අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :21.05.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 630.00 602.00 580.00 572.00 1,100.00 1,005.00
Matale 650.00 629.00 - - 1,150.00 1,132.00
Nuwara_eliya 600.00 595.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 1,000.00 883.00
Ratnapura 570.00 566.00 - - - -
Badulla 610.00 602.00 - - 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 620.00 620.00 600.00 600.00 - -
Colombo 600.00 588.00 - - - -
Gampaha 600.00 580.00 - - - -
Kalutara 600.00 573.00 - - - -
Galle 550.00 545.00 - - - -
Matara 560.00 560.00 - - - -
Hambantota 580.00 556.00 - - - -
Monaragala 600.00 600.00 - - 1,080.00 1,050.00
National 650.00 584.71 600.00 586.00 1,150.00 1,014.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,150.00 1,067.00 100.00 91.00
Matale 1,100.00 1,072.00 90.00 87.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 80.00 75.00
Kegalle 1,200.00 1,066.00 80.00 70.00
Ratnapura 1,000.00 975.00 - -
Badulla 1,050.00 954.00 - -
Kurunegala 1,050.00 983.00 100.00 73.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,000.00 960.00 65.00 54.00
Kalutara 1,200.00 1,070.00 - -
Galle 1,100.00 1,050.00 - -
Matara 1,050.00 1,007.00 80.00 62.00
Hambantota 1,050.00 1,016.00 - -
Monaragala 1,050.00 1,016.00 - -
National 1,200.00 1,015.07 100.00 73.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 480.00 466.00 435.00 427.00 550.00 492.00
Matale 525.00 484.00 - - 530.00 509.00
Nuwara_eliya 475.00 470.00 - - - -
Kegalle 475.00 465.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 450.00 432.00 - - - -
Badulla 470.00 429.00 400.00 400.00 - -
Kurunegala 480.00 467.00 450.00 433.00 - -
Colombo 420.00 413.00 - - - -
Gampaha 480.00 445.00 - - - -
Kalutara 500.00 493.00 - - - -
Galle 480.00 470.00 - - - -
Matara 475.00 446.00 - - - -
Hambantota 425.00 416.00 - - - -
Monaragala 400.00 400.00 - - - -
National 525.00 449.71 450.00 415.00 550.00 500.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 425.00 390.00 360.00 340.00 320.00 303.00 - -
Matale 400.00 395.00 375.00 356.00 345.00 338.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 346.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 - - - - - -
Kurunegala 380.00 360.00 320.00 310.00 250.00 250.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 225.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 380.00 370.00 360.00 - -
National 425.00 375.17 390.00 340.40 370.00 295.20 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,500.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00
Matale 5,000.00 5,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,200.00 4,200.00 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 5,000.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 4,000.00 4,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 5,750.00 5,000.00 4,750.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 4,950.00 5,000.00 4,237.50 4,500.00 3,850.00 4,000.00 3,300.00 3,500.00 2,750.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 485.00 475.00 462.00 400.00 362.00 2,900.00 2,708.00 2,000.00 1,592.00
Matale 550.00 492.00 475.00 400.00 385.00 366.00 2,800.00 2,632.00 2,500.00 2,425.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 500.00 445.00 450.00 416.00 - - 2,500.00 2,333.00 2,000.00 1,833.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 435.00 360.00 350.00 - - 2,750.00 2,425.00 2,200.00 1,900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 550.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 467.83 475.00 395.60 400.00 364.00 2,900.00 2,316.33 2,500.00 1,890.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,350.00 3,334.00 2,700.00 2,600.00 2,400.00 2,350.00 1,850.00 1,816.00 1,850.00 1,833.00 1,850.00 1,833.00 1,700.00 1,666.00 1,450.00 1,400.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,600.00 1,600.00 1,025.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,467.00 800.00 783.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,350.00 2,350.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,850.00 1,850.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 1,800.00 1,725.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,525.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,200.00 3,100.00 2,200.00 2,100.00 1,950.00 1,850.00 1,850.00 1,800.00 - - - - 1,650.00 1,625.00 1,600.00 1,575.00 - - - - - -
Matara 3,500.00 3,267.00 2,500.00 2,400.00 2,000.00 1,917.00 1,900.00 1,830.00 1,850.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,650.00 1,600.00 1,529.00 1,500.00 1,433.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,850.00 1,800.00 1,800.00 1,750.00 - - - - 1,650.00 1,575.00 - - - - 1,500.00 1,450.00
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00
National 3,500.00 3,142.00 2,800.00 2,473.00 2,400.00 2,104.71 2,100.00 1,855.43 1,850.00 1,699.33 1,850.00 1,631.00 1,850.00 1,572.17 1,800.00 1,459.00 1,500.00 1,433.00 2,000.00 1,533.50 1,600.00 1,183.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 4,000.00 6,000.00 4,000.00 6,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00
Colombo - - - - 3,000.00 2,875.00 1,100.00 1,050.00 - -
Gampaha 7,500.00 6,000.00 5,500.00 4,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 400.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,750.00 5,000.00 5,750.00 4,000.00 6,000.00 2,791.67 2,500.00 1,516.67 1,500.00 650.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 230.00 216.00 150.00 115.00
Matale 250.00 218.00 150.00 134.00
Nuwara_eliya 220.00 210.00 - -
Kegalle 220.00 220.00 200.00 200.00
Ratnapura 210.00 205.00 210.00 204.00
Badulla 220.00 206.00 150.00 137.00
Kurunegala 240.00 233.00 250.00 220.00
Colombo 210.00 205.00 230.00 215.00
Gampaha 250.00 230.00 250.00 230.00
Kalutara 250.00 243.00 200.00 200.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 220.00 214.00 140.00 140.00
Hambantota 220.00 210.00 - -
Monaragala 210.00 210.00 - -
National 250.00 215.71 250.00 179.50

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 170.00 147.00 200.00 189.00 - - - 50.00 - -
Matale 150.00 138.00 250.00 250.00 - - 50.00 48.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 163.00 160.00 157.00 - - - - - -
Kegalle 140.00 136.00 250.00 200.00 - - 60.00 46.00 - -
Ratnapura 140.00 131.00 250.00 225.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 187.00 380.00 258.00 800.00 650.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 170.00 157.00 230.00 203.00 - - 50.00 43.00 - -
Colombo 280.00 186.00 - - - - - - - -
Gampaha 180.00 156.00 250.00 240.00 - - 90.00 76.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 120.00 110.00 240.00 220.00 - - - - - -
Matara 110.00 101.00 275.00 256.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 120.00 106.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 110.00 150.00 150.00 - - 40.00 40.00 - -
National 280.00 141.07 380.00 220.67 800.00 650.00 90.00 47.56 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,100.00 2,100.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,200.00 2,200.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,100.00 2,050.00 3,300.00 2,683.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture