අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :07.05.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 620.00 596.00 580.00 570.00 1,050.00 967.00
Matale 625.00 619.00 - - 1,100.00 1,080.00
Nuwara_eliya 580.00 570.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,000.00 883.00
Ratnapura 580.00 575.00 - - - -
Badulla 640.00 610.00 400.00 400.00 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 620.00 617.00 600.00 600.00 - -
Colombo 625.00 606.00 - - - -
Gampaha 650.00 610.00 - - - -
Kalutara 600.00 573.00 - - - -
Galle 560.00 555.00 - - - -
Matara 580.00 580.00 - - - -
Hambantota 530.00 516.00 - - - -
Monaragala 600.00 600.00 - - 1,100.00 1,070.00
National 650.00 586.86 600.00 523.33 1,100.00 1,000.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,027.00 100.00 88.00
Matale 1,100.00 1,076.00 90.00 75.00
Nuwara_eliya 1,000.00 995.00 80.00 75.00
Kegalle 1,200.00 1,066.00 90.00 75.00
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 - -
Badulla 1,000.00 950.00 - -
Kurunegala 1,000.00 967.00 90.00 67.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,000.00 920.00 65.00 55.00
Kalutara 1,200.00 1,070.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,080.00 1,019.00 80.00 68.00
Hambantota 1,020.00 1,006.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,003.29 100.00 71.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 480.00 420.00 410.00 390.00 500.00 488.00
Matale 460.00 450.00 450.00 447.00 470.00 468.00
Nuwara_eliya 470.00 470.00 - - - -
Kegalle 500.00 473.00 450.00 416.00 - -
Ratnapura 410.00 405.00 - - - -
Badulla 460.00 415.00 400.00 375.00 - -
Kurunegala 480.00 463.00 450.00 437.00 - -
Colombo 425.00 415.00 - - - -
Gampaha 500.00 450.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - -
Galle 450.00 445.00 - - - -
Matara 450.00 424.00 - - - -
Hambantota 430.00 418.00 - - - -
Monaragala 450.00 420.00 - - - -
National 500.00 439.36 450.00 413.00 500.00 478.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 460.00 450.00 400.00 382.00 350.00 338.00 300.00 300.00
Matale 410.00 404.00 380.00 373.00 350.00 345.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 330.00 300.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 335.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 300.00 295.00 270.00 257.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 210.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 380.00 370.00 360.00 350.00 350.00 - -
National 460.00 373.17 400.00 335.00 350.00 300.00 300.00 250.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,300.00 5,300.00 5,200.00 5,200.00 4,800.00 4,800.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,200.00 4,200.00 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 5,000.00 4,833.00 4,000.00 2,833.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 4,000.00 4,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 6,400.00 5,950.00 5,400.00 4,950.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,400.00 5,020.75 5,400.00 4,295.75 4,800.00 4,000.00 4,000.00 3,300.00 3,500.00 2,750.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 489.00 450.00 417.00 400.00 350.00 2,800.00 2,555.00 2,000.00 1,475.00
Matale 550.00 537.00 470.00 455.00 400.00 386.00 2,800.00 2,550.00 2,300.00 2,283.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 500.00 478.00 400.00 366.00 - - 2,500.00 2,233.00 2,000.00 1,833.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 435.00 360.00 355.00 - - 2,700.00 2,350.00 2,200.00 1,850.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,200.00 2,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 489.83 470.00 388.60 400.00 368.00 2,800.00 2,314.67 2,300.00 1,828.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,183.00 2,750.00 2,716.00 2,350.00 2,325.00 2,000.00 1,950.00 1,700.00 1,666.00 1,700.00 1,666.00 1,600.00 1,566.00 1,400.00 1,383.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,650.00 1,800.00 1,325.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,800.00 1,000.00 867.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,300.00 2,300.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,650.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,475.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,968.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,600.00 3,550.00 2,350.00 2,325.00 1,950.00 1,950.00 1,850.00 1,850.00 - - - - 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,715.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,467.00 3,000.00 2,900.00 2,300.00 2,133.00 2,000.00 1,960.00 1,960.00 1,955.00 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,825.00 1,800.00 1,729.00 1,700.00 1,567.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,925.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,720.00 1,710.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,375.00
National 3,600.00 3,266.75 3,000.00 2,641.20 2,350.00 2,139.14 2,100.00 1,914.71 1,960.00 1,695.33 1,900.00 1,608.67 1,850.00 1,638.83 1,800.00 1,547.83 1,700.00 1,567.00 2,000.00 1,725.00 1,800.00 1,260.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 4,000.00 5,000.00 4,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00
Colombo - - - - 3,250.00 3,125.00 2,000.00 1,875.00 - -
Gampaha 8,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 1,000.00 800.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 5,000.00 5,500.00 4,500.00 5,000.00 3,375.00 3,500.00 2,125.00 1,000.00 800.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 230.00 219.00 150.00 132.00
Matale 260.00 241.00 150.00 137.00
Nuwara_eliya 250.00 240.00 - -
Kegalle 240.00 230.00 200.00 175.00
Ratnapura 210.00 204.00 175.00 172.00
Badulla 240.00 200.00 150.00 150.00
Kurunegala 270.00 253.00 250.00 230.00
Colombo 230.00 218.00 275.00 263.00
Gampaha 250.00 222.00 200.00 200.00
Kalutara 250.00 243.00 200.00 200.00
Galle 230.00 215.00 - -
Matara 230.00 229.00 150.00 150.00
Hambantota 230.00 226.00 - -
Monaragala 250.00 238.00 - -
National 270.00 227.00 275.00 180.90

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 142.00 250.00 186.00 - - - 30.00 - -
Matale 160.00 140.00 250.00 228.00 - - 50.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 150.00 145.00 150.00 145.00 - - - - - -
Kegalle 140.00 140.00 250.00 200.00 - - 50.00 43.00 - -
Ratnapura 130.00 130.00 170.00 165.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 172.00 300.00 250.00 700.00 600.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 170.00 157.00 220.00 207.00 - - 40.00 40.00 - -
Colombo 180.00 180.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 135.00 200.00 170.00 - - 60.00 50.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 120.00 110.00 200.00 200.00 - - - - - -
Matara 120.00 104.00 275.00 242.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 120.00 106.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 140.00 180.00 150.00 - - - - - -
National 200.00 139.14 300.00 203.58 700.00 600.00 60.00 43.50 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,170.00 2,170.00 - -
Matara - - - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,170.00 2,135.00 3,300.00 2,583.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture