අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :09.12.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 720.00 702.00 680.00 667.00 1,000.00 962.00
Matale 700.00 700.00 - - 1,050.00 1,038.00
Nuwara_eliya 685.00 662.00 - - - -
Kegalle 750.00 716.00 - - 1,000.00 950.00
Ratnapura 680.00 677.00 - - - -
Badulla 700.00 673.00 - - 750.00 700.00
Kurunegala 750.00 742.00 - - - -
Colombo 700.00 688.00 - - - -
Gampaha 750.00 710.00 - - - -
Kalutara 700.00 700.00 - - - -
Galle 700.00 700.00 - - - -
Matara 750.00 750.00 - - - -
Hambantota 700.00 700.00 - - - -
Monaragala 725.00 715.00 - - 800.00 780.00
National 750.00 698.93 680.00 667.00 1,050.00 886.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 959.00 100.00 93.00
Matale 900.00 900.00 90.00 86.00
Nuwara_eliya 900.00 900.00 80.00 75.00
Kegalle 1,000.00 933.00 100.00 86.00
Ratnapura 900.00 873.00 - -
Badulla 900.00 829.00 - -
Kurunegala 1,000.00 933.00 120.00 73.00
Colombo 1,100.00 1,000.00 - -
Gampaha 1,000.00 920.00 70.00 57.00
Kalutara 900.00 867.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 950.00 861.00 80.00 73.00
Hambantota 900.00 866.00 - -
Monaragala 900.00 875.00 - -
National 1,100.00 904.71 120.00 77.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 600.00 554.00 530.00 513.00 620.00 583.00
Matale 480.00 472.00 450.00 446.00 500.00 500.00
Nuwara_eliya 520.00 513.00 - - - -
Kegalle 600.00 575.00 550.00 516.00 - -
Ratnapura 460.00 455.00 - - - -
Badulla 540.00 447.00 400.00 400.00 - -
Kurunegala 560.00 528.00 480.00 460.00 - -
Colombo 500.00 483.00 - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - -
Matara 500.00 446.00 - - - -
Hambantota 380.00 378.00 - - - -
Monaragala 480.00 450.00 - - - -
National 600.00 481.71 550.00 467.00 620.00 541.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 364.00 350.00 328.00 315.00 303.00 - -
Matale 420.00 417.00 390.00 384.00 350.00 336.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 341.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 325.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 370.00 340.00 310.00 290.00 250.00 240.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 240.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 388.00 380.00 360.00 - -
National 420.00 364.50 390.00 316.14 380.00 309.75 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 8,500.00 8,500.00 - - - - - -
Matale - - - - 7,000.00 7,000.00 - - - -
Nuwara_eliya - - 6,500.00 6,500.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Kegalle 10,000.00 9,000.00 7,000.00 6,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 9,000.00 9,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 7,700.00 7,600.00 6,700.00 6,600.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 10,000.00 8,533.33 8,500.00 7,025.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 650.00 620.00 580.00 514.00 450.00 378.00 3,800.00 3,410.00 2,500.00 1,887.00
Matale 550.00 530.00 460.00 440.00 350.00 323.00 3,900.00 3,850.00 3,500.00 3,350.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 600.00 550.00 500.00 450.00 - - 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,750.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 545.00 420.00 390.00 - - 3,500.00 3,150.00 2,500.00 2,250.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 800.00 800.00 - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 800.00 590.83 580.00 448.80 450.00 350.50 3,900.00 3,332.00 3,500.00 2,547.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,600.00 2,550.00 2,400.00 2,350.00 2,300.00 2,250.00 2,000.00 1,916.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,300.00 1,250.00 1,100.00 1,050.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,600.00 1,500.00 1,191.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,400.00 1,000.00 867.00
Colombo - - 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,475.00 - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,050.00
Kalutara 2,500.00 2,483.00 2,200.00 2,167.00 2,000.00 1,983.00 1,700.00 1,694.00 1,650.00 1,633.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,467.00 1,300.00 1,265.00 - - - - - -
Galle 2,600.00 2,500.00 2,100.00 2,100.00 1,900.00 1,870.00 1,800.00 1,790.00 - - - - 1,600.00 1,580.00 1,550.00 1,540.00 - - - - - -
Matara 2,500.00 2,462.00 2,250.00 2,150.00 2,100.00 1,938.00 1,850.00 1,825.00 1,800.00 1,733.00 1,700.00 1,650.00 1,600.00 1,586.00 1,550.00 1,520.00 1,400.00 1,230.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,950.00 1,900.00 1,900.00 1,850.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 1,550.00 1,525.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,425.00
National 2,600.00 2,498.75 2,400.00 2,213.40 2,300.00 1,991.57 2,000.00 1,764.29 1,800.00 1,660.67 1,700.00 1,616.33 1,600.00 1,513.83 1,550.00 1,400.00 1,400.00 1,230.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,133.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 7,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,200.00 2,000.00 1,500.00 1,200.00 150.00 100.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,200.00 2,000.00 1,500.00 1,100.00 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 410.00 389.00 200.00 166.00
Matale 400.00 363.00 300.00 252.00
Nuwara_eliya 370.00 363.00 - -
Kegalle 400.00 400.00 200.00 200.00
Ratnapura 400.00 395.00 175.00 161.00
Badulla 390.00 338.00 250.00 237.00
Kurunegala 400.00 390.00 150.00 127.00
Colombo 360.00 334.00 150.00 150.00
Gampaha 400.00 380.00 150.00 120.00
Kalutara 370.00 367.00 200.00 200.00
Galle 400.00 390.00 - -
Matara 400.00 397.00 - -
Hambantota 400.00 400.00 - -
Monaragala 375.00 370.00 - -
National 410.00 376.86 300.00 179.22

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 155.00 140.00 250.00 186.00 - - - 48.00 5,000.00 4,000.00
Matale 200.00 188.00 250.00 250.00 - - 70.00 63.00 - -
Nuwara_eliya 130.00 123.00 150.00 147.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 143.00 250.00 200.00 - - 100.00 70.00 - -
Ratnapura 150.00 145.00 130.00 120.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 150.00 134.00 300.00 262.00 750.00 641.00 100.00 75.00 - -
Kurunegala 175.00 148.00 140.00 130.00 - - 65.00 58.00 - -
Colombo 180.00 160.00 - - - - - - - -
Gampaha 180.00 158.00 200.00 190.00 - - 100.00 71.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 150.00 135.00 - - - - - - - -
Matara 150.00 143.00 200.00 150.00 - - - - - -
Hambantota 150.00 143.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 150.00 200.00 180.00 - - - - - -
National 200.00 147.36 300.00 187.73 750.00 641.00 100.00 60.00 5,000.00 4,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,980.00 1,980.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - - -
National - - - - 2,000.00 1,990.00 2,000.00 2,000.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture