අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :06.08.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 490.00 471.00 460.00 450.00 1,000.00 950.00
Matale 470.00 465.00 450.00 450.00 930.00 880.00
Nuwara_eliya 460.00 453.00 - - - -
Kegalle 500.00 477.00 - - 1,000.00 900.00
Ratnapura 455.00 450.00 - - - -
Badulla 450.00 446.00 350.00 350.00 1,000.00 816.00
Kurunegala 470.00 440.00 - - - -
Colombo 450.00 431.00 - - - -
Gampaha 450.00 440.00 - - - -
Kalutara 475.00 467.00 - - - -
Galle 430.00 415.00 - - - -
Matara 450.00 450.00 - - - -
Hambantota 450.00 446.00 - - - -
Monaragala 485.00 469.00 - - 800.00 800.00
National 500.00 450.64 460.00 416.67 1,000.00 869.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,050.00 982.00 120.00 98.00
Matale 1,000.00 963.00 100.00 94.00
Nuwara_eliya 950.00 950.00 80.00 75.00
Kegalle 1,000.00 934.00 100.00 74.00
Ratnapura 1,000.00 968.00 - -
Badulla 950.00 925.00 - -
Kurunegala 1,000.00 973.00 100.00 70.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,000.00 960.00 80.00 62.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 1,150.00 954.00 80.00 73.00
Hambantota 900.00 900.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,150.00 959.57 120.00 78.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 530.00 503.00 490.00 473.00 575.00 554.00
Matale 535.00 522.00 - - 550.00 545.00
Nuwara_eliya 500.00 497.00 - - - -
Kegalle 500.00 494.00 480.00 440.00 - -
Ratnapura 450.00 440.00 - - - -
Badulla 450.00 443.00 400.00 400.00 - -
Kurunegala 510.00 503.00 450.00 443.00 - -
Colombo 440.00 420.00 - - - -
Gampaha 550.00 515.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 480.00 465.00 - - - -
Matara 450.00 421.00 - - - -
Hambantota 425.00 415.00 - - - -
Monaragala 480.00 465.00 - - - -
National 550.00 470.43 490.00 439.00 575.00 549.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 363.00 360.00 317.00 320.00 303.00 - -
Matale 400.00 395.00 380.00 371.00 350.00 337.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 312.00 300.00 267.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 380.00 355.00 340.00 320.00 250.00 243.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 250.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 370.00 365.00 360.00 355.00 350.00 350.00 - -
National 400.00 358.33 380.00 325.83 350.00 296.60 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 7,000.00 7,000.00 - - - - - - - -
Matale 7,500.00 7,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 8,000.00 6,500.00 6,200.00 5,350.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 7,000.00 6,500.00 6,000.00 5,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 6,700.00 6,200.00 5,425.00 - - 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 630.00 596.00 550.00 475.00 450.00 402.00 4,000.00 3,617.00 2,000.00 1,838.00
Matale 600.00 568.00 480.00 456.00 400.00 382.00 3,500.00 3,400.00 3,000.00 2,941.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 675.00 559.00 400.00 375.00 - - 4,000.00 3,400.00 3,500.00 3,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 550.00 500.00 450.00 - - 3,700.00 3,100.00 2,900.00 2,200.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 675.00 520.50 550.00 421.20 450.00 392.00 4,000.00 3,303.40 3,500.00 2,495.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,750.00 2,683.00 2,460.00 2,435.00 2,050.00 2,020.00 1,850.00 1,816.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,250.00 1,223.00 1,150.00 1,083.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,583.00 1,300.00 1,200.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,233.00 800.00 650.00
Colombo - - 2,300.00 2,300.00 1,950.00 1,950.00 1,900.00 1,900.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,100.00 1,800.00 1,625.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,050.00 3,000.00 2,500.00 2,475.00 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,510.00 1,500.00 - - - - - -
Matara 2,800.00 2,633.00 2,300.00 2,217.00 2,000.00 1,863.00 1,800.00 1,725.00 1,650.00 1,650.00 1,600.00 1,583.00 1,600.00 1,525.00 1,450.00 1,379.00 1,300.00 1,267.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,500.00 1,450.00 1,450.00 1,350.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
National 3,050.00 2,795.75 2,500.00 2,378.40 2,300.00 1,964.14 2,000.00 1,783.29 1,650.00 1,577.00 1,650.00 1,486.33 1,700.00 1,415.00 1,600.00 1,318.67 1,300.00 1,267.00 1,800.00 1,408.00 1,500.00 1,118.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 800.00 400.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,375.00 1,000.00 938.00 - -
Gampaha 4,000.00 2,500.00 4,000.00 2,500.00 1,800.00 1,300.00 1,000.00 800.00 150.00 100.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,750.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 1,725.00 1,000.00 712.67 300.00 125.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 240.00 212.00 300.00 266.00
Matale 220.00 213.00 250.00 233.00
Nuwara_eliya 210.00 203.00 - -
Kegalle 220.00 207.00 - -
Ratnapura 205.00 202.00 360.00 350.00
Badulla 190.00 181.00 260.00 260.00
Kurunegala 225.00 222.00 350.00 333.00
Colombo 200.00 188.00 300.00 300.00
Gampaha 230.00 222.00 325.00 230.00
Kalutara 210.00 203.00 300.00 300.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 200.00 200.00 280.00 280.00
Hambantota 200.00 196.00 - -
Monaragala 220.00 204.00 - -
National 240.00 203.79 360.00 283.56

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 150.00 118.00 280.00 268.00 - - - 50.00 - -
Matale 140.00 122.00 250.00 245.00 - - 65.00 58.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 103.00 210.00 200.00 - - - - - -
Kegalle 110.00 107.00 350.00 325.00 - - 100.00 64.00 - -
Ratnapura 120.00 110.00 250.00 250.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 150.00 145.00 300.00 275.00 800.00 650.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 130.00 113.00 250.00 243.00 - - 100.00 87.00 - -
Colombo 110.00 103.00 - - - - - - - -
Gampaha 130.00 110.00 300.00 270.00 - - 110.00 85.00 - -
Kalutara 140.00 137.00 350.00 350.00 - - - - - -
Galle 110.00 100.00 280.00 240.00 - - - - - -
Matara 100.00 91.00 300.00 263.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 90.00 85.00 - - - - - - - -
Monaragala 110.00 103.00 220.00 210.00 - - - - - -
National 150.00 110.50 350.00 261.58 800.00 650.00 110.00 61.13 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,000.00 1,980.00 3,300.00 2,466.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture