අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :09.07.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 500.00 478.00 475.00 458.00 1,000.00 944.00
Matale 475.00 468.00 - - 950.00 907.00
Nuwara_eliya 460.00 453.00 - - - -
Kegalle 500.00 484.00 - - 1,000.00 950.00
Ratnapura 470.00 465.00 - - - -
Badulla 475.00 433.00 - - 1,000.00 900.00
Kurunegala 525.00 508.00 - - - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 500.00 470.00 - - - -
Kalutara 475.00 467.00 - - - -
Galle 430.00 415.00 - - - -
Matara 450.00 450.00 - - - -
Hambantota 450.00 443.00 - - - -
Monaragala 470.00 458.00 - - 900.00 900.00
National 525.00 458.85 475.00 458.00 1,000.00 920.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,037.00 100.00 98.00
Matale 1,050.00 1,019.00 100.00 82.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 80.00 78.00
Kegalle 1,000.00 984.00 100.00 90.00
Ratnapura 1,100.00 1,038.00 - -
Badulla 950.00 921.00 - -
Kurunegala 1,000.00 933.00 100.00 73.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,000.00 940.00 80.00 64.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,100.00 1,000.00 80.00 66.00
Hambantota 1,000.00 1,000.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,150.00 990.15 100.00 78.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 500.00 469.00 460.00 450.00 550.00 512.00
Matale 500.00 487.00 475.00 470.00 530.00 520.00
Nuwara_eliya 500.00 497.00 - - - -
Kegalle 500.00 494.00 475.00 475.00 - -
Ratnapura 450.00 438.00 - - - -
Badulla 480.00 448.00 400.00 400.00 - -
Kurunegala 520.00 493.00 460.00 443.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 500.00 475.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 440.00 440.00 - - - -
Matara 460.00 439.00 - - - -
Hambantota 425.00 408.00 - - - -
Monaragala 420.00 408.00 - - - -
National 520.00 459.92 475.00 447.60 550.00 516.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 366.00 350.00 338.00 325.00 306.00 - -
Matale 400.00 374.00 375.00 344.00 350.00 326.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 329.00 350.00 350.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 357.00 - - - - - -
Kurunegala 380.00 350.00 350.00 320.00 230.00 227.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 225.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 360.00 360.00 350.00 340.00 330.00 316.00 - -
National 400.00 356.00 375.00 338.40 350.00 280.00 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 5,500.00 5,500.00 - - - - - -
Matale 6,500.00 6,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,200.00 4,200.00 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 7,000.00 6,500.00 5,500.00 4,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - -
Kurunegala 7,000.00 6,500.00 6,000.00 5,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 6,500.00 6,000.00 4,890.00 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 501.00 450.00 435.00 400.00 358.00 3,000.00 2,877.00 2,000.00 1,600.00
Matale 500.00 479.00 430.00 423.00 380.00 362.00 3,000.00 2,879.00 2,300.00 2,283.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 370.00 370.00 - - 2,200.00 2,200.00 1,800.00 1,800.00
Kegalle 550.00 500.00 400.00 375.00 - - 3,000.00 2,750.00 2,800.00 2,400.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 480.00 415.00 420.00 365.00 - - 3,000.00 2,400.00 2,300.00 1,850.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 482.50 450.00 393.60 400.00 360.00 3,000.00 2,651.00 2,800.00 1,986.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,250.00 3,216.00 2,800.00 2,750.00 2,500.00 2,483.00 1,900.00 1,866.00 1,750.00 1,716.00 1,750.00 1,716.00 1,450.00 1,416.00 1,300.00 1,300.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,600.00 1,500.00 1,200.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,167.00 800.00 733.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,575.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,275.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,250.00 3,175.00 2,600.00 2,550.00 1,900.00 1,875.00 1,850.00 1,825.00 - - - - 1,600.00 1,775.00 1,550.00 1,525.00 - - - - - -
Matara 3,250.00 3,080.00 2,800.00 2,450.00 2,500.00 2,017.00 1,900.00 1,808.00 1,850.00 1,750.00 1,750.00 1,675.00 1,650.00 1,580.00 1,550.00 1,500.00 1,400.00 1,360.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,900.00 1,875.00 1,850.00 1,825.00 - - - - 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000.00 980.00
National 3,250.00 3,084.50 2,800.00 2,553.75 2,500.00 2,086.00 2,000.00 1,811.00 1,850.00 1,643.67 1,750.00 1,550.33 1,650.00 1,477.60 1,550.00 1,365.00 1,400.00 1,360.00 1,800.00 1,383.50 1,500.00 1,047.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,500.00 1,500.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 800.00 400.00 200.00 150.00 100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 2,500.00 1,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 800.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,500.00 1,500.00 2,750.00 1,750.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 500.00 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 210.00 197.00 200.00 160.00
Matale 210.00 203.00 200.00 168.00
Nuwara_eliya 200.00 195.00 - -
Kegalle 210.00 197.00 - -
Ratnapura 220.00 216.00 250.00 245.00
Badulla 180.00 176.00 250.00 187.00
Kurunegala 210.00 210.00 250.00 243.00
Colombo - - - -
Gampaha 220.00 205.00 200.00 180.00
Kalutara 210.00 203.00 250.00 250.00
Galle 210.00 205.00 - -
Matara 210.00 203.00 220.00 220.00
Hambantota 200.00 200.00 - -
Monaragala 190.00 185.00 - -
National 220.00 199.62 250.00 206.63

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 170.00 134.00 250.00 213.00 - - - 45.00 - -
Matale 130.00 122.00 210.00 202.00 - - 55.00 49.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 103.00 200.00 197.00 - - - - - -
Kegalle 110.00 104.00 250.00 200.00 - - 100.00 70.00 - -
Ratnapura 130.00 121.00 250.00 225.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 141.00 300.00 262.00 800.00 650.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 150.00 133.00 210.00 203.00 - - 80.00 70.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 150.00 120.00 250.00 210.00 - - 70.00 52.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 110.00 105.00 180.00 180.00 - - - - - -
Matara 110.00 98.00 250.00 238.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 100.00 100.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 110.00 150.00 150.00 - - - - - -
National 200.00 118.31 300.00 215.00 800.00 650.00 100.00 52.63 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,100.00 2,100.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,100.00 2,050.00 3,300.00 2,583.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture