අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :26.11.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 650.00 626.00 600.00 600.00 1,000.00 900.00
Matale 670.00 657.00 - - 1,050.00 952.00
Nuwara_eliya 620.00 618.00 - - - -
Kegalle 700.00 650.00 - - 1,100.00 1,000.00
Ratnapura 660.00 655.00 - - - -
Badulla 670.00 620.00 400.00 400.00 750.00 700.00
Kurunegala 700.00 675.00 - - - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 750.00 670.00 - - - -
Kalutara 550.00 550.00 - - - -
Galle 650.00 650.00 - - - -
Matara 670.00 670.00 - - - -
Hambantota 650.00 616.00 - - - -
Monaragala 700.00 670.00 - - 800.00 770.00
National 750.00 638.62 600.00 500.00 1,100.00 864.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,050.00 967.00 100.00 92.00
Matale 975.00 942.00 90.00 78.00
Nuwara_eliya 900.00 900.00 80.00 75.00
Kegalle 950.00 916.00 100.00 80.00
Ratnapura 900.00 850.00 - -
Badulla 850.00 775.00 - -
Kurunegala 1,050.00 950.00 110.00 70.00
Colombo - - - -
Gampaha 1,100.00 930.00 80.00 60.00
Kalutara 900.00 867.00 - -
Galle 1,150.00 1,100.00 - -
Matara 850.00 850.00 90.00 75.00
Hambantota 850.00 816.00 - -
Monaragala 850.00 850.00 - -
National 1,150.00 901.00 110.00 75.71

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 550.00 507.00 475.00 437.00 600.00 575.00
Matale 480.00 460.00 440.00 433.00 500.00 500.00
Nuwara_eliya 510.00 503.00 - - - -
Kegalle 550.00 516.00 500.00 486.00 - -
Ratnapura 500.00 450.00 - - - -
Badulla 500.00 425.00 350.00 350.00 - -
Kurunegala 525.00 508.00 440.00 427.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 500.00 475.00 - - - -
Matara 500.00 453.00 - - - -
Hambantota 480.00 453.00 - - - -
Monaragala 480.00 468.00 - - - -
National 550.00 476.54 500.00 426.60 600.00 537.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 356.00 350.00 328.00 325.00 313.00 - -
Matale 430.00 415.00 375.00 369.00 350.00 337.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 326.00 320.00 290.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 335.00 - - - -
Kurunegala 400.00 355.00 340.00 310.00 230.00 225.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 230.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 375.00 350.00 340.00 - -
National 430.00 375.33 380.00 334.50 350.00 289.00 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale 10,000.00 10,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 6,000.00 6,000.00 4,500.00 4,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00
Kegalle 10,000.00 8,500.00 8,000.00 6,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 9,000.00 9,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 8,600.00 7,800.00 7,000.00 6,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 10,000.00 8,825.00 8,000.00 6,333.33 4,500.00 4,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 650.00 586.00 550.00 515.00 450.00 381.00 3,750.00 3,419.00 2,500.00 1,754.00
Matale 550.00 547.00 510.00 495.00 430.00 407.00 3,800.00 3,675.00 3,400.00 3,367.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 600.00 550.00 475.00 462.00 - - 3,500.00 3,250.00 2,500.00 2,370.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 540.00 420.00 385.00 - - 3,700.00 3,250.00 2,700.00 2,350.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 3,400.00 3,400.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 537.17 550.00 451.40 450.00 394.00 3,800.00 3,332.33 3,400.00 2,468.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,500.00 2,466.00 2,300.00 2,283.00 2,100.00 2,000.00 1,900.00 1,866.00 1,600.00 1,583.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,450.00 1,200.00 1,160.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,550.00 1,500.00 1,200.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,200.00 800.00 667.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,525.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,175.00
Kalutara 2,300.00 2,283.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,767.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,467.00 1,400.00 1,383.00 1,200.00 1,165.00 1,100.00 1,066.00 - - - - - -
Galle 2,450.00 2,400.00 2,100.00 2,050.00 1,900.00 1,900.00 1,800.00 1,790.00 - - - - 1,580.00 1,560.00 1,540.00 1,520.00 - - - - - -
Matara 2,400.00 2,375.00 2,100.00 2,067.00 2,000.00 1,917.00 1,800.00 1,780.00 1,750.00 1,700.00 1,650.00 1,633.00 1,600.00 1,563.00 1,520.00 1,503.00 1,400.00 1,263.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,850.00 1,840.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,550.00 1,540.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,400.00
National 2,500.00 2,381.00 2,300.00 2,100.00 2,100.00 1,904.00 1,900.00 1,724.00 1,750.00 1,583.33 1,650.00 1,533.00 1,600.00 1,455.60 1,540.00 1,349.80 1,400.00 1,263.00 1,800.00 1,375.00 1,500.00 1,110.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 6,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 200.00 100.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 7,000.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 250.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 3,000.00 1,750.00 1,500.00 750.00 250.00 150.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 360.00 329.00 200.00 177.00
Matale 350.00 341.00 260.00 225.00
Nuwara_eliya 320.00 310.00 - -
Kegalle 350.00 336.00 150.00 150.00
Ratnapura 340.00 318.00 150.00 145.00
Badulla 320.00 300.00 250.00 212.00
Kurunegala 320.00 317.00 175.00 158.00
Colombo - - - -
Gampaha 350.00 340.00 150.00 115.00
Kalutara 300.00 290.00 200.00 200.00
Galle 340.00 335.00 - -
Matara 340.00 330.00 - -
Hambantota 330.00 310.00 - -
Monaragala 350.00 324.00 - -
National 360.00 321.54 260.00 172.75

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 160.00 130.00 275.00 229.00 - - - 45.00 5,000.00 4,000.00
Matale 125.00 108.00 300.00 287.00 - - 65.00 53.00 - -
Nuwara_eliya 110.00 108.00 210.00 203.00 - - - - - -
Kegalle 130.00 126.00 250.00 216.00 - - 60.00 55.00 - -
Ratnapura 130.00 126.00 150.00 140.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 150.00 136.00 300.00 275.00 750.00 650.00 - - - -
Kurunegala 150.00 133.00 170.00 147.00 - - 70.00 67.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha 180.00 155.00 300.00 260.00 - - 100.00 82.00 - -
Kalutara 150.00 143.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 120.00 115.00 - - - - - - - -
Matara 130.00 116.00 250.00 217.00 - - - - - -
Hambantota 130.00 116.00 - - - - - - - -
Monaragala 125.00 115.00 250.00 215.00 - - - - - -
National 180.00 125.15 300.00 221.73 750.00 650.00 100.00 56.17 5,000.00 4,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - - -
National - - - - 2,000.00 1,980.00 2,000.00 2,000.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture