අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :08.10.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 495.00 464.00 455.00 438.00 1,000.00 884.00
Matale 500.00 489.00 - - 1,000.00 849.00
Nuwara_eliya 475.00 473.00 - - - -
Kegalle 500.00 470.00 - - 900.00 850.00
Ratnapura 480.00 478.00 - - - -
Badulla 500.00 454.00 - - 800.00 725.00
Kurunegala 520.00 497.00 - - - -
Colombo 450.00 450.00 - - - -
Gampaha 480.00 466.00 - - - -
Kalutara 400.00 400.00 - - - -
Galle 480.00 470.00 - - - -
Matara 480.00 480.00 - - - -
Hambantota 480.00 478.00 - - - -
Monaragala 475.00 460.00 - - 750.00 730.00
National 520.00 464.71 455.00 438.00 1,000.00 807.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 947.00 100.00 93.00
Matale 960.00 920.00 100.00 94.00
Nuwara_eliya 910.00 907.00 80.00 75.00
Kegalle 900.00 900.00 100.00 80.00
Ratnapura 800.00 771.00 - -
Badulla 900.00 862.00 - -
Kurunegala 930.00 910.00 110.00 70.00
Colombo 950.00 888.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,080.00 90.00 68.00
Kalutara 900.00 867.00 - -
Galle 1,050.00 970.00 - -
Matara 900.00 829.00 80.00 71.00
Hambantota 900.00 866.00 - -
Monaragala 1,000.00 966.00 - -
National 1,200.00 905.93 110.00 78.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 500.00 454.00 430.00 413.00 550.00 525.00
Matale 500.00 464.00 - - 525.00 514.00
Nuwara_eliya 500.00 497.00 - - - -
Kegalle 500.00 471.00 470.00 423.00 - -
Ratnapura 500.00 481.00 - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 350.00 - -
Kurunegala 520.00 497.00 480.00 460.00 - -
Colombo 450.00 431.00 - - - -
Gampaha 575.00 530.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 520.00 510.00 - - - -
Matara 500.00 454.00 - - - -
Hambantota 480.00 460.00 - - - -
Monaragala 450.00 424.00 - - - -
National 575.00 467.14 480.00 411.50 550.00 519.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 372.00 350.00 342.00 325.00 304.00 - -
Matale 400.00 383.00 350.00 338.00 325.00 314.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 370.00 350.00 300.00 275.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 380.00 350.00 330.00 310.00 250.00 250.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 385.00 380.00 365.00 360.00 338.00 - -
National 400.00 368.00 380.00 311.43 360.00 301.50 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,500.00 7,500.00 - - - - - -
Matale 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00
Kegalle 8,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 7,500.00 7,000.00 6,500.00 6,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 7,750.00 7,500.00 6,125.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 573.00 540.00 505.00 450.00 387.00 4,000.00 3,562.00 2,000.00 1,656.00
Matale 600.00 541.00 550.00 464.00 500.00 419.00 4,000.00 3,891.00 3,500.00 3,483.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 600.00 550.00 550.00 475.00 - - 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,600.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 580.00 490.00 400.00 335.00 - - 3,800.00 3,150.00 2,900.00 2,350.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 534.00 550.00 435.80 500.00 403.00 4,000.00 3,275.50 3,500.00 2,517.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,200.00 2,200.00 2,050.00 2,033.00 1,950.00 1,916.00 1,800.00 1,750.00 1,650.00 1,633.00 1,650.00 1,633.00 1,200.00 1,150.00 900.00 850.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,600.00 1,500.00 1,191.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,200.00 800.00 683.00
Colombo - - 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,400.00 1,400.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,450.00 - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,000.00
Kalutara 2,300.00 2,283.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,767.00 1,600.00 1,583.00 1,300.00 1,284.00 1,200.00 1,183.00 1,070.00 1,010.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,500.00 2,475.00 2,100.00 1,950.00 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,740.00 - - - - 1,470.00 1,460.00 1,450.00 1,425.00 - - - - - -
Matara 2,300.00 2,275.00 2,000.00 2,000.00 1,850.00 1,800.00 1,750.00 1,708.00 1,650.00 1,633.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,456.00 1,400.00 1,354.00 1,300.00 1,160.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,800.00 1,775.00 1,700.00 1,675.00 - - - - 1,450.00 1,425.00 1,400.00 1,375.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,360.00
National 2,500.00 2,308.25 2,100.00 1,996.60 1,950.00 1,819.00 1,800.00 1,672.29 1,650.00 1,516.67 1,650.00 1,455.33 1,500.00 1,333.50 1,450.00 1,234.00 1,300.00 1,160.00 2,000.00 1,400.00 1,500.00 1,058.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,500.00 1,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 500.00 800.00 200.00 150.00 100.00
Colombo - - - - 1,750.00 1,625.00 700.00 650.00 - -
Gampaha 2,500.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 800.00 600.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,500.00 1,500.00 2,500.00 1,500.00 1,750.00 975.00 800.00 450.00 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 255.00 300.00 263.00
Matale 290.00 260.00 350.00 325.00
Nuwara_eliya 265.00 260.00 - -
Kegalle 300.00 276.00 - -
Ratnapura 255.00 251.00 160.00 153.00
Badulla 180.00 180.00 280.00 240.00
Kurunegala 270.00 253.00 250.00 217.00
Colombo 270.00 253.00 225.00 213.00
Gampaha 330.00 295.00 275.00 235.00
Kalutara 250.00 243.00 200.00 200.00
Galle 280.00 270.00 - -
Matara 270.00 237.00 - -
Hambantota 250.00 243.00 - -
Monaragala 250.00 235.00 - -
National 330.00 250.79 350.00 230.75

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 130.00 112.00 300.00 269.00 - - - 53.00 - -
Matale 120.00 111.00 350.00 312.00 - - 70.00 55.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 107.00 225.00 223.00 - - - - - -
Kegalle 110.00 106.00 250.00 250.00 - - 100.00 70.00 - -
Ratnapura 100.00 97.00 200.00 190.00 - - 50.00 45.00 - -
Badulla 150.00 140.00 300.00 300.00 600.00 567.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 150.00 127.00 200.00 160.00 - - 100.00 97.00 - -
Colombo 100.00 97.00 - - - - - - - -
Gampaha 170.00 150.00 300.00 280.00 - - 100.00 83.00 - -
Kalutara 130.00 123.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 85.00 80.00 140.00 140.00 - - - - - -
Matara 100.00 86.00 275.00 242.00 - - - - - -
Hambantota 100.00 93.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 112.00 250.00 250.00 - - - - - -
National 170.00 110.07 350.00 238.83 600.00 567.00 100.00 66.14 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,000.00 1,980.00 3,300.00 2,466.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture