අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :02.04.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 616.00 580.00 563.00 1,200.00 1,039.00
Matale 650.00 638.00 - - 1,150.00 1,122.00
Nuwara_eliya 610.00 603.00 - - - -
Kegalle 620.00 620.00 - - 1,100.00 1,000.00
Ratnapura 580.00 575.00 - - - -
Badulla 610.00 601.00 400.00 400.00 1,050.00 1,025.00
Kurunegala 640.00 630.00 610.00 603.00 - -
Colombo 650.00 613.00 - - - -
Gampaha 625.00 612.00 - - - -
Kalutara 600.00 573.00 - - - -
Galle 580.00 580.00 - - - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 620.00 606.00 - - - -
Monaragala 600.00 600.00 - - 1,100.00 1,060.00
National 650.00 604.00 610.00 522.00 1,200.00 1,049.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,095.00 100.00 85.00
Matale 1,150.00 1,108.00 105.00 85.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 80.00 75.00
Kegalle 1,200.00 1,080.00 100.00 86.00
Ratnapura 1,000.00 937.00 - -
Badulla 1,050.00 975.00 - -
Kurunegala 1,050.00 950.00 85.00 65.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,200.00 980.00 75.00 66.00
Kalutara 1,200.00 1,070.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,050.00 1,019.00 80.00 67.00
Hambantota 1,100.00 1,050.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,017.07 105.00 75.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 441.00 430.00 407.00 500.00 482.00
Matale 450.00 448.00 - - 480.00 470.00
Nuwara_eliya 460.00 457.00 - - - -
Kegalle 475.00 448.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 440.00 420.00 - - - -
Badulla 450.00 426.00 380.00 365.00 - -
Kurunegala 450.00 443.00 430.00 423.00 - -
Colombo 450.00 413.00 - - - -
Gampaha 470.00 454.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 425.00 - - - -
Matara 500.00 408.00 - - - -
Hambantota 425.00 421.00 - - - -
Monaragala 400.00 400.00 - - - -
National 500.00 434.79 430.00 398.75 500.00 476.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 382.00 360.00 337.00 310.00 300.00 - -
Matale 450.00 428.00 400.00 386.00 370.00 341.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 340.00 350.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 370.00 350.00 310.00 305.00 270.00 263.00 220.00 220.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 238.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 385.00 380.00 360.00 - -
National 450.00 380.00 400.00 339.67 380.00 300.40 220.00 220.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - 5,400.00 5,400.00 - - - -
Matale 6,000.00 6,000.00 5,500.00 5,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,000.00 4,000.00 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 4,000.00 3,666.00 3,000.00 2,833.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,500.00 3,500.00 - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 5,750.00 5,000.00 4,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 4,729.00 5,500.00 4,208.25 5,400.00 4,300.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 532.00 500.00 439.00 375.00 350.00 2,650.00 2,315.00 1,800.00 1,288.00
Matale 550.00 522.00 475.00 435.00 420.00 410.00 2,550.00 2,475.00 2,000.00 1,933.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 500.00 466.00 450.00 416.00 - - 2,000.00 1,566.00 1,500.00 1,166.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 400.00 390.00 380.00 365.00 - - 2,300.00 2,150.00 2,000.00 1,900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,400.00 2,400.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 493.33 500.00 411.00 420.00 380.00 2,650.00 2,151.00 2,000.00 1,577.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,250.00 3,200.00 2,700.00 2,633.00 2,400.00 2,350.00 1,800.00 1,766.00 1,750.00 1,716.00 1,750.00 1,716.00 1,600.00 1,550.00 1,300.00 1,266.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,700.00 1,500.00 1,241.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,633.00 800.00 783.00
Colombo - - 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 2,150.00 2,150.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,100.00 2,000.00 1,733.00 - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,550.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,500.00 3,500.00 2,350.00 2,325.00 1,950.00 1,950.00 1,850.00 1,825.00 - - - - 1,750.00 1,725.00 1,700.00 1,675.00 - - - - - -
Matara 3,700.00 3,550.00 3,000.00 2,733.00 2,500.00 2,117.00 2,000.00 1,950.00 1,950.00 1,933.00 1,900.00 1,867.00 1,850.00 1,800.00 1,750.00 1,703.00 1,720.00 1,544.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,000.00 1,975.00 1,950.00 1,925.00 - - - - 1,800.00 1,775.00 1,700.00 1,700.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,320.00
National 3,700.00 3,279.25 3,000.00 2,531.20 2,500.00 2,151.14 2,150.00 1,902.29 1,950.00 1,704.67 1,900.00 1,614.33 1,850.00 1,619.50 1,750.00 1,515.67 1,720.00 1,544.00 2,000.00 1,666.50 1,700.00 1,223.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 6,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,600.00 1,000.00
Colombo - - - - 3,500.00 3,313.00 2,000.00 1,875.00 - -
Gampaha 7,500.00 5,000.00 3,000.00 2,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 1,000.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,750.00 4,000.00 3,250.00 2,750.00 6,000.00 3,104.33 3,000.00 1,958.33 1,600.00 800.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 275.00 261.00 180.00 150.00
Matale 250.00 246.00 160.00 152.00
Nuwara_eliya 260.00 257.00 - -
Kegalle 270.00 263.00 200.00 175.00
Ratnapura 260.00 250.00 260.00 252.00
Badulla 260.00 235.00 200.00 185.00
Kurunegala 280.00 270.00 250.00 233.00
Colombo 250.00 241.00 300.00 300.00
Gampaha 280.00 265.00 300.00 220.00
Kalutara 250.00 243.00 200.00 200.00
Galle 260.00 260.00 - -
Matara 265.00 259.00 200.00 200.00
Hambantota 250.00 243.00 - -
Monaragala 250.00 240.00 - -
National 280.00 252.36 300.00 206.70

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 153.00 200.00 175.00 - - - 35.00 - -
Matale 150.00 142.00 250.00 203.00 - - 50.00 48.00 - -
Nuwara_eliya 210.00 203.00 160.00 157.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 146.00 150.00 150.00 - - 50.00 45.00 - -
Ratnapura 140.00 135.00 160.00 155.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 160.00 153.00 200.00 158.00 750.00 616.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 160.00 157.00 200.00 173.00 - - 50.00 43.00 - -
Colombo 180.00 176.00 - - - - - - - -
Gampaha 170.00 160.00 200.00 150.00 - - 60.00 50.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 120.00 110.00 - - - - - - - -
Matara 120.00 104.00 220.00 180.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 120.00 113.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 146.00 150.00 150.00 - - - - - -
National 210.00 146.07 250.00 168.27 750.00 616.00 60.00 43.25 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,275.00 2,275.00 - -
Matara - - - - 2,150.00 2,150.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,275.00 2,212.50 3,300.00 2,583.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture