අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :19.11.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 620.00 547.00 560.00 522.00 1,000.00 878.00
Matale 600.00 589.00 - - 950.00 838.00
Nuwara_eliya 585.00 583.00 - - - -
Kegalle 575.00 558.00 - - 1,000.00 1,000.00
Ratnapura 580.00 570.00 - - - -
Badulla 600.00 554.00 400.00 400.00 700.00 675.00
Kurunegala 600.00 583.00 - - - -
Colombo 550.00 525.00 - - - -
Gampaha 600.00 576.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 570.00 535.00 - - - -
Matara 570.00 570.00 - - - -
Hambantota 570.00 556.00 - - - -
Monaragala 580.00 544.00 - - 750.00 710.00
National 620.00 555.50 560.00 461.00 1,000.00 820.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,050.00 929.00 90.00 81.00
Matale 1,000.00 966.00 100.00 88.00
Nuwara_eliya 910.00 903.00 80.00 75.00
Kegalle 1,000.00 916.00 100.00 80.00
Ratnapura 830.00 808.00 - -
Badulla 850.00 812.00 - -
Kurunegala 960.00 920.00 60.00 57.00
Colombo 1,000.00 938.00 - -
Gampaha 1,100.00 960.00 75.00 58.00
Kalutara 900.00 867.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 850.00 836.00 90.00 75.00
Hambantota 850.00 833.00 - -
Monaragala 900.00 866.00 - -
National 1,100.00 893.14 100.00 73.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 510.00 457.00 450.00 412.00 570.00 525.00
Matale 500.00 488.00 465.00 458.00 530.00 527.00
Nuwara_eliya 510.00 503.00 - - - -
Kegalle 500.00 493.00 450.00 450.00 - -
Ratnapura 500.00 477.00 - - - -
Badulla 480.00 413.00 350.00 350.00 - -
Kurunegala 580.00 535.00 500.00 470.00 - -
Colombo 430.00 425.00 - - - -
Gampaha 540.00 513.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 500.00 475.00 - - - -
Matara 550.00 450.00 - - - -
Hambantota 450.00 436.00 - - - -
Monaragala 480.00 452.00 - - - -
National 580.00 470.29 500.00 428.00 570.00 526.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 359.00 350.00 328.00 325.00 308.00 - -
Matale 420.00 405.00 380.00 367.00 350.00 335.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 380.00 353.00 320.00 306.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 350.00 325.00 295.00 287.00 240.00 235.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 240.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 383.00 370.00 365.00 - -
National 420.00 373.67 390.00 319.43 370.00 310.75 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,500.00 7,500.00 - - - - - -
Matale 8,500.00 8,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 6,000.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Kegalle 8,000.00 7,500.00 7,000.00 5,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 9,000.00 9,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 7,750.00 7,000.00 6,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 9,000.00 8,187.50 7,500.00 6,375.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 560.00 550.00 499.00 475.00 410.00 3,800.00 3,453.00 2,600.00 1,921.00
Matale 600.00 552.00 530.00 490.00 480.00 420.00 3,850.00 3,642.00 3,500.00 3,467.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 550.00 516.00 500.00 466.00 - - 3,000.00 2,833.00 2,500.00 2,100.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 550.00 490.00 370.00 340.00 - - 4,000.00 3,400.00 3,000.00 2,500.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 3,400.00 3,400.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 519.67 550.00 439.00 480.00 415.00 4,000.00 3,288.00 3,500.00 2,497.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,500.00 2,416.00 2,250.00 2,216.00 2,150.00 2,083.00 1,800.00 1,733.00 1,600.00 1,550.00 1,600.00 1,550.00 1,300.00 1,233.00 1,050.00 950.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,550.00 1,400.00 1,108.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,650.00 1,217.00 800.00 667.00
Colombo - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,550.00 1,550.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,900.00 1,900.00 1,500.00 1,450.00 - - - - - - - - - - - - 1,000.00 975.00
Kalutara 2,300.00 2,283.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,767.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,467.00 1,400.00 1,383.00 1,200.00 1,165.00 1,100.00 1,066.00 - - - - - -
Galle 2,450.00 2,400.00 2,100.00 2,050.00 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,790.00 - - - - 1,580.00 1,560.00 1,540.00 1,520.00 - - - - - -
Matara 2,400.00 2,375.00 2,100.00 2,050.00 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,740.00 1,750.00 1,700.00 1,650.00 1,617.00 1,550.00 1,534.00 1,500.00 1,436.00 1,350.00 1,288.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,450.00 1,450.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,425.00
National 2,500.00 2,368.50 2,250.00 2,083.20 2,150.00 1,900.00 1,800.00 1,688.71 1,750.00 1,572.33 1,650.00 1,516.67 1,580.00 1,423.67 1,540.00 1,320.33 1,350.00 1,288.00 1,800.00 1,383.50 1,500.00 1,043.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 19,000.00 6,000.00 7,000.00 4,000.00 5,000.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 250.00
Colombo - - - - 3,500.00 3,250.00 2,000.00 1,750.00 - -
Gampaha 10,000.00 7,000.00 7,000.00 6,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 700.00 600.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 19,000.00 6,000.00 7,000.00 4,000.00 5,000.00 2,583.33 2,000.00 1,416.67 700.00 425.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 340.00 313.00 200.00 175.00
Matale 330.00 321.00 260.00 220.00
Nuwara_eliya 310.00 307.00 - -
Kegalle 335.00 328.00 125.00 112.00
Ratnapura 330.00 322.00 150.00 150.00
Badulla 320.00 283.00 200.00 200.00
Kurunegala 320.00 310.00 150.00 150.00
Colombo 280.00 270.00 200.00 175.00
Gampaha 340.00 325.00 200.00 150.00
Kalutara 300.00 290.00 200.00 200.00
Galle 320.00 310.00 - -
Matara 330.00 320.00 - -
Hambantota 320.00 310.00 - -
Monaragala 320.00 310.00 - -
National 340.00 308.50 260.00 170.22

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 150.00 124.00 300.00 242.00 - - - 50.00 4,000.00 4,000.00
Matale 125.00 116.00 300.00 288.00 - - 65.00 55.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 103.00 210.00 203.00 - - - - - -
Kegalle 120.00 118.00 300.00 233.00 - - 50.00 45.00 - -
Ratnapura 120.00 115.00 160.00 155.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 150.00 131.00 300.00 275.00 750.00 633.00 - - - -
Kurunegala 150.00 137.00 200.00 160.00 - - 80.00 77.00 - -
Colombo 130.00 106.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 140.00 300.00 245.00 - - 100.00 90.00 - -
Kalutara 150.00 143.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 110.00 105.00 - - - - - - - -
Matara 100.00 97.00 250.00 225.00 - - - - - -
Hambantota 100.00 100.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 110.00 300.00 284.00 - - 50.00 50.00 - -
National 150.00 117.50 300.00 232.73 750.00 633.00 100.00 57.43 4,000.00 4,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - - -
National - - - - 2,000.00 1,980.00 2,000.00 2,000.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture