අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :03.09.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 475.00 457.00 450.00 445.00 1,000.00 933.00
Matale 460.00 446.00 430.00 430.00 850.00 831.00
Nuwara_eliya 430.00 425.00 - - - -
Kegalle 470.00 456.00 - - 800.00 800.00
Ratnapura 440.00 435.00 - - - -
Badulla 450.00 429.00 300.00 300.00 800.00 729.00
Kurunegala 480.00 470.00 - - - -
Colombo 450.00 438.00 - - - -
Gampaha 500.00 458.00 - - - -
Kalutara 400.00 400.00 - - - -
Galle 430.00 430.00 - - - -
Matara 460.00 460.00 - - - -
Hambantota 450.00 450.00 - - - -
Monaragala 450.00 450.00 - - 750.00 700.00
National 500.00 441.71 450.00 391.67 1,000.00 798.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,025.00 972.00 110.00 96.00
Matale 960.00 951.00 110.00 95.00
Nuwara_eliya 900.00 900.00 80.00 75.00
Kegalle 950.00 917.00 100.00 77.00
Ratnapura 870.00 830.00 - -
Badulla 1,000.00 937.00 - -
Kurunegala 1,000.00 950.00 110.00 73.00
Colombo 950.00 913.00 - -
Gampaha 1,000.00 910.00 65.00 55.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 900.00 862.00 90.00 70.00
Hambantota 850.00 840.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,025.00 923.71 110.00 77.29

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 523.00 480.00 463.00 600.00 571.00
Matale 550.00 529.00 490.00 490.00 550.00 547.00
Nuwara_eliya 530.00 527.00 - - - -
Kegalle 550.00 540.00 525.00 502.00 - -
Ratnapura 480.00 470.00 - - - -
Badulla 520.00 442.00 450.00 416.00 - -
Kurunegala 570.00 540.00 520.00 490.00 - -
Colombo 450.00 426.00 - - - -
Gampaha 550.00 530.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 550.00 500.00 - - - -
Matara 525.00 475.00 - - - -
Hambantota 450.00 450.00 - - - -
Monaragala 500.00 448.00 - - - -
National 570.00 491.64 525.00 472.20 600.00 559.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 395.00 376.00 350.00 338.00 310.00 300.00 - -
Matale 425.00 418.00 400.00 390.00 380.00 350.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 336.00 375.00 308.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 450.00 450.00 400.00 400.00 - - - -
Kurunegala 390.00 360.00 350.00 320.00 250.00 237.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 375.00 360.00 355.00 350.00 340.00 - -
National 450.00 385.83 400.00 351.83 380.00 291.40 200.00 193.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Matale 8,450.00 8,450.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 - -
Kegalle 8,000.00 7,500.00 6,000.00 5,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 9,500.00 8,750.00 8,000.00 7,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 9,500.00 8,175.00 8,000.00 6,250.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 572.00 510.00 470.00 450.00 389.00 4,000.00 3,812.00 3,000.00 2,371.00
Matale 580.00 556.00 500.00 489.00 450.00 422.00 3,850.00 3,783.00 3,500.00 3,408.00
Nuwara_eliya 425.00 425.00 390.00 390.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 600.00 537.00 550.00 500.00 - - 4,000.00 3,250.00 3,700.00 2,850.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 500.00 400.00 325.00 - - 3,800.00 3,150.00 2,900.00 2,350.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - - - 2,200.00 2,200.00
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 531.67 550.00 434.80 450.00 405.50 4,000.00 3,399.00 3,700.00 2,613.17

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,650.00 2,616.00 2,200.00 2,100.00 2,000.00 1,933.00 1,800.00 1,666.00 1,500.00 1,466.00 1,500.00 1,466.00 1,200.00 1,133.00 950.00 883.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,666.00 1,500.00 1,191.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,600.00 1,000.00 833.00
Colombo - - 2,350.00 2,350.00 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,475.00 - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,050.00
Kalutara 2,700.00 2,680.00 2,500.00 2,485.00 2,300.00 2,267.00 2,200.00 2,167.00 2,000.00 1,965.00 1,700.00 1,680.00 1,300.00 1,265.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,700.00 2,650.00 2,400.00 2,275.00 1,780.00 1,750.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,520.00 1,510.00 1,480.00 1,450.00 - - - - - -
Matara 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,862.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 1,683.00 1,650.00 1,583.00 1,500.00 1,500.00 1,450.00 1,433.00 1,400.00 1,300.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,450.00 1,450.00 1,400.00 1,400.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,340.00
National 2,700.00 2,611.50 2,500.00 2,242.00 2,300.00 1,898.14 2,200.00 1,758.29 2,000.00 1,704.67 1,700.00 1,576.33 1,600.00 1,409.67 1,500.00 1,277.67 1,400.00 1,300.00 2,000.00 1,633.00 1,500.00 1,103.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 800.00 400.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,375.00 1,000.00 938.00 - -
Gampaha 4,500.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 1,500.00 400.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,500.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 2,500.00 1,791.67 1,800.00 946.00 400.00 225.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 220.00 194.00 300.00 298.00
Matale 220.00 208.00 350.00 336.00
Nuwara_eliya 190.00 187.00 - -
Kegalle 200.00 193.00 - -
Ratnapura 195.00 192.00 280.00 270.00
Badulla 180.00 176.00 300.00 275.00
Kurunegala 220.00 213.00 330.00 293.00
Colombo 200.00 193.00 300.00 300.00
Gampaha 230.00 210.00 300.00 275.00
Kalutara 250.00 238.00 250.00 250.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 200.00 200.00 260.00 260.00
Hambantota 200.00 196.00 - -
Monaragala 180.00 178.00 - -
National 250.00 198.43 350.00 284.11

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 140.00 119.00 320.00 271.00 - - - 45.00 - -
Matale 130.00 121.00 260.00 260.00 - - 55.00 52.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 103.00 200.00 200.00 - - - - - -
Kegalle 110.00 100.00 350.00 325.00 - - 150.00 95.00 - -
Ratnapura 120.00 105.00 260.00 255.00 - - 70.00 65.00 - -
Badulla 150.00 142.00 300.00 300.00 800.00 650.00 100.00 100.00 - -
Kurunegala 130.00 113.00 300.00 257.00 - - 120.00 103.00 - -
Colombo 100.00 97.00 - - - - - - - -
Gampaha 130.00 110.00 300.00 260.00 - - 100.00 95.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 90.00 90.00 300.00 300.00 - - - - - -
Matara 100.00 87.00 330.00 267.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 100.00 96.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 112.00 300.00 275.00 - - - - - -
National 150.00 110.14 350.00 272.50 800.00 650.00 150.00 74.38 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,000.00 1,980.00 3,300.00 2,466.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture