අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :11.06.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 610.00 595.00 580.00 563.00 1,100.00 998.00
Matale 610.00 602.00 - - 1,150.00 1,099.00
Nuwara_eliya 580.00 575.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,000.00 925.00
Ratnapura 450.00 450.00 - - - -
Badulla 600.00 600.00 450.00 417.00 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 600.00 590.00 - - - -
Colombo 600.00 570.00 - - - -
Gampaha 550.00 530.00 - - - -
Kalutara 600.00 573.00 - - - -
Galle 400.00 400.00 - - - -
Matara 420.00 420.00 - - - -
Hambantota 550.00 517.00 - - - -
Monaragala 580.00 578.00 - - 1,000.00 1,000.00
National 610.00 541.79 580.00 490.00 1,150.00 1,004.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,036.00 110.00 96.00
Matale 1,150.00 1,097.00 100.00 98.00
Nuwara_eliya 1,000.00 993.00 80.00 75.00
Kegalle 1,000.00 950.00 100.00 80.00
Ratnapura 1,000.00 988.00 - -
Badulla 1,050.00 987.00 - -
Kurunegala 1,000.00 967.00 90.00 67.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,000.00 960.00 75.00 62.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,100.00 1,019.00 90.00 70.00
Hambantota 1,050.00 1,017.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,150.00 997.43 110.00 78.29

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 500.00 463.00 450.00 430.00 530.00 496.00
Matale 475.00 461.00 - - 500.00 500.00
Nuwara_eliya 470.00 463.00 - - - -
Kegalle 500.00 475.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 450.00 438.00 - - - -
Badulla 450.00 426.00 350.00 333.00 - -
Kurunegala 500.00 487.00 450.00 443.00 - -
Colombo 430.00 416.00 - - - -
Gampaha 500.00 470.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 500.00 475.00 - - - -
Matara 450.00 419.00 - - - -
Hambantota 420.00 410.00 - - - -
Monaragala 450.00 424.00 - - - -
National 500.00 450.71 450.00 401.50 530.00 498.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 380.00 350.00 338.00 300.00 300.00 - -
Matale 400.00 377.00 375.00 348.00 350.00 328.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 358.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 375.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 380.00 365.00 350.00 325.00 270.00 257.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 225.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 375.00 370.00 365.00 360.00 350.00 - -
National 400.00 371.67 375.00 340.33 360.00 292.00 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - 4,000.00 4,000.00 - - - -
Matale 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,200.00 4,200.00 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 6,000.00 5,500.00 4,500.00 4,250.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 4,000.00 4,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 6,500.00 5,750.00 5,500.00 5,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,500.00 5,312.50 5,500.00 4,483.33 4,000.00 3,600.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 541.00 550.00 483.00 500.00 394.00 3,000.00 2,740.00 2,700.00 1,883.00
Matale 550.00 487.00 475.00 437.00 400.00 378.00 2,800.00 2,690.00 2,500.00 2,417.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 550.00 525.00 500.00 487.00 - - 3,000.00 2,875.00 2,500.00 2,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 470.00 430.00 340.00 330.00 - - 2,800.00 2,300.00 2,200.00 1,800.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 497.17 550.00 417.40 500.00 386.00 3,000.00 2,400.83 2,700.00 2,060.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,250.00 3,183.00 2,800.00 2,716.00 2,450.00 2,416.00 1,800.00 1,750.00 1,700.00 1,683.00 1,700.00 1,683.00 1,700.00 1,650.00 1,200.00 1,150.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,716.00 1,600.00 1,325.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,533.00 1,000.00 800.00
Colombo - - 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,400.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,850.00 1,850.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 1,800.00 1,625.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,275.00
Kalutara 3,000.00 2,935.00 2,800.00 2,767.00 2,600.00 2,565.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,267.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,483.00 1,200.00 1,167.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,150.00 2,500.00 2,400.00 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,775.00 - - - - 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Matara 3,300.00 3,075.00 2,800.00 2,567.00 2,200.00 1,975.00 1,850.00 1,742.00 1,750.00 1,733.00 1,700.00 1,650.00 1,600.00 1,562.00 1,500.00 1,450.00 1,400.00 1,370.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,900.00 1,875.00 1,800.00 1,775.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 3,300.00 3,085.75 2,800.00 2,590.00 2,600.00 2,183.00 2,400.00 1,876.71 2,300.00 1,894.33 2,000.00 1,755.33 1,850.00 1,603.33 1,700.00 1,411.17 1,400.00 1,370.00 2,000.00 1,624.50 1,600.00 1,181.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 2,000.00 1,875.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 800.00 500.00 300.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,250.00 1,500.00 1,750.00 1,500.00 2,500.00 1,391.67 1,000.00 600.00 400.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 220.00 204.00 170.00 148.00
Matale 230.00 212.00 200.00 177.00
Nuwara_eliya 200.00 197.00 - -
Kegalle 215.00 205.00 250.00 250.00
Ratnapura 210.00 205.00 200.00 187.00
Badulla 210.00 201.00 170.00 161.00
Kurunegala 240.00 223.00 230.00 210.00
Colombo 200.00 188.00 225.00 213.00
Gampaha 230.00 205.00 275.00 200.00
Kalutara 210.00 207.00 250.00 250.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 205.00 201.00 130.00 130.00
Hambantota 220.00 207.00 - -
Monaragala 200.00 188.00 - -
National 240.00 203.07 275.00 192.60

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 142.00 225.00 197.00 - - - 35.00 - -
Matale 150.00 135.00 250.00 225.00 - - 55.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 130.00 123.00 200.00 197.00 - - - - - -
Kegalle 130.00 123.00 250.00 225.00 - - 70.00 60.00 - -
Ratnapura 140.00 132.00 250.00 225.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 200.00 159.00 300.00 266.00 800.00 658.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 170.00 153.00 200.00 200.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 140.00 130.00 - - - - - - - -
Gampaha 180.00 150.00 250.00 200.00 - - 80.00 56.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 100.00 100.00 220.00 220.00 - - - - - -
Matara 100.00 99.00 250.00 200.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 120.00 107.00 - - - - - - - -
Monaragala 130.00 122.00 200.00 190.00 - - - - - -
National 200.00 130.57 300.00 220.42 800.00 658.00 80.00 47.63 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,100.00 2,100.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,100.00 2,050.00 3,300.00 2,583.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture