අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :10.09.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 475.00 444.00 440.00 417.00 1,000.00 842.00
Matale 450.00 437.00 430.00 430.00 850.00 831.00
Nuwara_eliya 410.00 403.00 - - - -
Kegalle 450.00 450.00 - - 1,000.00 900.00
Ratnapura 430.00 427.00 - - - -
Badulla 430.00 426.00 300.00 300.00 800.00 725.00
Kurunegala 480.00 467.00 - - - -
Colombo 450.00 438.00 - - - -
Gampaha 500.00 462.00 - - - -
Kalutara 400.00 400.00 - - - -
Galle 430.00 415.00 - - - -
Matara 450.00 450.00 - - - -
Hambantota 450.00 437.00 - - - -
Monaragala 450.00 442.00 - - 700.00 700.00
National 500.00 434.57 440.00 382.33 1,000.00 799.60

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 941.00 110.00 100.00
Matale 1,000.00 941.00 100.00 88.00
Nuwara_eliya 910.00 903.00 80.00 75.00
Kegalle 950.00 933.00 80.00 70.00
Ratnapura 830.00 815.00 - -
Badulla 1,000.00 883.00 - -
Kurunegala 1,000.00 953.00 100.00 70.00
Colombo 1,000.00 963.00 - -
Gampaha 1,000.00 920.00 80.00 68.00
Kalutara 935.00 900.00 - -
Galle 1,000.00 900.00 - -
Matara 900.00 857.00 90.00 73.00
Hambantota 850.00 833.00 - -
Monaragala 1,000.00 975.00 - -
National 1,000.00 908.36 110.00 77.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 519.00 510.00 490.00 600.00 566.00
Matale 550.00 516.00 475.00 475.00 560.00 536.00
Nuwara_eliya 510.00 503.00 - - - -
Kegalle 560.00 543.00 500.00 485.00 - -
Ratnapura 480.00 470.00 - - - -
Badulla 530.00 432.00 400.00 400.00 - -
Kurunegala 580.00 543.00 520.00 490.00 - -
Colombo 425.00 415.00 - - - -
Gampaha 550.00 520.00 - - - -
Kalutara 450.00 433.00 - - - -
Galle 520.00 510.00 - - - -
Matara 500.00 464.00 - - - -
Hambantota 450.00 450.00 - - - -
Monaragala 500.00 460.00 - - - -
National 580.00 484.14 520.00 468.00 600.00 551.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 373.00 360.00 340.00 310.00 300.00 - -
Matale 400.00 396.00 370.00 355.00 330.00 320.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 326.00 300.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 350.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 390.00 355.00 350.00 315.00 250.00 237.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - -
Kalutara - - - - 300.00 230.00 - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 370.00 365.00 360.00 355.00 350.00 350.00 - -
National 400.00 360.83 370.00 319.17 350.00 287.40 200.00 193.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Matale 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 - -
Kegalle 8,000.00 8,000.00 5,000.00 4,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 8,500.00 7,750.00 7,000.00 6,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,500.00 7,937.50 7,000.00 5,750.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 620.00 578.00 550.00 469.00 400.00 368.00 4,200.00 3,875.00 2,900.00 2,250.00
Matale 600.00 558.00 550.00 500.00 450.00 406.00 3,800.00 3,769.00 3,500.00 3,383.00
Nuwara_eliya 425.00 425.00 350.00 350.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 550.00 525.00 450.00 415.00 - - 4,000.00 3,250.00 2,000.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 580.00 490.00 400.00 325.00 - - 3,600.00 3,050.00 2,200.00 2,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 620.00 529.33 550.00 411.80 450.00 387.00 4,200.00 3,388.80 3,500.00 2,326.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,250.00 2,216.00 2,000.00 1,983.00 1,900.00 1,883.00 1,700.00 1,650.00 1,250.00 1,200.00 1,100.00 1,083.00 - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,650.00 1,500.00 1,225.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,567.00 1,000.00 833.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000.00 1,000.00
Gampaha - - - - 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,475.00 - - - - - - - - - - - - - -
Kalutara 2,400.00 2,366.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,917.00 1,800.00 1,767.00 1,300.00 1,284.00 1,200.00 1,183.00 1,050.00 1,033.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,500.00 2,450.00 2,100.00 2,050.00 1,800.00 1,790.00 1,750.00 1,750.00 - - - - 1,500.00 1,475.00 1,450.00 1,425.00 - - - - - -
Matara 2,500.00 2,338.00 2,000.00 1,967.00 1,850.00 1,817.00 1,750.00 1,736.00 1,700.00 1,650.00 1,650.00 1,612.00 1,600.00 1,525.00 1,450.00 1,450.00 1,300.00 1,242.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,450.00 1,450.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00 - #REF! #REF!
National 2,500.00 2,342.50 2,100.00 2,000.00 1,950.00 1,830.33 1,800.00 1,683.83 1,700.00 1,378.00 1,650.00 1,292.67 1,600.00 1,383.25 1,450.00 1,331.25 1,300.00 1,242.00 2,000.00 1,608.50 1,500.00 1,095.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 800.00 400.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 2,200.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 - -
Gampaha 4,000.00 2,500.00 3,000.00 2,000.00 2,200.00 2,000.00 1,300.00 1,100.00 300.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 2,200.00 1,600.00 1,500.00 900.00 300.00 175.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 230.00 195.00 250.00 225.00
Matale 210.00 203.00 400.00 337.00
Nuwara_eliya 200.00 195.00 - -
Kegalle 220.00 206.00 - -
Ratnapura 190.00 187.00 280.00 277.00
Badulla 180.00 180.00 300.00 280.00
Kurunegala 220.00 210.00 320.00 290.00
Colombo 200.00 185.00 300.00 300.00
Gampaha 230.00 208.00 300.00 285.00
Kalutara 200.00 197.00 200.00 200.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 200.00 198.00 250.00 250.00
Hambantota 190.00 190.00 - -
Monaragala 190.00 184.00 - -
National 230.00 195.57 400.00 271.56

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 140.00 116.00 350.00 293.00 - - - 50.00 - -
Matale 135.00 114.00 300.00 275.00 - - 60.00 51.00 - -
Nuwara_eliya 100.00 100.00 220.00 213.00 - - - - - -
Kegalle 110.00 100.00 300.00 275.00 - - 70.00 55.00 - -
Ratnapura 100.00 96.00 250.00 245.00 - - 60.00 55.00 - -
Badulla 150.00 142.00 300.00 300.00 800.00 650.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 120.00 110.00 280.00 267.00 - - 120.00 103.00 - -
Colombo 110.00 103.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 122.00 330.00 260.00 - - 100.00 100.00 - -
Kalutara 100.00 100.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 80.00 80.00 220.00 220.00 - - - - - -
Matara 90.00 78.00 280.00 240.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 90.00 87.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 108.00 250.00 250.00 - - - - - -
National 150.00 104.00 350.00 261.50 800.00 650.00 120.00 64.25 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,000.00 1,980.00 3,300.00 2,466.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture