අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :12.03.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 624.00 600.00 593.00 1,100.00 1,000.00
Matale 660.00 650.00 - - 1,100.00 1,088.00
Nuwara_eliya 600.00 595.00 - - - -
Kegalle 640.00 605.00 - - 1,000.00 1,000.00
Ratnapura 620.00 610.00 - - - -
Badulla 625.00 606.00 400.00 400.00 1,050.00 1,016.00
Kurunegala 630.00 623.00 600.00 600.00 - -
Colombo 625.00 606.00 - - - -
Gampaha 650.00 610.00 - - - -
Kalutara 550.00 547.00 - - - -
Galle 600.00 590.00 - - - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 625.00 615.00 - - - -
Monaragala 620.00 608.00 - - 1,080.00 1,026.00
National 660.00 605.21 600.00 531.00 1,100.00 1,026.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,014.00 98.00 84.00
Matale 1,100.00 1,094.00 80.00 78.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 70.00 65.00
Kegalle 1,100.00 1,003.00 80.00 77.00
Ratnapura 1,050.00 975.00 - -
Badulla 1,050.00 991.00 - -
Kurunegala 1,050.00 1,000.00 70.00 60.00
Colombo 1,000.00 938.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,020.00 65.00 57.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,050.00 1,006.00 80.00 61.00
Hambantota 1,050.00 1,017.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,033.00 - -
National 1,100.00 1,006.50 98.00 68.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 460.00 429.00 410.00 397.00 480.00 455.00
Matale 430.00 429.00 - - 450.00 450.00
Nuwara_eliya 480.00 470.00 - - - -
Kegalle 450.00 430.00 400.00 391.00 - -
Ratnapura 420.00 410.00 - - - -
Badulla 430.00 417.00 400.00 367.00 - -
Kurunegala 420.00 412.00 400.00 400.00 - -
Colombo 400.00 393.00 - - - -
Gampaha 450.00 410.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - -
Matara 425.00 391.00 - - - -
Hambantota 450.00 425.00 - - - -
Monaragala 500.00 420.00 - - - -
National 500.00 426.36 410.00 388.75 480.00 452.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 368.00 360.00 325.00 310.00 300.00 - -
Matale 430.00 413.00 380.00 375.00 345.00 335.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 350.00 350.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 356.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 250.00 240.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 380.00 370.00 360.00 355.00 350.00 340.00 - -
National 430.00 365.33 380.00 317.86 350.00 303.75 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,600.00 5,600.00 5,350.00 5,350.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 3,750.00 3,750.00
Matale 5,500.00 5,500.00 4,750.00 4,750.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,000.00 2,700.00 2,700.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 4,800.00 4,650.00 4,200.00 4,100.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,600.00 4,450.00 5,350.00 4,120.00 5,000.00 4,000.00 4,500.00 3,600.00 3,750.00 2,875.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 548.00 460.00 425.00 400.00 350.00 2,700.00 2,475.00 1,500.00 1,346.00
Matale 600.00 554.00 475.00 458.00 425.00 415.00 2,600.00 2,508.00 2,200.00 2,193.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Kegalle 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,500.00 2,100.00 2,000.00 1,750.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 435.00 400.00 380.00 - - 2,000.00 1,950.00 1,800.00 1,650.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 522.83 475.00 432.60 425.00 382.50 3,200.00 2,372.17 2,200.00 1,687.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,300.00 3,250.00 2,700.00 2,650.00 2,250.00 2,200.00 1,850.00 1,800.00 1,650.00 1,600.00 1,650.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,350.00 1,300.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,566.00 1,500.00 1,058.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,750.00 1,683.00 1,000.00 900.00
Colombo - - 2,550.00 2,550.00 2,500.00 2,500.00 2,150.00 2,150.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,625.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00
Kalutara 3,000.00 2,985.00 2,700.00 2,667.00 2,500.00 2,467.00 2,000.00 1,964.00 1,700.00 1,665.00 1,500.00 1,467.00 1,300.00 1,268.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,500.00 3,500.00 2,350.00 2,325.00 1,950.00 1,950.00 1,850.00 1,825.00 - - - - 1,750.00 1,725.00 1,700.00 1,675.00 - - - - - -
Matara 3,700.00 3,600.00 3,000.00 2,833.00 2,500.00 2,300.00 2,100.00 1,975.00 2,050.00 1,950.00 1,950.00 1,783.00 1,900.00 1,828.00 1,800.00 1,769.00 1,700.00 1,562.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,250.00 1,950.00 1,950.00 - - - - 1,850.00 1,850.00 1,700.00 1,700.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,175.00
National 3,700.00 3,333.75 3,000.00 2,605.00 2,500.00 2,238.14 2,150.00 1,898.43 2,050.00 1,738.33 1,950.00 1,616.67 1,900.00 1,661.83 1,800.00 1,532.33 1,700.00 1,562.00 2,000.00 1,624.50 1,500.00 1,108.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 5,000.00 3,500.00 2,500.00 1,000.00 800.00 400.00
Colombo - - - - 3,000.00 2,875.00 1,500.00 1,500.00 - -
Gampaha 6,500.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 3,500.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 900.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,750.00 4,500.00 3,250.00 2,750.00 5,000.00 2,958.33 2,500.00 1,433.33 900.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 264.00 170.00 136.00
Matale 290.00 275.00 150.00 125.00
Nuwara_eliya 280.00 275.00 - -
Kegalle 280.00 270.00 150.00 150.00
Ratnapura 250.00 250.00 180.00 165.00
Badulla 260.00 258.00 180.00 162.00
Kurunegala 270.00 267.00 200.00 177.00
Colombo 250.00 233.00 225.00 213.00
Gampaha 280.00 260.00 250.00 210.00
Kalutara 280.00 278.00 150.00 150.00
Galle 250.00 250.00 - -
Matara 260.00 251.00 160.00 160.00
Hambantota 265.00 255.00 - -
Monaragala 250.00 242.00 - -
National 300.00 259.14 250.00 164.80

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 162.00 300.00 226.00 - - - 35.00 - -
Matale 180.00 180.00 200.00 190.00 - - - - - -
Nuwara_eliya 150.00 140.00 250.00 245.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 146.00 150.00 150.00 - - 60.00 50.00 - -
Ratnapura 145.00 135.00 230.00 210.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 150.00 145.00 200.00 185.00 750.00 625.00 60.00 53.00 - -
Kurunegala 180.00 163.00 180.00 170.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 170.00 163.00 - - - - - - - -
Gampaha 170.00 155.00 200.00 160.00 - - 80.00 55.00 - -
Kalutara 210.00 203.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 110.00 105.00 - - - - - - - -
Matara 120.00 105.00 180.00 143.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 120.00 107.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 135.00 150.00 150.00 - - - - - -
National 210.00 146.00 300.00 184.45 750.00 625.00 80.00 43.29 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,310.00 - -
Matara - - - - 2,150.00 2,150.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,500.00 3,167.00
National - - - - 2,380.00 2,230.00 3,500.00 2,583.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture