අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.02.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 606.00 600.00 585.00 1,100.00 1,000.00
Matale 650.00 621.00 - - 1,100.00 1,065.00
Nuwara_eliya 605.00 598.00 - - - -
Kegalle 600.00 580.00 - - 1,000.00 900.00
Ratnapura 640.00 632.00 - - - -
Badulla 600.00 600.00 500.00 433.00 1,050.00 1,016.00
Kurunegala 630.00 620.00 600.00 600.00 - -
Colombo 575.00 556.00 - - - -
Gampaha 650.00 610.00 - - - -
Kalutara 550.00 547.00 - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - -
Matara 610.00 610.00 - - - -
Hambantota 620.00 600.00 - - - -
Monaragala 600.00 600.00 - - 1,080.00 1,050.00
National 650.00 597.64 600.00 539.33 1,100.00 1,006.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,200.00 1,035.00 85.00 78.00
Matale 1,025.00 1,011.00 80.00 75.00
Nuwara_eliya 1,025.00 1,023.00 70.00 65.00
Kegalle 1,025.00 1,008.00 80.00 76.00
Ratnapura 1,100.00 1,062.00 - -
Badulla 1,100.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,050.00 967.00 80.00 67.00
Colombo 950.00 900.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,000.00 65.00 58.00
Kalutara 1,200.00 1,133.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,050.00 1,000.00 80.00 62.00
Hambantota 1,020.00 1,006.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,066.00 - -
National 1,200.00 1,016.86 85.00 68.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 440.00 418.00 410.00 388.00 500.00 465.00
Matale 420.00 411.00 - - 430.00 427.00
Nuwara_eliya 420.00 418.00 - - - -
Kegalle 430.00 416.00 400.00 393.00 - -
Ratnapura 450.00 422.00 - - - -
Badulla 420.00 411.00 350.00 325.00 - -
Kurunegala 430.00 423.00 410.00 403.00 - -
Colombo 425.00 416.00 - - - -
Gampaha 450.00 410.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 435.00 - - - -
Matara 425.00 404.00 - - - -
Hambantota 430.00 426.00 - - - -
Monaragala 400.00 400.00 - - - -
National 500.00 420.93 410.00 377.25 500.00 446.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 381.00 360.00 350.00 315.00 302.00 - -
Matale 425.00 406.00 410.00 390.00 380.00 366.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 340.00 300.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 357.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 360.00 343.00 310.00 303.00 260.00 253.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 240.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 380.00 375.00 370.00 360.00 250.00 240.00
National 425.00 369.50 410.00 326.14 380.00 320.25 250.00 220.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,500.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Matale 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 3,200.00 3,200.00 2,900.00 2,900.00 2,500.00 2,500.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 4,000.00 3,766.00 3,500.00 3,333.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,500.00 3,500.00 - - - - - - - -
Kurunegala 4,700.00 4,600.00 4,400.00 4,300.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,500.00 4,473.20 5,000.00 4,066.60 4,500.00 3,700.00 4,000.00 3,250.00 3,500.00 2,600.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 537.00 460.00 438.00 400.00 363.00 2,800.00 2,390.00 1,500.00 1,269.00
Matale 600.00 547.00 500.00 465.00 450.00 422.00 2,500.00 2,425.00 2,000.00 1,800.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,750.00 1,750.00
Kegalle 500.00 476.00 450.00 433.00 - - 2,500.00 1,900.00 1,800.00 1,433.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 425.00 400.00 390.00 - - 2,500.00 2,350.00 2,100.00 2,050.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 650.00 650.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 522.50 500.00 435.20 450.00 392.50 3,000.00 2,344.17 2,100.00 1,660.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,150.00 2,800.00 2,766.00 2,650.00 2,583.00 1,900.00 1,850.00 1,750.00 1,700.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 1,650.00 1,450.00 1,433.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,616.00 1,400.00 1,200.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,700.00 1,000.00 967.00
Colombo - - 2,650.00 2,650.00 2,550.00 2,550.00 2,000.00 2,000.00 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
Kalutara 3,100.00 3,067.00 2,800.00 2,765.00 2,500.00 2,467.00 2,000.00 1,964.00 1,700.00 1,665.00 1,500.00 1,467.00 1,300.00 1,267.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,600.00 3,500.00 2,400.00 2,350.00 1,850.00 1,825.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,750.00 1,725.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Matara 3,600.00 3,567.00 2,800.00 2,800.00 2,300.00 2,025.00 2,100.00 1,910.00 2,000.00 1,900.00 1,850.00 1,850.00 1,800.00 1,763.00 1,800.00 1,697.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,950.00 1,925.00 1,850.00 1,825.00 - - - - 1,730.00 1,715.00 1,650.00 1,625.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,275.00
National 3,600.00 3,321.00 2,800.00 2,666.20 2,650.00 2,196.43 2,100.00 1,849.86 2,000.00 1,753.75 1,850.00 1,679.25 1,800.00 1,624.00 1,800.00 1,491.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,658.00 1,500.00 1,191.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 3,500.00 3,250.00 2,000.00 1,875.00 - -
Gampaha 5,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 1,500.00 500.00 500.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 3,500.00 2,625.00 2,000.00 1,687.50 500.00 500.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 293.00 125.00 106.00
Matale 300.00 290.00 100.00 98.00
Nuwara_eliya 280.00 275.00 - -
Kegalle 320.00 306.00 150.00 145.00
Ratnapura 340.00 325.00 150.00 135.00
Badulla 280.00 261.00 150.00 137.00
Kurunegala 300.00 300.00 140.00 128.00
Colombo 280.00 270.00 150.00 150.00
Gampaha 320.00 310.00 250.00 180.00
Kalutara 295.00 292.00 150.00 150.00
Galle 300.00 295.00 - -
Matara 350.00 310.00 140.00 140.00
Hambantota 310.00 300.00 - -
Monaragala 280.00 270.00 - -
National 350.00 292.64 250.00 136.90

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 163.00 250.00 235.00 - - - 30.00 - -
Matale 180.00 155.00 250.00 250.00 - - 50.00 45.00 - -
Nuwara_eliya 185.00 182.00 210.00 203.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 140.00 175.00 158.00 - - 50.00 43.00 - -
Ratnapura 150.00 140.00 250.00 225.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 151.00 250.00 225.00 750.00 633.00 60.00 53.00 - -
Kurunegala 160.00 160.00 160.00 160.00 - - 50.00 43.00 - -
Colombo 200.00 193.00 - - - - - - - -
Gampaha 170.00 155.00 150.00 140.00 - - 65.00 54.00 - -
Kalutara 220.00 213.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 110.00 105.00 - - - - - - - -
Matara 120.00 110.00 180.00 137.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 120.00 106.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 130.00 250.00 200.00 - - 40.00 40.00 - -
National 220.00 150.21 250.00 198.45 750.00 633.00 65.00 42.56 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,345.00 - -
Matara - - - - 2,150.00 2,150.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,380.00 2,247.50 3,300.00 2,583.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture