අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :23.07.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 500.00 463.00 460.00 420.00 1,000.00 979.00
Matale 475.00 468.00 - - 950.00 900.00
Nuwara_eliya 450.00 446.00 - - - -
Kegalle 500.00 475.00 - - 1,000.00 900.00
Ratnapura 430.00 418.00 - - - -
Badulla 450.00 435.00 350.00 350.00 1,000.00 850.00
Kurunegala 500.00 483.00 - - - -
Colombo 450.00 438.00 - - - -
Gampaha 450.00 440.00 - - - -
Kalutara 475.00 467.00 - - - -
Galle 400.00 400.00 - - - -
Matara 425.00 425.00 - - - -
Hambantota 425.00 415.00 - - - -
Monaragala 470.00 458.00 - - 850.00 800.00
National 500.00 444.29 460.00 385.00 1,000.00 885.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,008.00 110.00 93.00
Matale 1,050.00 995.00 100.00 90.00
Nuwara_eliya 1,000.00 1,000.00 80.00 75.00
Kegalle 1,000.00 967.00 100.00 90.00
Ratnapura 1,000.00 925.00 - -
Badulla 950.00 912.00 - -
Kurunegala 1,000.00 950.00 100.00 70.00
Colombo 1,000.00 925.00 - -
Gampaha 1,000.00 910.00 80.00 60.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,000.00 981.00 80.00 65.00
Hambantota 1,000.00 1,000.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,100.00 969.50 110.00 77.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 500.00 490.00 460.00 455.00 550.00 535.00
Matale 500.00 486.00 - - 525.00 514.00
Nuwara_eliya 490.00 488.00 - - - -
Kegalle 500.00 480.00 475.00 475.00 - -
Ratnapura 470.00 417.00 - - - -
Badulla 485.00 433.00 450.00 425.00 - -
Kurunegala 500.00 483.00 440.00 423.00 - -
Colombo 420.00 406.00 - - - -
Gampaha 500.00 490.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 490.00 490.00 - - - -
Matara 460.00 433.00 - - - -
Hambantota 425.00 425.00 - - - -
Monaragala 500.00 454.00 - - - -
National 500.00 461.29 475.00 444.50 550.00 524.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 370.00 350.00 337.00 300.00 300.00 - -
Matale 400.00 380.00 380.00 362.00 350.00 335.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 334.00 380.00 380.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 380.00 355.00 350.00 325.00 250.00 247.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 240.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 385.00 380.00 370.00 360.00 345.00 - -
National 400.00 364.00 380.00 349.83 360.00 293.40 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 7,000.00 7,000.00 - - - - - - - -
Matale 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 4,200.00 4,200.00 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 6,500.00 5,250.00 5,500.00 3,750.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 7,000.00 6,500.00 6,000.00 5,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 6,187.50 6,000.00 4,483.33 3,200.00 3,200.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 620.00 566.00 530.00 489.00 450.00 397.00 3,500.00 3,358.00 2,000.00 1,900.00
Matale 550.00 493.00 460.00 428.00 400.00 392.00 3,200.00 2,975.00 2,600.00 2,517.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 2,200.00 2,200.00 1,800.00 1,800.00
Kegalle 600.00 550.00 400.00 400.00 - - 3,500.00 3,150.00 3,000.00 2,700.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 550.00 475.00 490.00 405.00 - - 3,500.00 2,975.00 2,900.00 2,200.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 620.00 497.33 530.00 414.40 450.00 394.50 3,500.00 2,776.33 3,000.00 2,223.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,250.00 3,133.00 2,700.00 2,600.00 2,400.00 2,316.00 1,700.00 1,600.00 1,700.00 1,650.00 1,700.00 1,650.00 1,800.00 1,783.00 1,250.00 1,180.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,700.00 1,500.00 1,175.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,333.00 900.00 783.00
Colombo - - 2,350.00 2,350.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 - - - - 1,700.00 1,700.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,650.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,150.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,050.00 3,000.00 2,500.00 2,475.00 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,750.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Matara 3,100.00 3,050.00 2,700.00 2,350.00 2,200.00 1,942.00 1,850.00 1,783.00 1,800.00 1,733.00 1,750.00 1,675.00 1,650.00 1,544.00 1,500.00 1,438.00 1,400.00 1,320.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,850.00 1,850.00 1,800.00 1,775.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,500.00 1,450.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,433.00
National 3,250.00 3,012.50 2,700.00 2,448.00 2,400.00 2,021.29 2,000.00 1,775.00 1,800.00 1,616.00 1,750.00 1,528.33 1,800.00 1,524.00 1,600.00 1,361.33 1,400.00 1,320.00 2,000.00 1,516.50 1,500.00 1,135.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 1,500.00 1,200.00 600.00 300.00 150.00
Colombo - - - - 2,000.00 1,875.00 500.00 500.00 - -
Gampaha 3,000.00 1,800.00 3,000.00 1,800.00 2,200.00 1,800.00 1,300.00 1,000.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,500.00 1,900.00 3,000.00 1,900.00 3,000.00 1,725.00 1,300.00 700.00 300.00 150.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 200.00 199.00 280.00 220.00
Matale 220.00 208.00 200.00 197.00
Nuwara_eliya 210.00 203.00 - -
Kegalle 200.00 200.00 - -
Ratnapura 210.00 202.00 300.00 272.00
Badulla 200.00 185.00 300.00 212.00
Kurunegala 230.00 217.00 350.00 333.00
Colombo 200.00 190.00 350.00 338.00
Gampaha 240.00 225.00 400.00 315.00
Kalutara 210.00 203.00 250.00 250.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 205.00 201.00 300.00 300.00
Hambantota 200.00 186.00 - -
Monaragala 190.00 190.00 - -
National 240.00 200.64 400.00 270.78

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 150.00 142.00 250.00 240.00 - - - 45.00 - -
Matale 130.00 123.00 250.00 220.00 - - 65.00 53.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 103.00 160.00 153.00 - - - - - -
Kegalle 110.00 107.00 300.00 250.00 - - 100.00 60.00 - -
Ratnapura 130.00 118.00 250.00 225.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 156.00 300.00 268.00 800.00 650.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 130.00 118.00 275.00 252.00 - - 110.00 97.00 - -
Colombo 110.00 103.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 120.00 300.00 240.00 - - 150.00 100.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 110.00 110.00 220.00 220.00 - - - - - -
Matara 110.00 99.00 275.00 256.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 110.00 103.00 - - - - - - - -
Monaragala 130.00 104.00 225.00 198.00 - - - - - -
National 200.00 118.07 300.00 235.17 800.00 650.00 150.00 61.25 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,000.00 1,980.00 3,300.00 2,583.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture