අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :12.02.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 625.00 594.00 575.00 555.00 1,200.00 1,067.00
Matale 650.00 625.00 - - 1,100.00 1,080.00
Nuwara_eliya 585.00 582.00 - - - -
Kegalle 600.00 575.00 - - 1,000.00 900.00
Ratnapura 590.00 586.00 - - - -
Badulla 610.00 601.00 550.00 475.00 1,050.00 1,016.00
Kurunegala 600.00 600.00 575.00 565.00 - -
Colombo 550.00 538.00 - - - -
Gampaha 600.00 560.00 - - - -
Kalutara 550.00 547.00 - - - -
Galle 570.00 560.00 - - - -
Matara 580.00 580.00 - - - -
Hambantota 610.00 590.00 - - - -
Monaragala 610.00 602.00 - - 1,080.00 1,042.00
National 650.00 580.71 575.00 531.67 1,200.00 1,021.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,175.00 1,020.00 85.00 78.00
Matale 1,100.00 1,075.00 80.00 73.00
Nuwara_eliya 1,025.00 1,022.00 70.00 68.00
Kegalle 1,100.00 1,016.00 80.00 80.00
Ratnapura 1,050.00 1,000.00 - -
Badulla 1,200.00 1,025.00 - -
Kurunegala 1,050.00 967.00 80.00 67.00
Colombo 1,000.00 925.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,020.00 70.00 62.00
Kalutara 1,200.00 1,133.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,100.00 1,019.00 80.00 63.00
Hambantota 1,020.00 1,013.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,066.00 - -
National 1,200.00 1,023.29 85.00 70.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 430.00 412.00 400.00 385.00 470.00 453.00
Matale 430.00 418.00 400.00 400.00 450.00 438.00
Nuwara_eliya 415.00 412.00 - - - -
Kegalle 450.00 430.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 410.00 402.00 - - - -
Badulla 420.00 405.00 350.00 350.00 - -
Kurunegala 425.00 422.00 400.00 400.00 - -
Colombo 450.00 425.00 - - - -
Gampaha 460.00 420.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 445.00 - - - -
Matara 440.00 399.00 - - - -
Hambantota 450.00 433.00 - - - -
Monaragala 400.00 400.00 - - - -
National 500.00 421.86 400.00 387.00 470.00 445.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 430.00 391.00 360.00 341.00 325.00 308.00 - -
Matale 500.00 451.00 430.00 418.00 350.00 372.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 300.00 300.00 258.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 250.00 250.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 393.00 380.00 378.00 370.00 360.00 250.00 250.00
National 500.00 371.67 430.00 323.57 370.00 322.50 250.00 225.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,500.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00 4,600.00 4,600.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00
Matale 5,000.00 5,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 3,200.00 3,200.00 2,900.00 2,900.00 2,500.00 2,500.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,500.00 3,500.00 - - - - - - - -
Kurunegala 4,500.00 4,500.00 4,200.00 4,100.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,500.00 4,400.00 5,000.00 3,825.00 4,600.00 3,750.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 2,350.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 541.00 530.00 485.00 450.00 377.00 3,000.00 2,457.00 2,000.00 1,344.00
Matale 575.00 543.00 440.00 430.00 420.00 408.00 2,700.00 2,620.00 2,500.00 2,400.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,750.00 1,750.00
Kegalle 500.00 450.00 400.00 375.00 - - 2,500.00 2,250.00 2,000.00 1,600.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 435.00 400.00 390.00 - - 2,500.00 2,300.00 2,100.00 2,050.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 511.50 530.00 426.00 450.00 392.50 3,200.00 2,471.17 2,500.00 1,828.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,150.00 3,116.00 2,650.00 2,600.00 2,250.00 2,233.00 1,800.00 1,783.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,550.00 1,533.00 1,350.00 1,316.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,616.00 1,500.00 1,191.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,633.00 1,000.00 950.00
Colombo - - 2,650.00 2,650.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,100.00 1,800.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,225.00
Kalutara 3,100.00 3,067.00 2,800.00 2,765.00 2,500.00 2,467.00 2,000.00 1,964.00 1,700.00 1,665.00 1,500.00 1,467.00 1,300.00 1,268.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,600.00 3,500.00 2,400.00 2,350.00 1,900.00 1,850.00 1,900.00 1,825.00 - - - - 1,760.00 1,725.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Matara 3,700.00 3,600.00 3,000.00 2,800.00 2,500.00 2,140.00 2,000.00 1,930.00 1,900.00 1,867.00 1,850.00 1,825.00 1,800.00 1,766.00 1,750.00 1,694.00 1,600.00 1,525.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,000.00 1,950.00 1,900.00 1,850.00 - - - - 1,850.00 1,825.00 1,800.00 1,750.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,240.00
National 3,700.00 3,320.75 3,000.00 2,633.00 2,500.00 2,177.14 2,000.00 1,850.29 1,900.00 1,716.00 1,850.00 1,636.00 1,850.00 1,644.50 1,800.00 1,526.67 1,600.00 1,525.00 2,000.00 1,624.50 1,500.00 1,151.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 400.00
Colombo - - - - 2,800.00 2,700.00 2,000.00 1,750.00 - -
Gampaha 5,500.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 600.00 500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,750.00 3,000.00 4,000.00 2,500.00 3,500.00 2,400.00 2,000.00 1,516.67 1,000.00 450.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 288.00 120.00 107.00
Matale 300.00 285.00 100.00 100.00
Nuwara_eliya 280.00 278.00 - -
Kegalle 320.00 306.00 120.00 120.00
Ratnapura 310.00 305.00 150.00 138.00
Badulla 280.00 261.00 150.00 137.00
Kurunegala 300.00 300.00 150.00 132.00
Colombo 280.00 270.00 200.00 188.00
Gampaha 320.00 304.00 200.00 135.00
Kalutara 295.00 292.00 150.00 150.00
Galle 300.00 300.00 - -
Matara 360.00 308.00 120.00 120.00
Hambantota 310.00 303.00 - -
Monaragala 270.00 268.00 - -
National 360.00 290.57 200.00 132.70

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 162.00 225.00 190.00 - - - 40.00 - -
Matale 190.00 172.00 300.00 254.00 - - 50.00 45.00 - -
Nuwara_eliya 175.00 172.00 205.00 202.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 146.00 200.00 183.00 - - 50.00 45.00 - -
Ratnapura 140.00 130.00 250.00 250.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 160.00 250.00 225.00 750.00 625.00 60.00 55.00 - -
Kurunegala 170.00 160.00 200.00 167.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 200.00 177.00 - - - - - - - -
Gampaha 180.00 160.00 180.00 160.00 - - 70.00 62.00 - -
Kalutara 220.00 213.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 110.00 105.00 130.00 125.00 - - - - - -
Matara 130.00 114.00 200.00 170.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 120.00 113.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 134.00 250.00 216.00 - - 35.00 35.00 - -
National 220.00 151.29 300.00 199.33 750.00 625.00 70.00 45.22 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,345.00 - -
Matara - - - - 2,150.00 2,150.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,380.00 2,247.50 3,300.00 2,583.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture