අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :27.08.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 490.00 464.00 455.00 428.00 1,000.00 883.00
Matale 500.00 476.00 450.00 450.00 850.00 837.00
Nuwara_eliya 450.00 440.00 - - - -
Kegalle 480.00 473.00 - - 900.00 766.00
Ratnapura 430.00 428.00 - - - -
Badulla 450.00 431.00 300.00 300.00 750.00 691.00
Kurunegala 500.00 480.00 - - - -
Colombo 450.00 425.00 - - - -
Gampaha 480.00 435.00 - - - -
Kalutara 400.00 400.00 - - - -
Galle 430.00 420.00 - - - -
Matara 440.00 440.00 - - - -
Hambantota 450.00 450.00 - - - -
Monaragala 460.00 452.00 - - 750.00 720.00
National 500.00 443.50 455.00 392.67 1,000.00 779.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,050.00 960.00 130.00 97.00
Matale 1,000.00 987.00 100.00 88.00
Nuwara_eliya 930.00 925.00 80.00 75.00
Kegalle 1,000.00 933.00 100.00 80.00
Ratnapura 960.00 928.00 - -
Badulla 1,000.00 900.00 - -
Kurunegala 1,000.00 950.00 100.00 67.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,100.00 1,000.00 80.00 62.00
Kalutara 1,000.00 1,000.00 - -
Galle 900.00 900.00 - -
Matara 900.00 875.00 90.00 72.00
Hambantota 850.00 840.00 - -
Monaragala 1,000.00 1,000.00 - -
National 1,100.00 939.14 130.00 77.29

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 575.00 540.00 490.00 469.00 600.00 571.00
Matale 550.00 531.00 500.00 500.00 560.00 553.00
Nuwara_eliya 560.00 555.00 - - - -
Kegalle 550.00 540.00 525.00 508.00 - -
Ratnapura 500.00 476.00 - - - -
Badulla 500.00 436.00 400.00 400.00 - -
Kurunegala 550.00 523.00 500.00 473.00 - -
Colombo 430.00 416.00 - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 500.00 483.00 - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - -
Matara 500.00 438.00 - - - -
Hambantota 450.00 446.00 - - - -
Monaragala 450.00 450.00 - - - -
National 575.00 492.43 525.00 470.00 600.00 562.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 383.00 370.00 343.00 340.00 308.00 - -
Matale 450.00 425.00 380.00 360.00 335.00 326.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 360.00 350.00 316.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 410.00 380.00 370.00 335.00 270.00 257.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 230.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 380.00 373.00 350.00 350.00 - -
National 450.00 389.67 380.00 329.57 350.00 310.25 200.00 193.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 7,000.00 7,000.00 - - - - - - - -
Matale 8,500.00 8,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 - - - -
Kegalle 8,000.00 7,333.00 7,000.00 4,334.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 8,500.00 7,750.00 7,000.00 6,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,500.00 7,716.60 7,000.00 5,278.00 4,000.00 4,000.00 - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 650.00 599.00 550.00 525.00 450.00 393.00 4,000.00 3,722.00 2,850.00 2,444.00
Matale 600.00 576.00 550.00 515.00 500.00 437.00 4,000.00 3,877.00 3,300.00 3,283.00
Nuwara_eliya 425.00 425.00 350.00 350.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 650.00 583.00 400.00 366.00 - - 4,000.00 3,234.00 3,200.00 2,733.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 580.00 490.00 480.00 390.00 - - 3,900.00 3,250.00 3,000.00 2,450.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,200.00 2,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 545.50 550.00 429.20 500.00 415.00 4,000.00 3,213.83 3,300.00 2,682.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,650.00 2,616.00 2,350.00 2,316.00 2,100.00 2,066.00 1,800.00 1,750.00 1,550.00 1,516.00 1,550.00 1,516.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,083.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,650.00 1,500.00 1,258.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,567.00 1,000.00 833.00
Colombo - - 2,350.00 2,350.00 2,050.00 2,050.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 1,550.00 1,550.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,900.00 1,900.00 1,600.00 1,525.00 - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,175.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,500.00 2,465.00 2,300.00 2,266.00 2,000.00 1,967.00 1,500.00 1,465.00 1,300.00 1,260.00 1,100.00 1,067.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,700.00 2,650.00 2,400.00 2,275.00 1,780.00 1,750.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,450.00 1,440.00 - - - - - -
Matara 2,550.00 2,517.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,800.00 1,750.00 1,750.00 1,667.00 1,700.00 1,633.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,408.00 1,350.00 1,283.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,450.00 1,450.00 1,400.00 1,390.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,180.00
National 2,900.00 2,662.50 2,500.00 2,281.20 2,300.00 1,965.29 2,000.00 1,777.43 1,750.00 1,549.33 1,700.00 1,469.67 1,650.00 1,402.83 1,550.00 1,311.83 1,350.00 1,283.00 2,000.00 1,608.50 1,500.00 1,111.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 5,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,500.00 1,000.00 800.00 400.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 2,750.00 2,625.00 1,000.00 900.00 - -
Gampaha 4,500.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,500.00 1,000.00 300.00 200.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,750.00 1,775.00 1,500.00 766.67 400.00 200.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 210.00 189.00 350.00 288.00
Matale 220.00 214.00 450.00 380.00
Nuwara_eliya 200.00 195.00 - -
Kegalle 215.00 205.00 - -
Ratnapura 200.00 195.00 350.00 325.00
Badulla 180.00 180.00 300.00 275.00
Kurunegala 210.00 210.00 350.00 330.00
Colombo 200.00 185.00 300.00 288.00
Gampaha 250.00 230.00 275.00 260.00
Kalutara 210.00 203.00 300.00 300.00
Galle 200.00 200.00 - -
Matara 200.00 198.00 250.00 250.00
Hambantota 200.00 196.00 - -
Monaragala 190.00 180.00 - -
National 250.00 198.57 450.00 299.56

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 130.00 115.00 300.00 267.00 - - - 45.00 - -
Matale 130.00 126.00 270.00 265.00 - - 65.00 61.00 - -
Nuwara_eliya 120.00 110.00 260.00 250.00 - - - - - -
Kegalle 120.00 110.00 350.00 325.00 - - 100.00 72.00 - -
Ratnapura 100.00 100.00 250.00 225.00 - - 60.00 50.00 - -
Badulla 200.00 162.00 400.00 366.00 800.00 650.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 130.00 113.00 300.00 277.00 - - 150.00 110.00 - -
Colombo 100.00 93.00 - - - - - - - -
Gampaha 150.00 120.00 300.00 280.00 - - 100.00 95.00 - -
Kalutara 140.00 138.00 350.00 350.00 - - - - - -
Galle 90.00 90.00 - - - - - - - -
Matara 90.00 83.00 330.00 258.00 - - 40.00 40.00 - -
Hambantota 100.00 96.00 - - - - - - - -
Monaragala 125.00 121.00 225.00 212.00 - - - - - -
National 200.00 112.64 400.00 279.55 800.00 650.00 150.00 66.63 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,960.00 1,960.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,300.00 2,933.00
National - - - - 2,000.00 1,980.00 3,300.00 2,466.50

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture