අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :03.06.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 630.00 603.00 600.00 583.00 1,000.00 1,000.00
Matale 630.00 621.00 - - 1,150.00 1,120.00
Nuwara_eliya 600.00 597.00 - - - -
Kegalle 610.00 603.00 - - 1,000.00 883.00
Ratnapura 550.00 545.00 - - - -
Badulla 600.00 600.00 450.00 425.00 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 600.00 600.00 - - - -
Colombo 580.00 570.00 - - - -
Gampaha 600.00 570.00 - - - -
Kalutara 600.00 573.00 - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - -
Matara 510.00 510.00 - - - -
Hambantota 550.00 517.00 - - - -
Monaragala 610.00 600.00 - - 1,050.00 1,020.00
National 630.00 568.79 600.00 504.00 1,150.00 1,004.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,065.00 100.00 86.00
Matale 1,150.00 1,102.00 100.00 93.00
Nuwara_eliya 1,010.00 1,003.00 80.00 75.00
Kegalle 1,100.00 1,050.00 100.00 80.00
Ratnapura 1,050.00 988.00 - -
Badulla 1,050.00 979.00 - -
Kurunegala 1,000.00 1,000.00 100.00 70.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,000.00 960.00 75.00 60.00
Kalutara 1,200.00 1,070.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,050.00 1,019.00 80.00 58.00
Hambantota 1,050.00 1,017.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,016.29 100.00 74.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 500.00 480.00 450.00 447.00 500.00 500.00
Matale 480.00 475.00 - - 500.00 490.00
Nuwara_eliya 470.00 467.00 - - - -
Kegalle 500.00 476.00 450.00 416.00 - -
Ratnapura 410.00 408.00 - - - -
Badulla 450.00 418.00 350.00 333.00 - -
Kurunegala 500.00 483.00 450.00 437.00 - -
Colombo 420.00 406.00 - - - -
Gampaha 520.00 490.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 480.00 465.00 - - - -
Matara 450.00 450.00 - - - -
Hambantota 420.00 410.00 - - - -
Monaragala 420.00 408.00 - - - -
National 520.00 451.36 450.00 408.25 500.00 495.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 380.00 350.00 340.00 290.00 290.00 - -
Matale 420.00 402.00 380.00 368.00 360.00 350.00 - -
Nuwara_eliya 400.00 380.00 350.00 340.00 290.00 290.00 - -
Kegalle 350.00 326.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 400.00 375.00 350.00 325.00 250.00 240.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 225.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 390.00 390.00 380.00 375.00 370.00 362.00 - -
National 420.00 379.00 380.00 340.14 370.00 292.83 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - -
Matale 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,200.00 4,200.00 3,400.00 3,400.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,833.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 4,000.00 4,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 6,500.00 5,750.00 5,500.00 5,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,500.00 5,187.50 5,500.00 4,508.25 3,400.00 3,400.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 490.00 450.00 450.00 400.00 363.00 3,000.00 2,780.00 2,000.00 1,650.00
Matale 550.00 505.00 465.00 437.00 400.00 365.00 2,700.00 2,641.00 2,350.00 2,333.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 500.00 426.00 450.00 400.00 - - 2,800.00 2,433.00 2,500.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 500.00 465.00 360.00 355.00 - - 3,000.00 2,500.00 2,400.00 1,900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 472.67 465.00 398.40 400.00 364.00 3,000.00 2,559.00 2,500.00 1,916.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,300.00 3,233.00 3,800.00 2,700.00 2,300.00 2,250.00 1,900.00 1,816.00 1,700.00 1,683.00 1,700.00 1,683.00 1,600.00 1,516.00 1,400.00 1,316.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,716.00 1,500.00 1,283.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,567.00 1,000.00 800.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,300.00 2,300.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,575.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,375.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,968.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,150.00 2,500.00 2,425.00 1,900.00 1,875.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,600.00 1,575.00 1,550.00 1,500.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,125.00 2,500.00 2,333.00 2,000.00 1,966.00 1,800.00 1,783.00 1,700.00 1,667.00 1,600.00 1,590.00 1,550.00 1,530.00 1,500.00 1,471.00 1,400.00 1,312.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,900.00 1,875.00 1,800.00 1,775.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,275.00
National 3,500.00 3,093.75 3,800.00 2,544.60 2,300.00 2,076.00 2,100.00 1,831.00 1,700.00 1,605.00 1,700.00 1,511.00 1,800.00 1,502.17 1,750.00 1,422.83 1,400.00 1,312.00 2,000.00 1,641.50 1,500.00 1,183.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 2,000.00 1,938.00 1,125.00 1,063.00 - -
Gampaha 3,000.00 2,000.00 4,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 200.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,000.00 2,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,469.00 1,125.00 631.50 - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 220.00 206.00 130.00 125.00
Matale 240.00 221.00 150.00 147.00
Nuwara_eliya 190.00 187.00 - -
Kegalle 220.00 215.00 250.00 200.00
Ratnapura 210.00 207.00 220.00 215.00
Badulla 200.00 200.00 180.00 146.00
Kurunegala 240.00 227.00 230.00 210.00
Colombo 210.00 203.00 225.00 213.00
Gampaha 250.00 215.00 250.00 210.00
Kalutara 250.00 245.00 200.00 200.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 210.00 202.00 150.00 150.00
Hambantota 220.00 207.00 - -
Monaragala 200.00 192.00 - -
National 250.00 209.07 250.00 181.60

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 158.00 225.00 202.00 - - - 40.00 - -
Matale 150.00 141.00 250.00 246.00 - - 50.00 47.00 - -
Nuwara_eliya 130.00 125.00 160.00 155.00 - - - - - -
Kegalle 140.00 136.00 250.00 216.00 - - 60.00 46.00 - -
Ratnapura 130.00 125.00 250.00 250.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 200.00 157.00 300.00 266.00 800.00 660.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 160.00 150.00 200.00 200.00 - - 40.00 40.00 - -
Colombo 190.00 183.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 145.00 250.00 230.00 - - 70.00 55.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 110.00 105.00 - - - - - - - -
Matara 110.00 104.00 250.00 183.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 120.00 107.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 124.00 200.00 175.00 - - - - - -
National 200.00 136.21 300.00 220.27 800.00 660.00 70.00 43.50 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,100.00 2,100.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,150.00 2,150.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,100.00 2,050.00 3,300.00 2,658.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture