 65.00
Kalutara 900.00 870.00 - -
Galle 1,000.00 975.00 - -
Matara 1,200.00 1,119.00 80.00 62.00
Hambantota 1,150.00 1,116.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,016.00 - -
National 1,300.00 1,065.71 85.00 69.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 517.00 500.00 486.00 600.00 571.00
Matale 525.00 520.00 500.00 483.00 550.00 542.00
Nuwara_eliya 560.00 550.00 500.00 490.00 - -
Kegalle 550.00 533.00 500.00 500.00 - -
Ratnapura 510.00 500.00 - - - -
Badulla 500.00 479.00 450.00 433.00 - -
Kurunegala 540.00 523.00 515.00 505.00 - -
Colombo 500.00 456.00 - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 500.00 475.00 - - - -
Matara 500.00 456.00 - - - -
Hambantota 480.00 460.00 - - - -
Monaragala 500.00 490.00 - - - -
National 560.00 496.71 515.00 482.83 600.00 556.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 366.00 350.00 319.00 300.00 283.00 - -
Matale 410.00 402.00 380.00 360.00 360.00 331.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 316.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 335.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 280.00 275.00 220.00 213.00 180.00 170.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 250.00 225.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 395.00 390.00 381.00 370.00 363.00 - -
National 410.00 356.50 390.00 306.14 370.00 297.50 180.00 170.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 4,000.00 4,000.00 3,600.00 3,600.00 3,200.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Matale - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00 1,300.00 1,300.00
Kegalle 3,500.00 3,233.00 3,000.00 2,266.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 3,350.00 3,200.00 3,100.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,000.00 3,527.67 3,600.00 2,794.33 3,200.00 2,600.00 3,000.00 2,350.00 2,500.00 1,900.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 500.00 482.00 450.00 420.00 400.00 375.00 1,600.00 1,527.00 1,300.00 1,091.00
Matale 500.00 471.00 470.00 441.00 400.00 366.00 1,600.00 1,492.00 1,200.00 1,166.00
Nuwara_eliya 350.00 350.00 300.00 300.00 - - 1,100.00 1,100.00 900.00 900.00
Kegalle 400.00 375.00 350.00 333.00 - - 1,500.00 1,300.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 350.00 350.00 320.00 310.00 - - 1,400.00 1,250.00 1,200.00 1,050.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 650.00 650.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 446.33 470.00 360.80 400.00 370.50 1,800.00 1,411.50 1,300.00 1,041.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,100.00 2,350.00 2,333.00 2,250.00 2,216.00 2,150.00 2,116.00 1,650.00 1,625.00 1,650.00 1,625.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,450.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,633.00 1,500.00 1,183.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,533.00 850.00 817.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,250.00
Kalutara 3,000.00 2,985.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,567.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 2,800.00 2,780.00 2,350.00 2,320.00 2,280.00 2,250.00 2,240.00 2,230.00 - - - - 1,980.00 1,970.00 1,960.00 1,950.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,375.00 3,000.00 2,833.00 2,500.00 2,367.00 2,270.00 2,254.00 2,250.00 2,183.00 2,200.00 2,160.00 2,100.00 2,008.00 2,000.00 1,925.00 1,800.00 1,700.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 2,050.00 2,025.00 2,000.00 1,975.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
National 3,500.00 3,060.00 3,000.00 2,570.60 2,600.00 2,314.29 2,400.00 2,160.00 2,300.00 2,025.00 2,200.00 1,906.00 2,100.00 1,822.67 2,000.00 1,719.50 1,800.00 1,700.00 2,000.00 1,583.00 1,500.00 1,137.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 1,500.00 1,400.00 900.00 850.00 - -
Gampaha 3,200.00 2,800.00 3,000.00 2,500.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 800.00 300.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,200.00 2,800.00 3,000.00 2,500.00 1,800.00 1,450.00 1,200.00 825.00 300.00 300.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 320.00 301.00 160.00 145.00
Matale 325.00 312.00 180.00 158.00
Nuwara_eliya 310.00 300.00 - -
Kegalle 320.00 313.00 200.00 156.00
Ratnapura 300.00 295.00 170.00 165.00
Badulla 300.00 286.00 150.00 150.00
Kurunegala 325.00 318.00 150.00 133.00
Colombo 300.00 300.00 200.00 180.00
Gampaha 350.00 325.00 200.00 175.00
Kalutara 300.00 295.00 150.00 150.00
Galle 310.00 305.00 - -
Matara 315.00 307.00 140.00 140.00
Hambantota 310.00 303.00 - -
Monaragala 320.00 304.00 - -
National 350.00 304.57 200.00 155.20

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 300.00 248.00 350.00 261.00 - - - 42.00 - -
Matale 250.00 235.00 285.00 266.00 - - 55.00 41.00 - -
Nuwara_eliya 265.00 250.00 255.00 250.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 243.00 300.00 250.00 - - 50.00 40.00 - -
Ratnapura 240.00 235.00 250.00 225.00 - - 40.00 40.00 - -
Badulla 300.00 290.00 350.00 320.00 750.00 641.00 - - - -
Kurunegala 250.00 250.00 300.00 267.00 - - 70.00 60.00 - -
Colombo 250.00 245.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 245.00 300.00 265.00 - - 80.00 60.00 - -
Kalutara 230.00 227.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 210.00 205.00 200.00 200.00 - - - - - -
Matara 220.00 211.00 250.00 233.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 230.00 223.00 - - - - - - - -
Monaragala 300.00 236.00 500.00 330.00 - - - - - -
National 300.00 238.79 500.00 255.58 750.00 641.00 80.00 46.14 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,450.00 2,450.00 - -
Matara - - - - 2,450.00 2,450.00 3,450.00 3,450.00
Hambantota - - - - - - 2,640.00 2,640.00
National - - - - 2,450.00 2,450.00 3,450.00 3,045.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture