අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :13.08.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 485.00 460.00 450.00 437.00 1,000.00 900.00
Matale 470.00 467.00 450.00 450.00 950.00 879.00
Nuwara_eliya 455.00 450.00 - - - -
Kegalle 500.00 480.00 - - 1,000.00 800.00
Ratnapura 455.00 448.00 - - - -
Badulla 430.00 415.00 - - 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 460.00 437.00 - - - -
Colombo 450.00 425.00 - - - -
Gampaha 470.00 446.00 - - - -
Kalutara 400.00 400.00 - - - -
Galle 420.00 410.00 - - - -
Matara 450.00 450.00 - - - -
Hambantota 450.00 446.00 - - - -
Monaragala 475.00 457.00 - - 800.00 800.00
National 500.00 441.14 450.00 443.50 1,000.00 875.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 988.00 110.00 96.00
Matale 1,050.00 1,002.00 100.00 84.00
Nuwara_eliya 960.00 950.00 80.00 75.00
Kegalle 1,000.00 950.00 100.00 83.00
Ratnapura 1,000.00 957.00 - -
Badulla 950.00 925.00 - -
Kurunegala 1,000.00 967.00 100.00 70.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,000.00 935.00 70.00 59.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 950.00 913.00 80.00 70.00
Hambantota 900.00 900.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,100.00 958.00 110.00 76.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 540.00 506.00 500.00 438.00 600.00 558.00
Matale 530.00 517.00 - - 540.00 536.00
Nuwara_eliya 490.00 485.00 - - - -
Kegalle 500.00 490.00 480.00 463.00 - -
Ratnapura 460.00 450.00 - - - -
Badulla 425.00 412.00 - - - -
Kurunegala 510.00 503.00 450.00 443.00 - -
Colombo 430.00 417.00 - - - -
Gampaha 500.00 472.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 480.00 465.00 - - - -
Matara 490.00 457.00 - - - -
Hambantota 450.00 431.00 - - - -
Monaragala 500.00 448.00 - - - -
National 540.00 466.86 500.00 448.00 600.00 547.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 372.00 360.00 353.00 325.00 305.00 - -
Matale 500.00 441.00 400.00 370.00 360.00 326.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 363.00 375.00 338.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - -
Kurunegala 380.00 360.00 350.00 325.00 270.00 257.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 250.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 370.00 370.00 360.00 350.00 340.00 330.00 - -
National 500.00 381.20 400.00 347.20 360.00 293.60 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 7,000.00 7,000.00 - - - - - - - -
Matale 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 7,000.00 6,167.00 5,000.00 4,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 7,000.00 6,500.00 6,000.00 5,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 6,733.40 6,000.00 4,750.00 - - 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 630.00 588.00 520.00 492.00 400.00 353.00 4,000.00 3,738.00 2,700.00 2,175.00
Matale 600.00 556.00 475.00 449.00 425.00 390.00 3,500.00 3,475.00 3,000.00 2,958.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 3,200.00 3,200.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 650.00 566.00 450.00 416.00 - - 4,000.00 3,500.00 3,400.00 3,067.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 580.00 540.00 500.00 450.00 - - 3,600.00 3,050.00 2,800.00 2,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 516.67 520.00 431.40 425.00 371.50 4,000.00 3,392.60 3,400.00 2,570.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,700.00 2,650.00 2,250.00 2,216.00 2,200.00 2,100.00 1,650.00 1,633.00 1,450.00 1,416.00 1,450.00 1,416.00 1,250.00 1,233.00 1,150.00 1,114.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,400.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,233.00 800.00 650.00
Colombo - - 2,350.00 2,350.00 2,050.00 2,050.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,650.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,900.00 2,800.00 2,450.00 2,425.00 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,730.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Matara 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,133.00 2,000.00 1,917.00 1,800.00 1,740.00 1,700.00 1,650.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,483.00 1,450.00 1,400.00 1,350.00 1,317.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,760.00 1,755.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,450.00 1,425.00 1,300.00 1,275.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 2,900.00 2,704.25 2,500.00 2,317.80 2,300.00 1,980.43 2,000.00 1,777.86 1,700.00 1,510.33 1,600.00 1,419.67 1,650.00 1,397.17 1,500.00 1,298.17 1,350.00 1,317.00 1,800.00 1,516.50 1,500.00 1,175.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 800.00 400.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 3,000.00 2,875.00 1,200.00 1,100.00 - -
Gampaha 3,000.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,200.00 2,000.00 1,800.00 300.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,191.67 2,000.00 1,100.00 300.00 175.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 220.00 204.00 350.00 274.00
Matale 220.00 207.00 300.00 283.00
Nuwara_eliya 220.00 215.00 - -
Kegalle 210.00 203.00 - -
Ratnapura 210.00 205.00 375.00 367.00
Badulla 175.00 175.00 160.00 160.00
Kurunegala 225.00 218.00 350.00 333.00
Colombo 190.00 183.00 350.00 338.00
Gampaha 230.00 225.00 370.00 325.00
Kalutara 210.00 203.00 300.00 300.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 205.00 201.00 300.00 300.00
Hambantota 200.00 196.00 - -
Monaragala 220.00 204.00 - -
National 230.00 202.79 375.00 297.78

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 150.00 120.00 300.00 267.00 - - - 45.00 - -
Matale 130.00 122.00 250.00 247.00 - - 70.00 56.00 - -
Nuwara_eliya 100.00 100.00 220.00 210.00 - - - - - -
Kegalle 110.00 104.00 360.00 336.00 - - 150.00 110.00 - -
Ratnapura 105.00 102.00 250.00 250.00 - - 40.00 40.00 - -
Badulla 150.00 140.00 - - - - - - - -
Kurunegala 130.00 117.00 250.00 243.00 - - 100.00 87.00 - -
Colombo 110.00 103.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 120.00 280.00 256.00 - - 80.00 66.00 - -
Kalutara 140.00 137.00 350.00 350.00 - - - - - -
Galle 100.00 95.00 280.00 240.00 - - - - - -
Matara 100.00 92.00 320.00 255.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 100.00 93.00 - - - - - - - -
Monaragala 110.00 103.00 250.00 225.00 - - - - - -
National 150.00 110.57 360.00 261.73 - - 150.00 63.43 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,000.00 1,980.00 3,300.00 2,466.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture