අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :05.03.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 623.00 600.00 600.00 1,000.00 1,000.00
Matale 650.00 637.00 - - 1,150.00 1,094.00
Nuwara_eliya 610.00 600.00 - - - -
Kegalle 640.00 623.00 - - 1,000.00 933.00
Ratnapura 630.00 622.00 - - - -
Badulla 625.00 610.00 500.00 475.00 1,050.00 1,025.00
Kurunegala 650.00 650.00 630.00 627.00 - -
Colombo 650.00 600.00 - - - -
Gampaha 650.00 619.00 - - - -
Kalutara 550.00 547.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - -
Matara 650.00 650.00 - - - -
Hambantota 620.00 607.00 - - - -
Monaragala 635.00 613.00 - - 1,100.00 1,040.00
National 650.00 611.93 630.00 567.33 1,150.00 1,018.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,025.00 85.00 78.00
Matale 1,150.00 1,073.00 80.00 79.00
Nuwara_eliya 1,000.00 995.00 75.00 70.00
Kegalle 1,100.00 1,000.00 85.00 78.00
Ratnapura 1,100.00 1,050.00 - -
Badulla 1,050.00 987.00 - -
Kurunegala 1,050.00 967.00 70.00 60.00
Colombo 1,000.00 963.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,010.00 80.00 75.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,050.00 1,026.00 100.00 67.00
Hambantota 1,050.00 1,017.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,100.00 - -
National 1,150.00 1,017.00 100.00 72.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 430.00 420.00 380.00 380.00 500.00 468.00
Matale 430.00 427.00 - - 450.00 446.00
Nuwara_eliya 420.00 410.00 - - - -
Kegalle 440.00 433.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 450.00 428.00 - - - -
Badulla 425.00 409.00 400.00 367.00 - -
Kurunegala 420.00 407.00 400.00 387.00 - -
Colombo 450.00 416.00 - - - -
Gampaha 450.00 410.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 425.00 - - - -
Matara 425.00 391.00 - - - -
Hambantota 450.00 433.00 - - - -
Monaragala 410.00 402.00 - - - -
National 500.00 421.00 400.00 383.50 500.00 457.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 375.00 350.00 336.00 300.00 300.00 - -
Matale 400.00 374.00 360.00 347.00 300.00 300.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 333.00 300.00 266.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 320.00 310.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 250.00 250.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 270.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 380.00 370.00 363.00 350.00 348.00 - -
National 400.00 351.17 370.00 311.00 350.00 299.50 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,600.00 5,600.00 5,400.00 5,400.00 5,000.00 5,000.00 4,600.00 4,600.00 4,000.00 4,000.00
Matale 5,500.00 5,500.00 4,800.00 4,800.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 3,500.00 3,500.00 3,100.00 3,100.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 4,000.00 3,333.00 3,000.00 2,666.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 4,800.00 4,650.00 4,200.00 4,100.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,600.00 4,416.60 5,400.00 4,093.20 5,000.00 4,050.00 4,600.00 3,550.00 4,000.00 3,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 551.00 500.00 467.00 450.00 410.00 2,800.00 2,500.00 1,800.00 1,467.00
Matale 550.00 537.00 500.00 483.00 450.00 432.00 2,800.00 2,587.00 2,150.00 2,116.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,750.00 1,750.00
Kegalle 500.00 473.00 450.00 433.00 - - 2,500.00 1,733.00 2,000.00 1,333.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 435.00 400.00 390.00 - - 2,200.00 1,900.00 2,000.00 1,800.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 516.00 500.00 444.60 450.00 421.00 3,500.00 2,370.00 2,150.00 1,693.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,250.00 3,233.00 2,700.00 2,666.00 2,400.00 2,333.00 1,750.00 1,733.00 1,700.00 1,683.00 1,700.00 1,683.00 1,550.00 1,533.00 1,350.00 1,300.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,566.00 1,500.00 1,208.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,600.00 1,000.00 900.00
Colombo - - 2,550.00 2,550.00 2,500.00 2,500.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,850.00 1,850.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 1,600.00 1,525.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,375.00
Kalutara 3,000.00 2,985.00 2,700.00 2,667.00 2,500.00 2,467.00 2,000.00 1,964.00 1,700.00 1,665.00 1,500.00 1,467.00 1,300.00 1,268.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,500.00 3,500.00 2,300.00 2,200.00 1,950.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 - - - - 1,750.00 1,700.00 1,700.00 1,650.00 - - - - - -
Matara 3,800.00 3,675.00 3,000.00 2,800.00 2,500.00 2,367.00 2,150.00 2,033.00 2,100.00 1,983.00 2,000.00 1,917.00 1,900.00 1,838.00 1,800.00 1,783.00 1,700.00 1,630.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,100.00 2,050.00 1,950.00 1,925.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,275.00
National 3,800.00 3,348.25 3,000.00 2,576.60 2,500.00 2,259.57 2,200.00 1,890.00 2,100.00 1,777.00 2,000.00 1,689.00 1,900.00 1,664.83 1,800.00 1,522.17 1,700.00 1,630.00 2,000.00 1,583.00 1,500.00 1,189.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 6,000.00 4,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00
Colombo - - - - 3,500.00 3,250.00 2,000.00 1,750.00 - -
Gampaha 6,000.00 5,000.00 3,500.00 2,500.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 600.00 500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 4,500.00 3,750.00 3,000.00 6,000.00 3,416.67 3,000.00 1,583.33 1,000.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 280.00 140.00 117.00
Matale 325.00 307.00 150.00 122.00
Nuwara_eliya 280.00 275.00 - -
Kegalle 290.00 280.00 150.00 130.00
Ratnapura 300.00 281.00 200.00 175.00
Badulla 280.00 260.00 160.00 140.00
Kurunegala 300.00 300.00 180.00 167.00
Colombo 280.00 263.00 250.00 238.00
Gampaha 300.00 300.00 200.00 180.00
Kalutara 280.00 278.00 150.00 150.00
Galle 280.00 275.00 - -
Matara 300.00 278.00 160.00 160.00
Hambantota 270.00 268.00 - -
Monaragala 270.00 270.00 - -
National 325.00 279.64 250.00 157.90

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 157.00 250.00 190.00 - - - 30.00 - -
Matale 180.00 164.00 300.00 242.00 - - 50.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 180.00 175.00 200.00 190.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 146.00 175.00 158.00 - - 70.00 56.00 - -
Ratnapura 160.00 142.00 150.00 150.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 160.00 148.00 200.00 188.00 750.00 625.00 75.00 62.00 - -
Kurunegala 180.00 160.00 200.00 163.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 200.00 183.00 - - - - - - - -
Gampaha 180.00 155.00 150.00 150.00 - - 60.00 52.00 - -
Kalutara 210.00 203.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 110.00 105.00 - - - - - - - -
Matara 130.00 108.00 150.00 150.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 100.00 100.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 140.00 200.00 185.00 - - 35.00 35.00 - -
National 210.00 149.00 300.00 178.73 750.00 625.00 75.00 45.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,310.00 - -
Matara - - - - 2,150.00 2,150.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,380.00 2,230.00 3,300.00 2,583.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture