අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :22.10.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 510.00 473.00 480.00 451.00 1,000.00 900.00
Matale 500.00 488.00 - - 800.00 743.00
Nuwara_eliya 465.00 460.00 - - - -
Kegalle 520.00 491.00 - - 1,000.00 900.00
Ratnapura 490.00 490.00 - - - -
Badulla 500.00 492.00 450.00 450.00 700.00 666.00
Kurunegala 500.00 483.00 - - - -
Colombo 450.00 450.00 - - - -
Gampaha 600.00 520.00 - - - -
Kalutara 450.00 450.00 - - - -
Galle 490.00 485.00 - - - -
Matara 490.00 490.00 - - - -
Hambantota 500.00 496.00 - - - -
Monaragala 500.00 492.00 - - 740.00 718.00
National 600.00 482.00 480.00 450.50 1,000.00 785.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 900.00 100.00 88.00
Matale 950.00 909.00 110.00 96.00
Nuwara_eliya 910.00 900.00 80.00 75.00
Kegalle 1,050.00 950.00 100.00 73.00
Ratnapura 850.00 837.00 - -
Badulla 900.00 846.00 - -
Kurunegala 950.00 917.00 100.00 63.00
Colombo 1,000.00 938.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,040.00 100.00 79.00
Kalutara 900.00 867.00 - -
Galle 1,050.00 900.00 - -
Matara 900.00 825.00 80.00 70.00
Hambantota 850.00 816.00 - -
Monaragala 900.00 875.00 - -
National 1,100.00 894.29 110.00 77.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 475.00 458.00 460.00 436.00 500.00 490.00
Matale 480.00 450.00 420.00 413.00 490.00 466.00
Nuwara_eliya 505.00 500.00 - - - -
Kegalle 480.00 468.00 450.00 443.00 - -
Ratnapura 500.00 492.00 - - - -
Badulla 480.00 445.00 440.00 435.00 - -
Kurunegala 500.00 477.00 460.00 427.00 - -
Colombo 440.00 432.00 - - - -
Gampaha 525.00 485.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 500.00 475.00 - - - -
Matara 550.00 475.00 - - - -
Hambantota 480.00 460.00 - - - -
Monaragala 430.00 400.00 - - - -
National 550.00 463.14 460.00 430.80 500.00 478.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 369.00 365.00 345.00 340.00 320.00 - -
Matale 450.00 421.00 430.00 388.00 350.00 346.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 323.00 320.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 325.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 370.00 340.00 320.00 300.00 230.00 228.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 275.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 390.00 380.00 370.00 360.00 - -
National 450.00 363.00 430.00 326.86 370.00 313.50 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Matale 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 - -
Kegalle 7,500.00 7,250.00 4,000.00 3,750.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 8,200.00 7,850.00 7,500.00 6,850.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,200.00 7,775.00 7,500.00 5,650.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 538.00 500.00 473.00 450.00 420.00 3,600.00 3,380.00 2,000.00 1,823.00
Matale 600.00 544.00 540.00 458.00 450.00 426.00 3,750.00 3,434.00 3,250.00 3,250.00
Nuwara_eliya 430.00 430.00 375.00 375.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 500.00 500.00 450.00 415.00 - - 3,500.00 3,000.00 3,000.00 2,600.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 500.00 450.00 350.00 335.00 - - 4,000.00 3,300.00 3,000.00 2,400.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 510.33 540.00 411.20 450.00 423.00 4,000.00 3,152.33 3,250.00 2,514.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,300.00 2,266.00 2,100.00 2,033.00 1,900.00 1,866.00 1,700.00 1,600.00 1,550.00 1,516.00 1,550.00 1,516.00 1,200.00 1,100.00 1,000.00 916.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,525.00 1,500.00 1,166.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,533.00 1,000.00 833.00
Colombo - - 2,200.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,450.00 1,450.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,425.00 - - - - - - - - - - - - 1,000.00 975.00
Kalutara 2,300.00 2,283.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,767.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,467.00 1,400.00 1,383.00 1,200.00 1,165.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,400.00 2,350.00 2,100.00 2,075.00 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,480.00 1,458.00 - - - - - -
Matara 2,400.00 2,313.00 2,100.00 2,033.00 1,900.00 1,844.00 1,800.00 1,735.00 1,750.00 1,700.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,463.00 1,450.00 1,362.00 1,300.00 1,188.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,850.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00 - - - - 1,500.00 1,475.00 1,400.00 1,400.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 2,400.00 2,303.00 2,200.00 2,068.20 2,000.00 1,836.00 1,900.00 1,666.86 1,750.00 1,561.00 1,600.00 1,494.00 1,550.00 1,371.33 1,480.00 1,264.33 1,300.00 1,188.00 2,000.00 1,529.00 1,500.00 1,074.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00 800.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 2,600.00 2,500.00 700.00 650.00 - -
Gampaha 4,500.00 3,000.00 3,500.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 250.00 150.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,500.00 2,000.00 3,500.00 2,000.00 2,600.00 1,733.33 1,000.00 750.00 300.00 150.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 300.00 288.00 300.00 203.00
Matale 300.00 290.00 400.00 350.00
Nuwara_eliya 300.00 290.00 - -
Kegalle 285.00 281.00 250.00 233.00
Ratnapura 300.00 295.00 230.00 212.00
Badulla 300.00 273.00 250.00 212.00
Kurunegala 290.00 277.00 200.00 183.00
Colombo 280.00 263.00 250.00 238.00
Gampaha 300.00 300.00 200.00 170.00
Kalutara 270.00 263.00 250.00 250.00
Galle 300.00 290.00 - -
Matara 300.00 291.00 - -
Hambantota 290.00 283.00 - -
Monaragala 280.00 275.00 - -
National 300.00 282.79 400.00 227.89

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 160.00 140.00 350.00 276.00 - - - 45.00 - -
Matale 120.00 102.00 300.00 283.00 - - 50.00 47.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 100.00 250.00 245.00 - - - - - -
Kegalle 120.00 113.00 350.00 266.00 - - 100.00 90.00 - -
Ratnapura 120.00 108.00 220.00 210.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 150.00 122.00 300.00 275.00 600.00 533.00 100.00 80.00 - -
Kurunegala 150.00 127.00 200.00 193.00 - - 80.00 73.00 - -
Colombo 100.00 97.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 135.00 280.00 255.00 - - 100.00 72.00 - -
Kalutara 130.00 123.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 90.00 85.00 - - - - - - - -
Matara 100.00 84.00 250.00 233.00 - - - - - -
Hambantota 100.00 93.00 - - - - - - - -
Monaragala 100.00 95.00 250.00 225.00 - - - - - -
National 160.00 108.86 350.00 246.45 600.00 533.00 100.00 63.14 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,820.00 1,820.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,000.00 1,910.00 3,300.00 2,716.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture