අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :01.10.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 475.00 420.00 420.00 400.00 900.00 892.00
Matale 440.00 433.00 400.00 400.00 850.00 850.00
Nuwara_eliya 410.00 403.00 - - - -
Kegalle 480.00 463.00 - - 800.00 800.00
Ratnapura 460.00 451.00 - - - -
Badulla 475.00 429.00 - - 700.00 675.00
Kurunegala 470.00 463.00 - - - -
Colombo 450.00 450.00 - - - -
Gampaha 478.00 446.00 - - - -
Kalutara 400.00 400.00 - - - -
Galle 450.00 435.00 - - - -
Matara 450.00 450.00 - - - -
Hambantota 450.00 436.00 - - - -
Monaragala 450.00 450.00 - - 650.00 600.00
National 480.00 436.50 420.00 400.00 900.00 763.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 950.00 890.00 100.00 91.00
Matale 950.00 950.00 95.00 91.00
Nuwara_eliya 900.00 900.00 85.00 80.00
Kegalle 900.00 866.00 100.00 76.00
Ratnapura 850.00 835.00 - -
Badulla 900.00 850.00 - -
Kurunegala 950.00 917.00 100.00 63.00
Colombo 1,000.00 963.00 - -
Gampaha 1,100.00 890.00 80.00 63.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 850.00 825.00 90.00 80.00
Hambantota 900.00 866.00 - -
Monaragala 900.00 886.00 - -
National 1,100.00 894.50 100.00 77.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 500.00 451.00 450.00 433.00 550.00 518.00
Matale 490.00 483.00 - - 510.00 503.00
Nuwara_eliya 510.00 503.00 - - - -
Kegalle 500.00 476.00 430.00 415.00 - -
Ratnapura 550.00 497.00 - - - -
Badulla 400.00 400.00 300.00 300.00 - -
Kurunegala 530.00 490.00 480.00 450.00 - -
Colombo 425.00 415.00 - - - -
Gampaha 560.00 512.00 - - - -
Kalutara 450.00 433.00 - - - -
Galle 540.00 495.00 - - - -
Matara 500.00 450.00 - - - -
Hambantota 480.00 460.00 - - - -
Monaragala 450.00 410.00 - - - -
National 560.00 462.50 480.00 399.50 550.00 510.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 475.00 379.00 375.00 344.00 340.00 318.00 - -
Matale 360.00 356.00 330.00 328.00 300.00 300.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 350.00 300.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 380.00 350.00 330.00 310.00 250.00 250.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 370.00 365.00 360.00 350.00 328.00 - -
National 475.00 361.00 375.00 313.14 350.00 299.00 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Matale 8,500.00 8,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 - -
Kegalle 8,000.00 7,500.00 4,000.00 3,666.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 7,500.00 7,000.00 6,500.00 6,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,500.00 7,750.00 7,000.00 5,416.50 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 574.00 500.00 479.00 475.00 362.00 3,800.00 3,562.00 3,000.00 2,221.00
Matale 500.00 500.00 410.00 403.00 350.00 348.00 3,900.00 3,900.00 3,350.00 3,316.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 550.00 516.00 450.00 426.00 - - 3,500.00 3,066.00 3,000.00 2,666.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 540.00 420.00 375.00 - - 4,000.00 3,450.00 3,100.00 2,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 575.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 525.83 500.00 416.60 475.00 355.00 4,000.00 3,363.00 3,350.00 2,640.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,200.00 2,200.00 2,100.00 2,066.00 1,950.00 1,916.00 1,750.00 1,706.00 1,500.00 1,450.00 1,500.00 1,450.00 1,200.00 1,166.00 900.00 850.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,900.00 1,575.00 1,400.00 1,166.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,300.00 900.00 733.00
Colombo - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 1,550.00 1,550.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,400.00 - - - - - - - - - - - - 1,000.00 875.00
Kalutara 2,300.00 2,283.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,767.00 1,600.00 1,583.00 1,300.00 1,284.00 1,200.00 1,183.00 1,050.00 1,010.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,500.00 2,450.00 2,000.00 1,950.00 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,740.00 - - - - 1,470.00 1,460.00 1,450.00 1,425.00 - - - - - -
Matara 2,300.00 2,250.00 2,000.00 1,933.00 1,850.00 1,800.00 1,750.00 1,725.00 1,650.00 1,650.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,464.00 1,400.00 1,342.00 1,200.00 1,200.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,800.00 1,750.00 1,700.00 1,675.00 - - - - 1,400.00 1,400.00 1,300.00 1,300.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,340.00
National 2,500.00 2,295.75 2,100.00 2,009.80 2,000.00 1,858.29 1,800.00 1,661.29 1,650.00 1,461.33 1,600.00 1,405.33 1,600.00 1,350.00 1,550.00 1,244.50 1,200.00 1,200.00 1,900.00 1,437.50 1,500.00 1,028.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,500.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 200.00 150.00 100.00
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 700.00 650.00 - -
Gampaha 2,200.00 2,000.00 1,500.00 1,200.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,500.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,333.33 1,200.00 616.67 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 250.00 217.00 300.00 234.00
Matale 220.00 218.00 325.00 325.00
Nuwara_eliya 210.00 203.00 - -
Kegalle 230.00 223.00 - -
Ratnapura 230.00 227.00 270.00 265.00
Badulla 200.00 183.00 300.00 250.00
Kurunegala 240.00 227.00 280.00 243.00
Colombo 220.00 198.00 275.00 268.00
Gampaha 275.00 247.00 250.00 190.00
Kalutara 200.00 197.00 200.00 200.00
Galle 220.00 210.00 - -
Matara 230.00 214.00 - -
Hambantota 220.00 220.00 - -
Monaragala 225.00 223.00 - -
National 275.00 214.79 325.00 246.88

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 130.00 107.00 300.00 282.00 - - - 48.00 - -
Matale 120.00 116.00 310.00 305.00 - - 65.00 61.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 107.00 225.00 223.00 - - - - - -
Kegalle 110.00 106.00 350.00 333.00 - - 60.00 50.00 - -
Ratnapura 105.00 100.00 240.00 235.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 150.00 134.00 350.00 325.00 600.00 567.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 150.00 127.00 280.00 243.00 - - 130.00 110.00 - -
Colombo 100.00 97.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 122.00 300.00 238.00 - - 100.00 93.00 - -
Kalutara 110.00 103.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 90.00 85.00 - - - - - - - -
Matara 90.00 81.00 290.00 270.00 - - - - - -
Hambantota 90.00 86.00 - - - - - - - -
Monaragala 130.00 124.00 250.00 250.00 - - - - - -
National 150.00 106.79 350.00 273.09 600.00 567.00 130.00 66.71 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,000.00 1,980.00 3,300.00 2,466.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture