අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :23.04.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 630.00 606.00 600.00 573.00 1,100.00 1,050.00
Matale 625.00 618.00 - - 1,150.00 1,104.00
Nuwara_eliya 600.00 590.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 - - 900.00 900.00
Ratnapura - - - - - -
Badulla 600.00 600.00 - - 1,050.00 1,037.00
Kurunegala 620.00 613.00 600.00 600.00 - -
Colombo 625.00 606.00 - - - -
Gampaha 600.00 600.00 - - - -
Kalutara 600.00 573.00 - - - -
Galle 560.00 555.00 - - - -
Matara 590.00 590.00 - - - -
Hambantota 580.00 580.00 - - - -
Monaragala 630.00 610.00 - - 1,100.00 1,070.00
National 630.00 594.38 600.00 586.50 1,150.00 1,032.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,055.00 100.00 86.00
Matale 1,100.00 1,075.00 90.00 84.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 80.00 77.00
Kegalle 1,000.00 1,000.00 80.00 80.00
Ratnapura - - - -
Badulla 1,000.00 962.00 - -
Kurunegala 1,000.00 967.00 90.00 67.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,000.00 1,000.00 65.00 55.00
Kalutara 1,200.00 1,070.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,100.00 1,036.00 90.00 70.00
Hambantota 1,050.00 1,016.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,200.00 1,012.00 100.00 74.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 480.00 452.00 400.00 393.00 480.00 470.00
Matale 450.00 450.00 - - 480.00 470.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 - - - -
Kegalle 420.00 420.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura - - - - - -
Badulla 450.00 423.00 - - - -
Kurunegala 460.00 450.00 430.00 427.00 - -
Colombo 450.00 431.00 - - - -
Gampaha 450.00 425.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 445.00 - - - -
Matara 500.00 421.00 - - - -
Hambantota 430.00 426.00 - - - -
Monaragala 450.00 424.00 - - - -
National 500.00 438.46 430.00 406.67 480.00 470.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 380.00 350.00 344.00 330.00 308.00 - -
Matale 400.00 400.00 380.00 376.00 350.00 348.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 350.00 300.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 325.00 - - - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 310.00 300.00 270.00 257.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 250.00 210.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 380.00 375.00 370.00 356.00 - -
National 400.00 364.17 380.00 339.00 370.00 295.80 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,200.00 5,200.00 5,000.00 5,000.00 4,700.00 4,700.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Matale 5,000.00 5,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 5,750.00 5,000.00 4,750.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 4,490.00 5,000.00 4,187.50 4,700.00 3,850.00 4,500.00 3,500.00 4,000.00 3,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 504.00 450.00 433.00 350.00 342.00 2,700.00 2,500.00 1,500.00 1,483.00
Matale 550.00 523.00 450.00 445.00 400.00 388.00 2,500.00 2,483.00 2,150.00 2,075.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00
Kegalle 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 480.00 465.00 375.00 367.00 - - 2,600.00 2,300.00 2,100.00 1,950.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,200.00 2,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 490.33 450.00 399.00 400.00 365.00 2,700.00 2,247.17 2,150.00 1,721.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,775.00 1,500.00 1,250.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,867.00 1,000.00 933.00
Colombo - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,725.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,450.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,500.00 3,500.00 2,350.00 2,325.00 1,950.00 1,950.00 1,850.00 1,825.00 - - - - 1,750.00 1,725.00 1,700.00 1,675.00 - - - - - -
Matara 3,700.00 3,575.00 3,000.00 2,733.00 2,300.00 2,120.00 2,000.00 1,960.00 1,950.00 1,933.00 1,900.00 1,883.00 1,850.00 1,800.00 1,750.00 1,700.00 1,720.00 1,543.00 - - - -
Hambantota - - 2,200.00 2,200.00 1,900.00 1,900.00 - - - - - - 1,850.00 1,825.00 1,700.00 1,700.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,380.00
National 3,700.00 3,314.00 3,000.00 2,544.60 2,500.00 2,122.67 2,100.00 1,915.40 1,950.00 1,699.00 1,900.00 1,571.50 1,900.00 1,663.40 1,750.00 1,555.00 1,720.00 1,543.00 2,000.00 1,821.00 1,500.00 1,253.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 10,000.00 4,000.00 6,000.00 4,000.00 7,000.00 3,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00
Colombo - - - - 4,500.00 4,250.00 3,250.00 3,125.00 - -
Gampaha 10,000.00 8,000.00 7,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 4,500.00 3,500.00 1,000.00 800.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 10,000.00 6,000.00 6,500.00 4,500.00 7,000.00 4,083.33 4,500.00 2,875.00 2,000.00 900.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 270.00 254.00 130.00 110.00
Matale 260.00 258.00 150.00 140.00
Nuwara_eliya 250.00 247.00 - -
Kegalle 250.00 250.00 - -
Ratnapura - - - -
Badulla 200.00 200.00 160.00 160.00
Kurunegala 280.00 267.00 275.00 250.00
Colombo 240.00 225.00 300.00 290.00
Gampaha 260.00 255.00 200.00 200.00
Kalutara 250.00 243.00 200.00 200.00
Galle 230.00 230.00 - -
Matara 260.00 239.00 230.00 230.00
Hambantota 250.00 243.00 - -
Monaragala 250.00 238.00 - -
National 280.00 242.23 300.00 197.50

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 170.00 155.00 180.00 165.00 - - - 35.00 - -
Matale 155.00 144.00 190.00 185.00 - - 50.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 150.00 150.00 145.00 142.00 - - - - - -
Kegalle 150.00 150.00 150.00 150.00 - - 40.00 40.00 - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 160.00 148.00 200.00 167.00 750.00 613.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 165.00 158.00 225.00 208.00 - - 40.00 40.00 - -
Colombo 200.00 186.00 - - - - - - - -
Gampaha 180.00 156.00 180.00 165.00 - - 65.00 55.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 120.00 110.00 - - - - - - - -
Matara 120.00 103.00 220.00 177.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 120.00 113.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 140.00 180.00 170.00 - - - - - -
National 200.00 143.08 225.00 172.90 750.00 613.00 65.00 45.71 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,275.00 2,275.00 - -
Matara - - - - 2,150.00 2,150.00 2,900.00 2,900.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,275.00 2,212.50 3,300.00 3,033.50

Data collected and web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture