අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.06.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 600.00 591.00 580.00 547.00 1,100.00 1,017.00
Matale 640.00 590.00 - - 1,050.00 1,006.00
Nuwara_eliya 575.00 570.00 - - - -
Kegalle 575.00 558.00 - - 1,000.00 866.00
Ratnapura 450.00 450.00 - - - -
Badulla 600.00 584.00 530.00 443.00 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 575.00 558.00 - - - -
Colombo 550.00 494.00 - - - -
Gampaha 550.00 530.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 425.00 - - - -
Matara 500.00 500.00 - - - -
Hambantota 450.00 450.00 - - - -
Monaragala 560.00 554.00 - - 1,000.00 970.00
National 640.00 521.07 580.00 495.00 1,100.00 971.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,056.00 100.00 90.00
Matale 1,100.00 1,053.00 100.00 90.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 80.00 75.00
Kegalle 1,000.00 1,000.00 100.00 76.00
Ratnapura 1,050.00 975.00 - -
Badulla 1,000.00 962.00 - -
Kurunegala 1,050.00 983.00 60.00 63.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,100.00 960.00 75.00 60.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,100.00 1,028.00 90.00 70.00
Hambantota 950.00 933.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,150.00 994.64 100.00 74.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 490.00 463.00 460.00 443.00 525.00 501.00
Matale 480.00 469.00 450.00 442.00 500.00 500.00
Nuwara_eliya 485.00 480.00 - - - -
Kegalle 500.00 470.00 450.00 416.00 - -
Ratnapura 460.00 450.00 - - - -
Badulla 450.00 427.00 400.00 350.00 - -
Kurunegala 480.00 467.00 430.00 425.00 - -
Colombo 430.00 425.00 - - - -
Gampaha 500.00 470.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 500.00 490.00 - - - -
Matara 450.00 434.00 - - - -
Hambantota 400.00 400.00 - - - -
Monaragala 420.00 408.00 - - - -
National 500.00 452.57 460.00 415.20 525.00 500.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 390.00 362.00 370.00 336.00 320.00 313.00 - -
Matale 450.00 419.00 400.00 386.00 350.00 345.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 343.00 350.00 308.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 300.00 295.00 250.00 235.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 375.00 375.00 365.00 363.00 350.00 350.00 - -
National 450.00 370.67 400.00 326.86 350.00 310.75 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - -
Matale 6,500.00 6,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 7,000.00 6,333.00 5,000.00 4,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - 3,500.00 3,500.00 - - - -
Kurunegala 6,600.00 5,800.00 5,500.00 5,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 6,211.00 5,500.00 4,675.00 3,500.00 3,500.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 532.00 530.00 490.00 400.00 360.00 2,900.00 2,670.00 2,000.00 1,731.00
Matale 500.00 496.00 450.00 434.00 380.00 372.00 2,800.00 2,750.00 2,600.00 2,528.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 550.00 450.00 450.00 383.00 - - 3,000.00 2,666.00 2,500.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 420.00 320.00 310.00 - - 2,600.00 2,150.00 2,000.00 1,750.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 474.67 530.00 393.40 400.00 366.00 3,000.00 2,506.00 2,600.00 1,941.80

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,166.00 2,800.00 2,750.00 2,400.00 2,233.00 1,800.00 1,766.00 1,700.00 1,683.00 1,700.00 1,683.00 1,600.00 1,566.00 1,450.00 1,433.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,600.00 1,500.00 1,200.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,333.00 800.00 767.00
Colombo - - 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,400.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 1,800.00 1,650.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,475.00
Kalutara 3,000.00 2,967.00 2,800.00 2,765.00 2,600.00 2,560.00 2,400.00 2,370.00 2,300.00 2,262.00 2,000.00 1,933.00 1,500.00 1,480.00 1,200.00 1,165.00 - - - - - -
Galle 3,100.00 3,050.00 2,550.00 2,450.00 1,900.00 1,875.00 1,800.00 1,775.00 - - - - 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 3,000.00 2,800.00 2,567.00 2,300.00 2,167.00 1,850.00 1,793.00 1,800.00 1,733.00 1,700.00 1,650.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,486.00 1,400.00 1,325.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,850.00 1,825.00 1,800.00 1,775.00 - - - - 1,530.00 1,530.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,080.00
National 3,200.00 3,045.75 2,800.00 2,606.40 2,600.00 2,180.00 2,400.00 1,889.86 2,300.00 1,892.67 2,000.00 1,755.33 1,800.00 1,579.33 1,700.00 1,464.00 1,400.00 1,325.00 2,000.00 1,466.50 1,500.00 1,130.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 400.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,500.00 800.00 300.00 150.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 220.00 202.00 180.00 160.00
Matale 210.00 200.00 180.00 160.00
Nuwara_eliya 200.00 195.00 - -
Kegalle 210.00 203.00 250.00 225.00
Ratnapura 200.00 198.00 200.00 192.00
Badulla 200.00 190.00 160.00 140.00
Kurunegala 230.00 217.00 230.00 210.00
Colombo 200.00 190.00 250.00 225.00
Gampaha 220.00 205.00 300.00 220.00
Kalutara 210.00 203.00 200.00 200.00
Galle 210.00 205.00 - -
Matara 210.00 201.00 150.00 150.00
Hambantota 210.00 197.00 - -
Monaragala 200.00 200.00 - -
National 230.00 200.43 300.00 188.20

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 180.00 138.00 250.00 197.00 - - - 35.00 - -
Matale 140.00 129.00 220.00 212.00 - - 60.00 56.00 - -
Nuwara_eliya 130.00 130.00 210.00 200.00 - - - - - -
Kegalle 120.00 116.00 250.00 233.00 - - 60.00 46.00 - -
Ratnapura 130.00 129.00 250.00 240.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 150.00 142.00 300.00 275.00 800.00 666.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 160.00 152.00 225.00 215.00 - - 60.00 53.00 - -
Colombo 140.00 127.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 150.00 250.00 210.00 - - 60.00 50.00 - -
Kalutara 160.00 153.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 110.00 105.00 - - - - - - - -
Matara 100.00 100.00 250.00 200.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 100.00 100.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 116.00 200.00 175.00 - - - - - -
National 180.00 127.64 300.00 223.36 800.00 666.00 60.00 45.63 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,000.00 1,980.00 3,300.00 2,833.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture