අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :29.10.2019

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 500.00 481.00 460.00 438.00 1,000.00 878.00
Matale 530.00 519.00 - - 930.00 831.00
Nuwara_eliya 465.00 462.00 - - - -
Kegalle 550.00 510.00 - - 900.00 850.00
Ratnapura 500.00 495.00 - - - -
Badulla 510.00 497.00 450.00 350.00 700.00 666.00
Kurunegala 560.00 503.00 - - - -
Colombo 450.00 438.00 - - - -
Gampaha 600.00 520.00 - - - -
Kalutara 450.00 450.00 - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - -
Matara 580.00 580.00 - - - -
Hambantota 500.00 500.00 - - - -
Monaragala 500.00 496.00 - - 725.00 710.00
National 600.00 491.43 460.00 394.00 1,000.00 787.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,000.00 947.00 110.00 91.00
Matale 1,000.00 949.00 100.00 85.00
Nuwara_eliya 900.00 900.00 80.00 75.00
Kegalle 950.00 916.00 100.00 86.00
Ratnapura 850.00 842.00 - -
Badulla 900.00 837.00 - -
Kurunegala 960.00 920.00 100.00 63.00
Colombo 1,000.00 925.00 - -
Gampaha 1,200.00 950.00 75.00 66.00
Kalutara 900.00 867.00 - -
Galle 1,050.00 1,025.00 - -
Matara 850.00 825.00 90.00 74.00
Hambantota 850.00 833.00 - -
Monaragala 900.00 884.00 - -
National 1,200.00 901.43 110.00 77.14

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 500.00 467.00 460.00 430.00 550.00 525.00
Matale 500.00 471.00 - - 525.00 499.00
Nuwara_eliya 510.00 503.00 - - - -
Kegalle 480.00 456.00 450.00 416.00 - -
Ratnapura 480.00 474.00 - - - -
Badulla 480.00 438.00 400.00 366.00 - -
Kurunegala 500.00 477.00 460.00 427.00 - -
Colombo 450.00 443.00 - - - -
Gampaha 550.00 500.00 - - - -
Kalutara 500.00 467.00 - - - -
Galle 500.00 475.00 - - - -
Matara 500.00 443.00 - - - -
Hambantota 480.00 470.00 - - - -
Monaragala 450.00 442.00 - - - -
National 550.00 466.14 460.00 409.75 550.00 512.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 365.00 360.00 340.00 325.00 305.00 - -
Matale 450.00 420.00 400.00 372.00 360.00 321.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 400.00 358.00 350.00 325.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 350.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 360.00 330.00 310.00 290.00 220.00 217.00 190.00 190.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 260.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 400.00 380.00 370.00 360.00 350.00 - -
National 450.00 370.50 400.00 332.83 360.00 290.60 190.00 190.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Matale 8,500.00 8,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00
Kegalle 8,000.00 8,000.00 6,000.00 5,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 8,000.00 8,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 8,200.00 7,100.00 7,000.00 6,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,500.00 7,920.00 7,000.00 5,500.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 555.00 520.00 463.00 450.00 389.00 4,000.00 3,490.00 2,000.00 1,633.00
Matale 580.00 546.00 475.00 459.00 420.00 403.00 3,600.00 3,558.00 3,150.00 3,050.00
Nuwara_eliya 450.00 450.00 400.00 400.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 600.00 550.00 500.00 466.00 - - 3,500.00 3,233.00 3,000.00 2,600.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 540.00 400.00 395.00 - - 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 540.17 520.00 436.60 450.00 396.00 4,000.00 3,246.83 3,150.00 2,386.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,400.00 2,350.00 2,200.00 2,183.00 1,900.00 1,883.00 1,700.00 1,650.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,300.00 1,300.00 1,150.00 1,166.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,525.00 1,500.00 1,183.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,267.00 800.00 700.00
Colombo - - 2,200.00 2,200.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 - - - - 1,500.00 1,500.00 1,400.00 1,400.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,500.00 - - - - - - - - - - - - 1,000.00 925.00
Kalutara 2,300.00 2,283.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,767.00 1,600.00 1,583.00 1,500.00 1,467.00 1,400.00 1,383.00 1,200.00 1,165.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - -
Galle 2,400.00 2,350.00 2,100.00 2,075.00 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,550.00 1,525.00 1,480.00 1,458.00 - - - - - -
Matara 2,400.00 2,325.00 2,200.00 2,067.00 2,000.00 1,860.00 1,800.00 1,750.00 1,700.00 1,688.00 1,650.00 1,613.00 1,550.00 1,510.00 1,500.00 1,417.00 1,400.00 1,230.00 - - - -
Hambantota - - - - 1,800.00 1,800.00 1,750.00 1,725.00 - - - - 1,500.00 1,450.00 1,450.00 1,425.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,380.00
National 2,400.00 2,327.00 2,200.00 2,105.00 2,000.00 1,869.29 1,800.00 1,676.14 1,700.00 1,590.33 1,650.00 1,537.33 1,550.00 1,408.33 1,500.00 1,311.00 1,400.00 1,230.00 1,800.00 1,396.00 1,500.00 1,047.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 4,000.00 6,000.00 4,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 400.00 200.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,450.00 1,000.00 900.00 - -
Gampaha 5,500.00 4,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,200.00 500.00 400.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 8,000.00 4,000.00 6,000.00 4,000.00 3,000.00 2,150.00 2,000.00 866.67 500.00 300.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 330.00 287.00 300.00 231.00
Matale 310.00 295.00 300.00 295.00
Nuwara_eliya 280.00 275.00 - -
Kegalle 320.00 316.00 200.00 200.00
Ratnapura 315.00 310.00 180.00 176.00
Badulla 310.00 273.00 250.00 212.00
Kurunegala 300.00 300.00 200.00 182.00
Colombo 280.00 269.00 250.00 225.00
Gampaha 340.00 320.00 200.00 180.00
Kalutara 270.00 263.00 250.00 250.00
Galle 310.00 305.00 - -
Matara 310.00 301.00 - -
Hambantota 320.00 306.00 - -
Monaragala 300.00 296.00 - -
National 340.00 294.00 300.00 216.78

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 150.00 125.00 320.00 238.00 - - - 48.00 4,000.00 4,000.00
Matale 120.00 104.00 300.00 280.00 - - 70.00 56.00 - -
Nuwara_eliya 120.00 113.00 260.00 257.00 - - - - - -
Kegalle 120.00 115.00 300.00 266.00 - - 100.00 100.00 - -
Ratnapura 110.00 105.00 140.00 135.00 - - 40.00 35.00 - -
Badulla 130.00 122.00 300.00 287.00 600.00 533.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 135.00 122.00 230.00 197.00 - - 80.00 67.00 - -
Colombo 130.00 110.00 - - - - - - - -
Gampaha 160.00 142.00 300.00 245.00 - - 100.00 83.00 - -
Kalutara 130.00 123.00 250.00 250.00 - - - - - -
Galle 95.00 93.00 - - - - - - - -
Matara 110.00 94.00 250.00 208.00 - - - - - -
Hambantota 100.00 96.00 - - - - - - - -
Monaragala 100.00 90.00 200.00 190.00 - - - - - -
National 160.00 111.00 320.00 232.09 600.00 533.00 100.00 64.14 4,000.00 4,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 1,820.00 1,820.00 - -
Matara - - - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - - -
National - - - - 2,000.00 1,910.00 2,000.00 2,000.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture