අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :26.03.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 621.00 580.00 567.00 1,100.00 1,027.00
Matale 650.00 640.00 - - 1,200.00 1,131.00
Nuwara_eliya 610.00 605.00 - - - -
Kegalle 630.00 618.00 - - 1,000.00 1,000.00
Ratnapura 600.00 590.00 - - - -
Badulla 610.00 605.00 400.00 400.00 1,000.00 1,000.00
Kurunegala 620.00 607.00 600.00 587.00 - -
Colombo 600.00 595.00 - - - -
Gampaha 680.00 625.00 - - - -
Kalutara 600.00 573.00 - - - -
Galle 580.00 580.00 - - - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 625.00 615.00 - - - -
Monaragala 620.00 614.00 - - 1,110.00 1,102.00
National 680.00 605.71 600.00 518.00 1,200.00 1,052.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,065.00 100.00 86.00
Matale 1,200.00 1,147.00 100.00 80.00
Nuwara_eliya 1,110.00 1,003.00 80.00 75.00
Kegalle 1,200.00 1,083.00 90.00 85.00
Ratnapura 1,000.00 950.00 - -
Badulla 1,000.00 1,000.00 - -
Kurunegala 1,050.00 983.00 60.00 57.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,020.00 75.00 66.00
Kalutara 1,200.00 1,070.00 - -
Galle 1,000.00 1,000.00 - -
Matara 1,050.00 1,025.00 80.00 62.00
Hambantota 1,050.00 1,017.00 - -
Monaragala 1,100.00 1,100.00 - -
National 1,200.00 1,031.29 100.00 73.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 450.00 438.00 375.00 350.00 480.00 463.00
Matale 450.00 444.00 - - 460.00 457.00
Nuwara_eliya 460.00 453.00 - - - -
Kegalle 450.00 436.00 400.00 400.00 - -
Ratnapura 450.00 445.00 - - - -
Badulla 420.00 410.00 400.00 375.00 - -
Kurunegala 440.00 430.00 420.00 406.00 - -
Colombo 400.00 393.00 - - - -
Gampaha 450.00 445.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 450.00 425.00 - - - -
Matara 450.00 394.00 - - - -
Hambantota 450.00 425.00 - - - -
Monaragala 400.00 400.00 - - - -
National 500.00 430.07 420.00 382.75 480.00 460.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 350.00 343.00 310.00 303.00 - -
Matale 410.00 403.00 380.00 376.00 360.00 349.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 323.00 300.00 291.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 350.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 360.00 340.00 310.00 300.00 250.00 253.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 250.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 395.00 390.00 385.00 380.00 360.00 - -
National 410.00 368.50 390.00 327.86 380.00 316.25 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 5,500.00 5,500.00 5,000.00 5,000.00 4,600.00 4,600.00 4,200.00 4,200.00 4,000.00 4,000.00
Matale 5,500.00 5,500.00 4,600.00 4,600.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 2,600.00 2,600.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 4,800.00 4,650.00 4,200.00 4,100.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,500.00 5,162.50 5,000.00 4,340.00 4,600.00 3,800.00 4,200.00 3,400.00 4,000.00 3,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 560.00 500.00 475.00 453.00 400.00 359.00 2,700.00 2,411.00 1,500.00 1,375.00
Matale 600.00 547.00 540.00 481.00 465.00 440.00 2,500.00 2,469.00 2,150.00 2,117.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00
Kegalle 500.00 487.00 450.00 450.00 - - 2,000.00 1,680.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 435.00 410.00 395.00 - - 2,500.00 2,350.00 2,100.00 2,050.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 650.00 650.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 511.50 540.00 435.80 465.00 399.50 2,800.00 2,285.00 2,150.00 1,648.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,200.00 3,150.00 2,700.00 2,650.00 2,300.00 2,283.00 1,900.00 1,866.00 1,650.00 1,633.00 1,650.00 1,633.00 1,600.00 1,566.00 1,500.00 1,466.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,250.00 1,200.00 1,000.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,600.00 900.00 817.00
Colombo - - 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 2,150.00 2,150.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,100.00 1,900.00 1,750.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,575.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 3,500.00 3,500.00 2,350.00 2,325.00 1,950.00 1,950.00 1,850.00 1,825.00 - - - - 1,750.00 1,725.00 1,700.00 1,675.00 - - - - - -
Matara 3,700.00 3,550.00 3,000.00 2,800.00 2,800.00 2,533.00 2,150.00 2,012.00 2,100.00 1,987.00 2,000.00 1,933.00 1,900.00 1,812.00 1,800.00 1,725.00 1,600.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,200.00 1,950.00 1,950.00 - - - - 1,850.00 1,850.00 1,700.00 1,700.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,380.00
National 3,700.00 3,266.75 3,000.00 2,548.00 2,800.00 2,233.14 2,150.00 1,931.43 2,100.00 1,695.00 2,000.00 1,608.67 1,900.00 1,636.67 1,800.00 1,552.67 1,600.00 1,500.00 1,600.00 1,425.00 1,600.00 1,193.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 4,000.00 2,000.00 2,500.00 1,000.00 800.00 400.00
Colombo - - - - 3,500.00 3,250.00 2,000.00 1,775.00 - -
Gampaha 6,500.00 4,500.00 2,000.00 1,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 700.00 400.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,250.00 3,750.00 2,500.00 1,750.00 4,000.00 2,583.33 2,500.00 1,525.00 800.00 400.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 275.00 243.00 180.00 132.00
Matale 270.00 257.00 150.00 136.00
Nuwara_eliya 270.00 265.00 - -
Kegalle 260.00 260.00 140.00 140.00
Ratnapura 260.00 255.00 180.00 175.00
Badulla 250.00 240.00 200.00 200.00
Kurunegala 270.00 270.00 180.00 166.00
Colombo 250.00 233.00 270.00 260.00
Gampaha 300.00 268.00 300.00 240.00
Kalutara 250.00 243.00 200.00 200.00
Galle 250.00 250.00 - -
Matara 265.00 259.00 200.00 200.00
Hambantota 265.00 255.00 - -
Monaragala 240.00 235.00 - -
National 300.00 252.36 300.00 184.90

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 200.00 157.00 200.00 164.00 - - - 38.00 - -
Matale 165.00 156.00 180.00 180.00 - - 50.00 50.00 - -
Nuwara_eliya 165.00 162.00 160.00 153.00 - - - - - -
Kegalle 140.00 140.00 150.00 150.00 - - 50.00 45.00 - -
Ratnapura 140.00 137.00 180.00 170.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 200.00 175.00 200.00 175.00 500.00 500.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 160.00 160.00 180.00 170.00 - - 50.00 50.00 - -
Colombo 200.00 183.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 168.00 180.00 165.00 - - 80.00 60.00 - -
Kalutara 150.00 147.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 120.00 110.00 - - - - - - - -
Matara 140.00 106.00 260.00 160.00 - - 30.00 30.00 - -
Hambantota 120.00 107.00 - - - - - - - -
Monaragala 140.00 130.00 200.00 175.00 - - - - - -
National 200.00 145.57 260.00 169.27 500.00 500.00 80.00 46.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,310.00 2,275.00 - -
Matara - - - - 2,150.00 2,150.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 3,167.00
National - - - - 2,310.00 2,212.50 3,300.00 2,583.50

Data collected and Web published by Economic Research Unit
Department of Export Agriculture