අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :02.07.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 525.00 470.00 450.00 440.00 1,000.00 925.00
Matale 500.00 469.00 - - 1,000.00 987.00
Nuwara_eliya 500.00 497.00 - - - -
Kegalle 550.00 525.00 - - 1,000.00 867.00
Ratnapura 460.00 455.00 - - - -
Badulla 550.00 481.00 300.00 300.00 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 500.00 500.00 - - - -
Colombo 500.00 475.00 - - - -
Gampaha 525.00 505.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 425.00 - - - -
Matara 450.00 450.00 - - - -
Hambantota 460.00 453.00 - - - -
Monaragala 470.00 454.00 - - 900.00 860.00
National 550.00 472.57 450.00 370.00 1,000.00 927.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,045.00 100.00 93.00
Matale 1,050.00 1,044.00 100.00 82.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 80.00 75.00
Kegalle 1,050.00 1,017.00 - -
Ratnapura 1,000.00 950.00 - -
Badulla 1,000.00 976.00 - -
Kurunegala 1,000.00 933.00 100.00 73.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,000.00 940.00 65.00 55.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,050.00 1,007.00 80.00 70.00
Hambantota 1,000.00 950.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,150.00 988.36 100.00 74.67

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 490.00 472.00 450.00 442.00 525.00 494.00
Matale 475.00 460.00 450.00 450.00 520.00 510.00
Nuwara_eliya 490.00 485.00 - - - -
Kegalle 500.00 484.00 450.00 420.00 - -
Ratnapura 450.00 438.00 - - - -
Badulla 450.00 421.00 400.00 367.00 - -
Kurunegala 510.00 483.00 450.00 437.00 - -
Colombo 425.00 423.00 - - - -
Gampaha 475.00 455.00 - - - -
Kalutara 500.00 485.00 - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - -
Matara 450.00 436.00 - - - -
Hambantota 400.00 400.00 - - - -
Monaragala 420.00 420.00 - - - -
National 510.00 450.86 450.00 423.20 525.00 502.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 368.00 375.00 340.00 325.00 306.00 - -
Matale 420.00 402.00 395.00 366.00 360.00 332.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 340.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - -
Kurunegala 360.00 345.00 330.00 315.00 250.00 250.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 215.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 360.00 360.00 350.00 340.00 330.00 320.00 - -
National 420.00 363.00 395.00 340.25 360.00 284.60 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 5,500.00 5,500.00 - - - - - -
Matale 6,500.00 6,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,200.00 4,200.00 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 5,200.00 4,734.00 - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Kurunegala 7,000.00 6,250.00 6,000.00 5,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 5,828.00 6,000.00 4,675.00 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 501.00 450.00 425.00 400.00 367.00 3,000.00 2,805.00 1,750.00 1,521.00
Matale 550.00 506.00 450.00 416.00 400.00 357.00 2,900.00 2,808.00 2,500.00 2,408.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 2,200.00 2,200.00 1,800.00 1,800.00
Kegalle 500.00 427.00 400.00 383.00 - - 3,000.00 2,667.00 2,500.00 2,167.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 480.00 430.00 430.00 375.00 - - 2,800.00 2,300.00 2,200.00 1,800.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 460.67 450.00 399.80 400.00 362.00 3,000.00 2,430.00 2,500.00 1,939.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,100.00 2,750.00 2,716.00 2,500.00 2,450.00 1,800.00 1,750.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,450.00 1,416.00 1,250.00 1,216.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,625.00 1,400.00 1,225.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,333.00 900.00 836.00
Colombo - - 2,250.00 2,250.00 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 1,450.00 1,450.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,500.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,125.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,050.00 2,600.00 2,550.00 1,850.00 1,850.00 1,800.00 1,775.00 - - - - 1,650.00 1,600.00 1,550.00 1,525.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 3,000.00 3,050.00 2,440.00 2,100.00 1,920.00 1,900.00 1,830.00 1,850.00 1,767.00 1,800.00 1,713.00 1,580.00 1,522.00 1,550.00 1,508.00 1,400.00 1,340.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,900.00 1,875.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,175.00
National 3,200.00 3,004.25 3,050.00 2,484.20 2,500.00 2,023.00 2,000.00 1,767.43 1,850.00 1,616.00 1,800.00 1,529.67 1,700.00 1,475.83 1,550.00 1,366.50 1,400.00 1,340.00 1,800.00 1,479.00 1,400.00 1,090.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,500.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 1,000.00 500.00 250.00 150.00 100.00
Colombo - - - - 1,625.00 1,563.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 3,000.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 800.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,750.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 1,254.33 1,000.00 683.33 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 270.00 210.00 180.00 163.00
Matale 220.00 205.00 170.00 157.00
Nuwara_eliya 210.00 207.00 - -
Kegalle 210.00 207.00 - -
Ratnapura 200.00 200.00 240.00 235.00
Badulla 200.00 180.00 200.00 146.00
Kurunegala 230.00 220.00 250.00 243.00
Colombo 190.00 180.00 250.00 250.00
Gampaha 200.00 200.00 200.00 200.00
Kalutara 210.00 203.00 200.00 200.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 210.00 203.00 150.00 150.00
Hambantota 200.00 196.00 - -
Monaragala 190.00 188.00 - -
National 270.00 199.93 250.00 193.78

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 139.00 225.00 206.00 - - - 38.00 - -
Matale 140.00 126.00 250.00 240.00 - - 50.00 49.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 105.00 185.00 182.00 - - - - - -
Kegalle 130.00 114.00 250.00 234.00 - - 100.00 64.00 - -
Ratnapura 125.00 118.00 250.00 225.00 - - 40.00 37.00 - -
Badulla 150.00 140.00 300.00 258.00 800.00 660.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 150.00 140.00 210.00 203.00 - - 80.00 62.00 - -
Colombo 120.00 116.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 135.00 250.00 210.00 - - 70.00 52.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 110.00 105.00 - - - - - - - -
Matara 110.00 99.00 250.00 250.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 100.00 100.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 104.00 200.00 175.00 - - - - - -
National 180.00 121.00 300.00 225.73 800.00 660.00 100.00 50.25 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,100.00 2,100.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,100.00 2,050.00 3,300.00 2,583.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture