අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :14.01.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 620.00 604.00 580.00 567.00 1,100.00 1,003.00
Matale 630.00 627.00 - - 1,150.00 1,066.00
Nuwara_eliya 585.00 582.00 - - - -
Kegalle 550.00 526.00 - - 950.00 850.00
Ratnapura 570.00 560.00 - - - -
Badulla 625.00 596.00 420.00 410.00 1,050.00 1,016.00
Kurunegala 600.00 577.00 550.00 550.00 - -
Colombo 600.00 588.00 - - - -
Gampaha 600.00 565.00 - - - -
Kalutara 550.00 547.00 - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - -
Matara 570.00 570.00 - - - -
Hambantota 580.00 573.00 - - - -
Monaragala 610.00 597.00 - - 1,100.00 1,046.00
National 630.00 573.71 580.00 509.00 1,150.00 996.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,015.00 90.00 68.00
Matale 1,100.00 1,066.00 85.00 79.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 75.00 72.00
Kegalle 980.00 943.00 75.00 72.00
Ratnapura 1,100.00 1,050.00 - -
Badulla 1,300.00 1,087.00 - -
Kurunegala 1,000.00 933.00 80.00 73.00
Colombo 900.00 888.00 - -
Gampaha 1,200.00 1,060.00 70.00 60.00
Kalutara 1,100.00 1,067.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,100.00 1,038.00 80.00 62.00
Hambantota 1,000.00 1,000.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,300.00 1,014.07 90.00 69.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 431.00 410.00 403.00 500.00 464.00
Matale 440.00 429.00 - - 450.00 450.00
Nuwara_eliya 430.00 425.00 - - - -
Kegalle 430.00 420.00 400.00 391.00 - -
Ratnapura 460.00 455.00 - - - -
Badulla 450.00 430.00 400.00 367.00 - -
Kurunegala 420.00 420.00 400.00 400.00 - -
Colombo 425.00 405.00 - - - -
Gampaha 450.00 432.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - -
Matara 500.00 438.00 - - - -
Hambantota 450.00 416.00 - - - -
Monaragala 420.00 408.00 - - - -
National 500.00 431.57 410.00 390.25 500.00 457.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 368.00 360.00 331.00 300.00 300.00 - -
Matale 450.00 424.00 410.00 386.00 350.00 333.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 330.00 320.00 300.00 291.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 250.00 243.00 220.00 207.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 300.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 380.00 370.00 358.00 - -
National 450.00 367.83 410.00 329.71 370.00 308.50 220.00 207.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 3,900.00 3,900.00 3,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00
Matale 4,500.00 4,500.00 4,250.00 4,250.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 4,000.00 3,900.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 3,900.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 4,325.00 4,500.00 3,491.67 3,900.00 3,100.00 3,500.00 2,750.00 2,500.00 2,050.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 545.00 520.00 485.00 450.00 392.00 2,900.00 2,355.00 1,500.00 1,354.00
Matale 560.00 547.00 500.00 494.00 450.00 435.00 2,500.00 2,350.00 2,100.00 2,066.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,750.00 1,750.00
Kegalle 450.00 437.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 500.00 480.00 450.00 425.00 - - 2,500.00 2,350.00 2,100.00 2,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 750.00 750.00 - - - - 2,400.00 2,400.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 750.00 543.17 520.00 450.80 450.00 413.50 2,900.00 2,225.83 2,100.00 1,734.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,050.00 3,000.00 2,700.00 2,666.00 2,400.00 2,316.00 1,950.00 1,033.00 1,900.00 1,833.00 1,900.00 1,833.00 1,800.00 1,750.00 1,650.00 1,616.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,633.00 1,400.00 1,166.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,633.00 1,000.00 900.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 1,850.00 1,850.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 1,900.00 1,700.00 1,625.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,350.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,865.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,270.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,960.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,160.00 - - - - - -
Galle 3,960.00 3,865.00 2,450.00 2,405.00 2,100.00 2,085.00 2,060.00 2,040.00 - - - - 1,950.00 1,920.00 1,900.00 1,870.00 - - - - - -
Matara 4,050.00 4,013.00 3,500.00 2,925.00 2,500.00 2,267.00 2,100.00 2,025.00 2,050.00 1,963.00 2,000.00 1,917.00 1,950.00 1,870.00 1,870.00 1,784.00 1,800.00 1,630.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,150.00 2,000.00 1,975.00 - - - - 1,900.00 1,875.00 1,800.00 1,800.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 4,050.00 3,511.25 3,500.00 2,692.20 2,600.00 2,255.00 2,300.00 1,881.14 2,100.00 1,954.33 2,000.00 1,903.33 1,950.00 1,805.00 1,900.00 1,671.67 1,800.00 1,630.00 2,000.00 1,633.00 1,500.00 1,185.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 2,750.00 2,625.00 1,750.00 1,625.00 - -
Gampaha 4,500.00 2,500.00 4,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 600.00 500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,500.00 2,500.00 4,000.00 2,500.00 2,750.00 2,312.50 2,000.00 1,562.50 600.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 320.00 291.00 150.00 120.00
Matale 330.00 321.00 150.00 125.00
Nuwara_eliya 310.00 303.00 - -
Kegalle 300.00 300.00 130.00 120.00
Ratnapura 280.00 277.00 150.00 145.00
Badulla 300.00 285.00 150.00 135.00
Kurunegala 320.00 320.00 120.00 120.00
Colombo 275.00 261.00 150.00 150.00
Gampaha 360.00 325.00 150.00 125.00
Kalutara 310.00 307.00 200.00 200.00
Galle 300.00 290.00 - -
Matara 300.00 274.00 100.00 100.00
Hambantota 300.00 280.00 - -
Monaragala 250.00 250.00 - -
National 360.00 291.71 200.00 134.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 170.00 280.00 214.00 - - - 37.00 - -
Matale 180.00 166.00 300.00 282.00 - - 50.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 160.00 153.00 180.00 175.00 - - - - - -
Kegalle 130.00 130.00 250.00 250.00 - - 45.00 42.00 - -
Ratnapura 150.00 138.00 260.00 255.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 160.00 148.00 400.00 291.00 700.00 616.00 50.00 50.00 - -
Kurunegala 180.00 170.00 200.00 200.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 200.00 193.00 - - - - - - - -
Gampaha 175.00 145.00 250.00 190.00 - - 80.00 70.00 - -
Kalutara 200.00 197.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 120.00 120.00 - - - - - - - -
Matara 190.00 123.00 250.00 213.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 140.00 130.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 132.00 200.00 200.00 - - - - - -
National 200.00 151.07 400.00 229.09 700.00 616.00 80.00 45.50 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,380.00 - -
Matara - - - - 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,380.00 2,340.00 3,300.00 2,583.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture