අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :24.09.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 460.00 444.00 430.00 410.00 1,000.00 825.00
Matale 450.00 439.00 400.00 400.00 800.00 756.00
Nuwara_eliya 410.00 403.00 - - - -
Kegalle 450.00 433.00 - - 800.00 750.00
Ratnapura 420.00 420.00 - - - -
Badulla 450.00 426.00 - - 800.00 700.00
Kurunegala 470.00 463.00 - - - -
Colombo 450.00 444.00 - - - -
Gampaha 475.00 455.00 - - - -
Kalutara 400.00 400.00 - - - -
Galle 430.00 420.00 - - - -
Matara 450.00 450.00 - - - -
Hambantota 430.00 430.00 - - - -
Monaragala 435.00 432.00 - - 700.00 700.00
National 475.00 431.21 430.00 405.00 1,000.00 746.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 908.00 100.00 97.00
Matale 950.00 916.00 120.00 98.00
Nuwara_eliya 920.00 910.00 85.00 80.00
Kegalle 950.00 850.00 100.00 65.00
Ratnapura 900.00 868.00 - -
Badulla 900.00 837.00 - -
Kurunegala 1,000.00 933.00 100.00 70.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,100.00 970.00 70.00 58.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 900.00 850.00 - -
Matara 900.00 837.00 90.00 72.00
Hambantota 850.00 767.00 - -
Monaragala 900.00 866.00 - -
National 1,100.00 885.50 120.00 77.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 530.00 500.00 480.00 464.00 590.00 545.00
Matale 490.00 473.00 - - 500.00 491.00
Nuwara_eliya 500.00 497.00 - - - -
Kegalle 550.00 533.00 500.00 483.00 - -
Ratnapura 470.00 457.00 - - - -
Badulla 500.00 475.00 400.00 375.00 - -
Kurunegala 550.00 517.00 500.00 467.00 - -
Colombo 430.00 426.00 - - - -
Gampaha 580.00 516.00 - - - -
Kalutara 450.00 433.00 - - - -
Galle 550.00 475.00 - - - -
Matara 450.00 433.00 - - - -
Hambantota 450.00 450.00 - - - -
Monaragala 450.00 435.00 - - - -
National 580.00 472.86 500.00 447.25 590.00 518.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 363.00 350.00 327.00 320.00 300.00 - -
Matale 420.00 400.00 375.00 353.00 350.00 324.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 375.00 331.00 300.00 276.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla - - 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 375.00 348.00 330.00 305.00 240.00 227.00 190.00 190.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 370.00 360.00 350.00 - -
National 420.00 368.40 380.00 311.57 360.00 300.25 190.00 190.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Matale 8,500.00 8,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 - -
Kegalle 9,000.00 8,500.00 8,000.00 7,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala - - 7,200.00 7,100.00 6,000.00 6,000.00 - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 9,000.00 8,333.33 8,000.00 6,525.00 6,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 549.00 560.00 500.00 450.00 387.00 4,000.00 3,667.00 2,500.00 2,088.00
Matale 600.00 559.00 530.00 491.00 480.00 418.00 4,000.00 3,850.00 3,500.00 3,483.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 600.00 500.00 400.00 387.00 - - 3,500.00 3,350.00 3,000.00 3,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 500.00 475.00 320.00 310.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 2,500.00 2,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 513.83 560.00 417.60 480.00 402.50 4,000.00 3,273.40 3,500.00 2,767.75

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,250.00 2,216.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 1,700.00 1,650.00 1,550.00 1,516.00 1,550.00 1,516.00 1,100.00 1,066.00 1,000.00 950.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,600.00 1,500.00 1,191.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,367.00 900.00 800.00
Colombo - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,400.00 - - - - - - - - - - - - 1,000.00 925.00
Kalutara 2,300.00 2,283.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,767.00 1,600.00 1,583.00 1,300.00 1,284.00 1,200.00 1,183.00 1,050.00 1,010.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,600.00 2,475.00 2,050.00 1,995.00 1,780.00 1,765.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,480.00 1,460.00 1,450.00 1,420.00 - - - - - -
Matara 2,400.00 2,300.00 2,000.00 1,950.00 1,850.00 1,825.00 1,750.00 1,717.00 1,700.00 1,700.00 1,600.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,450.00 1,400.00 1,300.00 1,140.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,700.00 - - - - 1,450.00 1,450.00 1,400.00 1,400.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,250.00
National 2,600.00 2,318.50 2,100.00 2,009.00 2,000.00 1,858.14 1,800.00 1,653.57 1,700.00 1,500.00 1,600.00 1,433.00 1,650.00 1,356.00 1,500.00 1,278.33 1,300.00 1,140.00 2,000.00 1,483.50 1,500.00 1,041.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,200.00 800.00 700.00 200.00 150.00 100.00
Colombo - - - - 2,225.00 2,113.00 875.00 875.00 - -
Gampaha 2,700.00 1,800.00 1,600.00 1,200.00 1,500.00 1,300.00 1,000.00 800.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,225.00 1,404.33 1,000.00 625.00 150.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 250.00 205.00 300.00 263.00
Matale 220.00 213.00 400.00 337.00
Nuwara_eliya 210.00 203.00 - -
Kegalle 290.00 243.00 - -
Ratnapura 205.00 202.00 260.00 250.00
Badulla 200.00 190.00 300.00 250.00
Kurunegala 210.00 207.00 300.00 267.00
Colombo 200.00 195.00 300.00 300.00
Gampaha 230.00 219.00 250.00 210.00
Kalutara 200.00 197.00 200.00 200.00
Galle 210.00 205.00 - -
Matara 210.00 203.00 270.00 270.00
Hambantota 200.00 193.00 - -
Monaragala 220.00 204.00 - -
National 290.00 205.64 400.00 260.78

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 130.00 113.00 300.00 272.00 - - - 53.00 - -
Matale 120.00 105.00 400.00 365.00 - - 70.00 56.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 107.00 225.00 220.00 - - - - - -
Kegalle 110.00 103.00 250.00 250.00 - - 150.00 150.00 - -
Ratnapura 110.00 106.00 250.00 240.00 - - 60.00 55.00 - -
Badulla 150.00 133.00 350.00 325.00 600.00 533.00 - - - -
Kurunegala 130.00 120.00 250.00 233.00 - - 100.00 93.00 - -
Colombo 110.00 103.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 120.00 280.00 236.00 - - 100.00 95.00 - -
Kalutara 110.00 103.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 80.00 80.00 - - - - - - - -
Matara 100.00 84.00 300.00 257.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 100.00 90.00 - - - - - - - -
Monaragala 100.00 90.00 250.00 250.00 - - - - - -
National 150.00 104.07 400.00 268.00 600.00 533.00 150.00 77.43 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 1,960.00 1,960.00 3,300.00 2,933.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture