අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :05.11.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 525.00 487.00 460.00 450.00 1,000.00 904.00
Matale 525.00 521.00 - - 950.00 943.00
Nuwara_eliya 480.00 478.00 - - - -
Kegalle 550.00 516.00 - - 800.00 800.00
Ratnapura 510.00 507.00 - - - -
Badulla 530.00 500.00 400.00 350.00 700.00 675.00
Kurunegala 530.00 500.00 - - - -
Colombo 450.00 438.00 - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 450.00 450.00 - - - -
Galle 510.00 505.00 - - - -
Matara 520.00 520.00 - - - -
Hambantota 500.00 500.00 - - - -
Monaragala 510.00 502.00 - - 700.00 680.00
National 550.00 494.43 460.00 400.00 1,000.00 800.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 926.00 110.00 94.00
Matale 950.00 950.00 85.00 83.00
Nuwara_eliya 960.00 957.00 80.00 75.00
Kegalle 900.00 900.00 100.00 86.00
Ratnapura 850.00 840.00 - -
Badulla 850.00 850.00 - -
Kurunegala 950.00 917.00 110.00 67.00
Colombo 1,000.00 900.00 - -
Gampaha 1,100.00 930.00 70.00 60.00
Kalutara 900.00 867.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 850.00 810.00 80.00 77.00
Hambantota 850.00 835.00 - -
Monaragala 900.00 875.00 - -
National 1,100.00 898.71 110.00 77.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 525.00 481.00 460.00 435.00 550.00 529.00
Matale 500.00 500.00 - - 530.00 528.00
Nuwara_eliya 510.00 503.00 - - - -
Kegalle 500.00 456.00 475.00 435.00 - -
Ratnapura 480.00 475.00 - - - -
Badulla 480.00 453.00 400.00 400.00 - -
Kurunegala 500.00 477.00 460.00 427.00 - -
Colombo 425.00 415.00 - - - -
Gampaha 550.00 500.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 500.00 475.00 - - - -
Matara 500.00 452.00 - - - -
Hambantota 480.00 470.00 - - - -
Monaragala 480.00 444.00 - - - -
National 550.00 469.14 475.00 424.25 550.00 528.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 351.00 350.00 342.00 320.00 305.00 - -
Matale 430.00 418.00 390.00 383.00 350.00 340.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 345.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 450.00 383.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 390.00 345.00 330.00 300.00 220.00 210.00 190.00 187.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 375.00 370.00 352.00 - -
National 450.00 373.67 390.00 330.86 370.00 301.75 190.00 187.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Matale 8,750.00 8,750.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 6,000.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Kegalle 8,000.00 8,000.00 7,000.00 6,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 8,500.00 7,500.00 7,300.00 6,400.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,750.00 8,050.00 7,300.00 6,300.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 579.00 500.00 473.00 450.00 415.00 3,700.00 3,475.00 2,500.00 1,603.00
Matale 550.00 546.00 460.00 453.00 410.00 406.00 3,900.00 3,816.00 3,250.00 3,216.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 600.00 500.00 500.00 433.00 - - 3,500.00 3,000.00 2,800.00 2,700.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 580.00 500.00 400.00 350.00 - - 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 516.67 500.00 421.80 450.00 410.50 3,900.00 3,248.50 3,250.00 2,433.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,400.00 2,350.00 2,150.00 2,116.00 2,000.00 1,983.00 1,750.00 1,716.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,350.00 1,283.00 1,150.00 1,116.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,525.00 1,500.00 1,208.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,200.00 800.00 667.00
Colombo - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,400.00 1,400.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,575.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
Kalutara 2,300.00 2,283.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,767.00 1,600.00 1,593.00 1,500.00 1,468.00 1,400.00 1,383.00 1,200.00 1,165.00 1,100.00 1,066.00 - - - - - -
Galle 2,400.00 2,350.00 2,100.00 2,075.00 1,850.00 1,775.00 1,800.00 1,725.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,480.00 1,460.00 - - - - - -
Matara 2,400.00 2,375.00 2,100.00 2,000.00 1,800.00 1,775.00 1,800.00 1,738.00 1,600.00 1,575.00 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,410.00 1,450.00 1,430.00 1,300.00 1,250.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,820.00 1,810.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,500.00 1,450.00 1,450.00 1,425.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 2,400.00 2,339.50 2,150.00 2,058.20 2,000.00 1,872.86 1,800.00 1,696.00 1,650.00 1,553.00 1,650.00 1,516.33 1,550.00 1,388.83 1,480.00 1,316.17 1,300.00 1,250.00 1,800.00 1,362.50 1,500.00 1,125.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 4,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,450.00 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 5,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 1,500.00 400.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 1,983.33 1,800.00 983.33 400.00 250.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 292.00 300.00 208.00
Matale 300.00 293.00 285.00 282.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 320.00 311.00 200.00 150.00
Ratnapura 310.00 305.00 180.00 174.00
Badulla 300.00 271.00 250.00 212.00
Kurunegala 300.00 300.00 150.00 135.00
Colombo 280.00 263.00 250.00 225.00
Gampaha 330.00 315.00 150.00 115.00
Kalutara 280.00 276.00 250.00 250.00
Galle 320.00 310.00 - -
Matara 320.00 308.00 - -
Hambantota 320.00 306.00 - -
Monaragala 320.00 302.00 - -
National 330.00 296.79 300.00 194.56

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 150.00 128.00 150.00 128.00 - - - 48.00 4,000.00 4,000.00
Matale 120.00 118.00 300.00 295.00 - - 65.00 63.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 107.00 260.00 257.00 - - - - - -
Kegalle 120.00 118.00 250.00 200.00 - - 100.00 70.00 - -
Ratnapura 120.00 111.00 150.00 145.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 130.00 126.00 300.00 287.00 800.00 650.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 150.00 130.00 160.00 147.00 - - 80.00 60.00 - -
Colombo 100.00 93.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 135.00 250.00 240.00 - - 100.00 90.00 - -
Kalutara 130.00 123.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 95.00 90.00 - - - - - - - -
Matara 110.00 98.00 250.00 223.00 - - - - - -
Hambantota 100.00 95.00 - - - - - - - -
Monaragala 125.00 103.00 300.00 250.00 - - - - - -
National 150.00 112.50 300.00 220.18 800.00 650.00 100.00 60.86 4,000.00 4,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,820.00 1,820.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - - -
National - - - - 2,000.00 1,910.00 2,000.00 2,000.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture