අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :11.11.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 575.00 508.00 480.00 457.00 1,000.00 851.00
Matale 570.00 549.00 - - 930.00 909.00
Nuwara_eliya 510.00 503.00 - - - -
Kegalle 520.00 508.00 - - 800.00 800.00
Ratnapura 550.00 532.00 - - - -
Badulla 575.00 509.00 400.00 400.00 700.00 662.00
Kurunegala 600.00 540.00 - - - -
Colombo 550.00 500.00 - - - -
Gampaha 600.00 570.00 - - - -
Kalutara 500.00 480.00 - - - -
Galle 530.00 525.00 - - - -
Matara 550.00 550.00 - - - -
Hambantota 540.00 533.00 - - - -
Monaragala 530.00 518.00 - - 750.00 725.00
National 600.00 521.14 480.00 428.50 1,000.00 789.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 952.00 110.00 87.00
Matale 975.00 958.00 90.00 84.00
Nuwara_eliya 910.00 903.00 80.00 75.00
Kegalle 950.00 900.00 80.00 83.00
Ratnapura 900.00 850.00 - -
Badulla 900.00 933.00 - -
Kurunegala 975.00 925.00 110.00 73.00
Colombo 1,000.00 938.00 - -
Gampaha 1,200.00 960.00 50.00 50.00
Kalutara 900.00 867.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 850.00 825.00 80.00 72.00
Hambantota 820.00 806.00 - -
Monaragala 850.00 850.00 - -
National 1,200.00 901.21 110.00 74.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 500.00 483.00 465.00 447.00 550.00 498.00
Matale 520.00 491.00 490.00 480.00 540.00 501.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 - - - -
Kegalle 525.00 498.00 450.00 440.00 - -
Ratnapura 450.00 432.00 - - - -
Badulla 480.00 460.00 450.00 400.00 - -
Kurunegala 525.00 498.00 480.00 443.00 - -
Colombo 425.00 416.00 - - - -
Gampaha 550.00 520.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 500.00 443.00 - - - -
Hambantota 470.00 440.00 - - - -
Monaragala 480.00 436.00 - - - -
National 550.00 472.07 490.00 442.00 550.00 499.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 367.00 350.00 350.00 - - - -
Matale 450.00 421.00 390.00 376.00 350.00 341.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 333.00 300.00 266.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 333.00 - - - -
Kurunegala 325.00 307.00 285.00 262.00 210.00 207.00 190.00 187.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 350.00 238.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 375.00 370.00 360.00 - -
National 450.00 371.33 390.00 327.00 370.00 286.50 190.00 187.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,500.00 7,500.00 - - - - - -
Matale 9,000.00 9,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 6,000.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00
Kegalle 8,000.00 8,000.00 5,000.00 4,750.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala - - 8,000.00 7,500.00 7,000.00 6,500.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 9,000.00 8,333.33 8,000.00 6,437.50 7,000.00 5,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 625.00 578.00 520.00 464.00 450.00 425.00 3,700.00 3,505.00 2,000.00 1,525.00
Matale 600.00 585.00 475.00 466.00 400.00 385.00 3,600.00 3,550.00 3,250.00 3,233.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 550.00 525.00 450.00 425.00 - - 3,000.00 2,900.00 2,500.00 2,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 515.00 420.00 365.00 - - 3,800.00 3,200.00 2,800.00 2,400.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - - 3,300.00 3,300.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 625.00 517.17 520.00 424.00 450.00 405.00 3,800.00 3,242.50 3,250.00 2,431.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,500.00 2,466.00 2,200.00 2,183.00 2,100.00 2,050.00 1,850.00 1,816.00 1,650.00 1,583.00 1,650.00 1,583.00 1,400.00 1,350.00 1,200.00 1,150.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,583.00 1,500.00 1,233.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Colombo - - 2,200.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 1,550.00 1,550.00 - - 1,600.00 1,267.00 800.00 700.00
Gampaha - - - - 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - - - - 1,000.00 950.00
Kalutara 2,300.00 2,283.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,767.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,467.00 1,400.00 1,383.00 1,200.00 1,165.00 1,100.00 1,066.00 - - - - - -
Galle 2,400.00 2,350.00 2,100.00 2,050.00 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,450.00 1,425.00 - - - - - -
Matara 2,400.00 2,363.00 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,875.00 1,800.00 1,733.00 1,750.00 1,683.00 1,650.00 1,617.00 1,600.00 1,520.00 1,500.00 1,461.00 1,400.00 1,267.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,800.00 1,790.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,450.00 1,425.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00
National 2,500.00 2,365.50 2,200.00 2,096.60 2,100.00 1,865.29 1,900.00 1,711.71 1,750.00 1,577.67 1,650.00 1,527.67 1,600.00 1,443.33 1,550.00 1,346.17 1,400.00 1,267.00 1,800.00 1,425.00 1,500.00 1,070.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 3,500.00 3,500.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 7,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 500.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,250.00 2,500.00 1,500.00 500.00 300.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 330.00 304.00 300.00 217.00
Matale 320.00 304.00 285.00 241.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 325.00 320.00 100.00 100.00
Ratnapura 320.00 315.00 175.00 165.00
Badulla 300.00 275.00 200.00 200.00
Kurunegala 330.00 310.00 150.00 137.00
Colombo 280.00 266.00 150.00 150.00
Gampaha 330.00 315.00 200.00 130.00
Kalutara 300.00 290.00 250.00 250.00
Galle 315.00 310.00 - -
Matara 315.00 307.00 - -
Hambantota 320.00 306.00 - -
Monaragala 320.00 306.00 - -
National 330.00 302.21 300.00 176.67

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 150.00 133.00 320.00 253.00 - - - 45.00 4,000.00 4,000.00
Matale 120.00 106.00 300.00 272.00 - - 65.00 54.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 107.00 225.00 222.00 - - - - - -
Kegalle 120.00 116.00 350.00 250.00 - - 80.00 70.00 - -
Ratnapura 120.00 115.00 200.00 180.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 125.00 114.00 300.00 275.00 800.00 575.00 - - - -
Kurunegala 150.00 140.00 200.00 167.00 - - 80.00 80.00 - -
Colombo 100.00 90.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 136.00 300.00 250.00 - - 100.00 80.00 - -
Kalutara 150.00 143.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 100.00 95.00 - - - - - - - -
Matara 110.00 100.00 250.00 225.00 - - - - - -
Hambantota 100.00 100.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 101.00 300.00 250.00 - - - - - -
National 150.00 114.00 350.00 235.82 800.00 575.00 100.00 60.67 4,000.00 4,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,820.00 1,820.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - - -
National - - - - 2,000.00 1,910.00 2,000.00 2,000.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture