අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :22.01.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 625.00 602.00 600.00 577.00 1,100.00 1,000.00
Matale 650.00 623.00 - - 1,200.00 1,066.00
Nuwara_eliya 585.00 580.00 - - - -
Kegalle 600.00 573.00 - - 1,200.00 1,000.00
Ratnapura 550.00 532.00 - - - -
Badulla 625.00 589.00 400.00 400.00 1,050.00 1,008.00
Kurunegala 600.00 577.00 550.00 547.00 - -
Colombo 600.00 550.00 - - - -
Gampaha 550.00 540.00 - - - -
Kalutara 550.00 547.00 - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - -
Matara 570.00 570.00 - - - -
Hambantota 580.00 560.00 - - - -
Monaragala 600.00 600.00 - - 1,100.00 1,050.00
National 650.00 569.79 600.00 508.00 1,200.00 1,024.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,049.00 80.00 67.00
Matale 1,150.00 1,062.00 85.00 80.00
Nuwara_eliya 1,100.00 1,050.00 75.00 70.00
Kegalle 1,200.00 1,066.00 90.00 75.00
Ratnapura 1,000.00 970.00 - -
Badulla 1,300.00 1,083.00 - -
Kurunegala 1,100.00 1,000.00 80.00 67.00
Colombo 1,000.00 963.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,040.00 100.00 71.00
Kalutara 1,100.00 1,067.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 1,050.00 1,023.00 80.00 64.00
Hambantota 1,050.00 1,016.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,050.00 - -
National 1,300.00 1,033.14 100.00 70.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 428.00 420.00 400.00 500.00 463.00
Matale 450.00 428.00 - - 460.00 446.00
Nuwara_eliya 433.00 430.00 - - - -
Kegalle 450.00 433.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 450.00 417.00 - - - -
Badulla 450.00 430.00 400.00 367.00 - -
Kurunegala 440.00 413.00 400.00 386.00 - -
Colombo 420.00 406.00 - - - -
Gampaha 450.00 420.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 500.00 450.00 - - - -
Matara 450.00 419.00 - - - -
Hambantota 420.00 406.00 - - - -
Monaragala 400.00 400.00 - - - -
National 500.00 425.93 420.00 388.25 500.00 454.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 390.00 361.00 350.00 315.00 310.00 292.00 - -
Matale 450.00 423.00 410.00 390.00 360.00 350.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 326.00 300.00 291.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 350.00 335.00 300.00 295.00 250.00 247.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 220.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 380.00 370.00 360.00 350.00 - -
National 450.00 365.83 410.00 315.14 360.00 309.75 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00
Matale 4,800.00 4,800.00 4,650.00 4,650.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 2,700.00 2,700.00 2,300.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 4,000.00 3,933.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - 2,500.00 2,500.00 - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 4,000.00 3,600.00 3,550.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 4,433.25 4,650.00 3,566.67 4,200.00 3,250.00 3,500.00 2,750.00 2,500.00 2,050.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 557.00 550.00 450.00 400.00 378.00 2,800.00 2,515.00 1,500.00 1,275.00
Matale 550.00 541.00 500.00 476.00 440.00 416.00 2,800.00 2,541.00 2,300.00 2,283.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,750.00 1,750.00
Kegalle 500.00 440.00 400.00 366.00 - - 2,500.00 1,900.00 1,500.00 1,133.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 550.00 435.00 400.00 390.00 - - 2,500.00 2,350.00 2,100.00 2,000.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 512.17 550.00 426.40 440.00 397.00 3,200.00 2,417.67 2,300.00 1,688.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,100.00 3,066.00 2,650.00 2,583.00 2,450.00 2,400.00 2,050.00 2,015.00 1,850.00 1,820.00 1,850.00 1,820.00 1,450.00 1,412.00 1,300.00 1,266.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,583.00 1,400.00 1,100.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,867.00 1,200.00 1,067.00
Colombo - - 2,700.00 2,700.00 2,600.00 2,600.00 2,150.00 2,150.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,800.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,575.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,250.00
Kalutara 3,200.00 3,167.00 2,900.00 2,865.00 2,600.00 2,567.00 2,300.00 2,270.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,960.00 1,600.00 1,565.00 1,200.00 1,160.00 - - - - - -
Galle 3,600.00 3,525.00 2,600.00 2,450.00 1,960.00 1,955.00 1,950.00 1,905.00 - - - - 1,800.00 1,765.00 1,750.00 1,695.00 - - - - - -
Matara 4,000.00 3,625.00 3,000.00 2,800.00 2,500.00 2,070.00 2,000.00 1,930.00 1,900.00 1,833.00 1,800.00 1,783.00 1,750.00 1,675.00 1,700.00 1,619.00 1,600.00 1,440.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,850.00 - - - - 1,700.00 1,650.00 1,600.00 1,550.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 4,000.00 3,345.75 3,000.00 2,679.60 2,600.00 2,213.14 2,300.00 1,956.43 2,100.00 1,906.67 2,000.00 1,854.33 1,900.00 1,661.17 1,800.00 1,515.00 1,600.00 1,440.00 2,000.00 1,725.00 1,500.00 1,185.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 6,000.00 3,000.00 2,000.00 1,500.00 800.00 400.00
Colombo - - - - 2,600.00 2,550.00 1,600.00 1,550.00 - -
Gampaha 5,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00 2,500.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 600.00 300.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,500.00 4,000.00 6,500.00 3,500.00 6,000.00 2,450.00 2,000.00 1,350.00 800.00 350.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 310.00 297.00 125.00 110.00
Matale 330.00 314.00 100.00 100.00
Nuwara_eliya 285.00 280.00 - -
Kegalle 300.00 286.00 100.00 100.00
Ratnapura 280.00 275.00 140.00 135.00
Badulla 280.00 266.00 150.00 135.00
Kurunegala 300.00 287.00 150.00 142.00
Colombo 275.00 266.00 200.00 175.00
Gampaha 320.00 295.00 150.00 130.00
Kalutara 280.00 267.00 150.00 150.00
Galle 280.00 280.00 - -
Matara 280.00 278.00 100.00 100.00
Hambantota 260.00 256.00 - -
Monaragala 300.00 290.00 - -
National 330.00 281.21 200.00 127.70

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 171.00 300.00 227.00 - - - 37.00 - -
Matale 180.00 169.00 180.00 177.00 - - 50.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 162.00 160.00 175.00 170.00 - - - - - -
Kegalle 160.00 143.00 200.00 173.00 - - 60.00 46.00 - -
Ratnapura 150.00 145.00 220.00 210.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 170.00 148.00 250.00 217.00 700.00 600.00 75.00 75.00 - -
Kurunegala 160.00 160.00 160.00 137.00 - - 60.00 50.00 - -
Colombo 200.00 166.00 - - - - - - - -
Gampaha 170.00 152.00 200.00 160.00 - - 80.00 65.00 - -
Kalutara 200.00 190.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 120.00 110.00 - - - - - - - -
Matara 170.00 115.00 300.00 213.00 - - 20.00 20.00 - -
Hambantota 120.00 113.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 130.00 160.00 160.00 - - 40.00 35.00 - -
National 200.00 148.00 300.00 190.36 700.00 600.00 80.00 45.89 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,380.00 2,380.00 - -
Matara - - - - 2,250.00 2,250.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,166.00
National - - - - 2,380.00 2,315.00 3,300.00 2,583.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture