අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :02.06.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 550.00 503.00 460.00 460.00 900.00 863.00
Matale 535.00 514.00 - - 800.00 782.00
Nuwara_eliya 515.00 510.00 - - - -
Kegalle 500.00 500.00 - - 800.00 716.00
Ratnapura 510.00 498.00 - - - -
Badulla 525.00 504.00 - - 800.00 775.00
Kurunegala 550.00 533.00 - - - -
Colombo 500.00 500.00 - - - -
Gampaha 550.00 510.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 500.00 490.00 - - - -
Matara 520.00 520.00 - - - -
Hambantota 480.00 480.00 - - - -
Monaragala 550.00 518.00 - - 800.00 763.00
National 550.00 504.14 460.00 460.00 900.00 779.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 900.00 814.00 100.00 92.00
Matale 800.00 778.00 85.00 79.00
Nuwara_eliya 700.00 697.00 100.00 95.00
Kegalle 800.00 766.00 100.00 80.00
Ratnapura 850.00 775.00 - -
Badulla 1,000.00 870.00 - -
Kurunegala 900.00 833.00 100.00 67.00
Colombo 1,050.00 1,000.00 - -
Gampaha 1,200.00 960.00 100.00 78.00
Kalutara 1,000.00 935.00 - -
Galle 1,000.00 900.00 - -
Matara 950.00 869.00 100.00 83.00
Hambantota 850.00 783.00 - -
Monaragala 850.00 850.00 - -
National 1,200.00 845.00 100.00 82.00

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 650.00 630.00 630.00 615.00 700.00 679.00
Matale 665.00 645.00 - - 700.00 671.00
Nuwara_eliya 650.00 647.00 - - - -
Kegalle 630.00 603.00 550.00 543.00 - -
Ratnapura 600.00 562.00 - - - -
Badulla 650.00 583.00 550.00 475.00 - -
Kurunegala 670.00 657.00 590.00 563.00 - -
Colombo 700.00 650.00 - - - -
Gampaha 700.00 670.00 - - - -
Kalutara 600.00 588.00 - - - -
Galle 650.00 600.00 - - - -
Matara 630.00 535.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 550.00 516.00 - - - -
National 700.00 606.14 630.00 549.00 700.00 675.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 385.00 360.00 342.00 335.00 304.00 - -
Matale 400.00 400.00 365.00 359.00 330.00 327.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 330.00 310.00 300.00 266.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 350.00 300.00 280.00 255.00 220.00 213.00 200.00 197.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 270.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 340.00 340.00 330.00 320.00 310.00 305.00 - -
National 400.00 355.83 365.00 305.29 335.00 287.25 200.00 197.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 15,000.00 15,000.00 - - - - - - - -
Matale 15,000.00 15,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 12,000.00 12,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 13,000.00 12,000.00 11,000.00 10,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 15,000.00 13,500.00 11,000.00 10,000.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 512.00 500.00 471.00 450.00 400.00 3,000.00 2,805.00 2,500.00 1,867.00
Matale 525.00 512.00 438.00 430.00 375.00 360.00 3,500.00 3,460.00 2,550.00 2,500.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 430.00 430.00 - - 3,100.00 3,100.00 2,600.00 2,600.00
Kegalle 450.00 416.00 380.00 360.00 - - 2,500.00 2,333.00 2,000.00 1,833.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 500.00 450.00 380.00 325.00 - - 3,400.00 2,900.00 2,400.00 2,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 481.67 500.00 403.20 450.00 380.00 3,500.00 2,933.00 2,600.00 2,190.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 2,900.00 2,550.00 2,400.00 2,400.00 2,333.00 2,100.00 2,033.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,630.00 1,600.00 1,500.00 1,450.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,300.00 1,733.00 1,600.00 1,233.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,333.00 1,000.00 733.00
Colombo - - 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,400.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 1,800.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,125.00
Kalutara 3,000.00 2,970.00 2,500.00 2,480.00 2,200.00 2,167.00 2,000.00 1,960.00 1,700.00 1,660.00 1,600.00 1,565.00 1,500.00 1,465.00 1,400.00 1,370.00 - - - - - -
Galle 3,000.00 2,900.00 2,500.00 2,475.00 2,250.00 2,225.00 2,220.00 2,150.00 - - - - 2,050.00 2,050.00 2,020.00 1,985.00 - - - - - -
Matara 2,950.00 2,862.00 2,600.00 2,483.00 2,500.00 2,325.00 2,250.00 2,183.00 2,200.00 2,133.00 2,150.00 2,083.00 2,050.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,850.00 1,630.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,220.00 2,210.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,950.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,900.00 1,500.00 1,350.00
National 3,000.00 2,908.00 2,600.00 2,467.60 2,500.00 2,278.57 2,250.00 2,048.00 2,200.00 1,803.00 2,150.00 1,754.67 2,050.00 1,852.50 2,020.00 1,742.50 1,850.00 1,630.00 2,300.00 1,655.33 1,600.00 1,110.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 1,500.00 1,500.00 800.00 800.00 - -
Gampaha 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 600.00 550.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,350.00 800.00 675.00 - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 400.00 374.00 200.00 157.00
Matale 395.00 385.00 280.00 278.00
Nuwara_eliya 360.00 355.00 - -
Kegalle 380.00 380.00 200.00 200.00
Ratnapura 390.00 386.00 250.00 225.00
Badulla 375.00 370.00 280.00 207.00
Kurunegala 390.00 383.00 250.00 250.00
Colombo 375.00 344.00 300.00 300.00
Gampaha 420.00 400.00 300.00 270.00
Kalutara 360.00 357.00 270.00 270.00
Galle 390.00 385.00 - -
Matara 400.00 383.00 270.00 270.00
Hambantota 380.00 380.00 - -
Monaragala 360.00 355.00 250.00 250.00
National 420.00 374.07 300.00 243.36

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 225.00 204.00 230.00 199.00 - - - 250.00 - -
Matale 210.00 204.00 188.00 181.00 - - 250.00 250.00 - -
Nuwara_eliya 180.00 177.00 175.00 172.00 - - - - - -
Kegalle 180.00 166.00 - - - - - - - -
Ratnapura 210.00 187.00 230.00 225.00 - - - - - -
Badulla 260.00 212.00 200.00 200.00 750.00 650.00 200.00 175.00 - -
Kurunegala 220.00 207.00 200.00 185.00 - - 350.00 317.00 - -
Colombo 250.00 213.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 240.00 250.00 188.00 - - 200.00 150.00 - -
Kalutara 200.00 187.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 160.00 155.00 200.00 200.00 - - - - - -
Matara 200.00 166.00 200.00 175.00 - - - - - -
Hambantota 200.00 193.00 - - - - - - - -
Monaragala 160.00 140.00 140.00 120.00 - - - - - -
National 260.00 189.36 250.00 185.91 750.00 650.00 350.00 228.40 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,290.00 3,290.00 - -
Matara - - - - 2,700.00 2,700.00 - -
Hambantota - - - - - - - -
National - - - - 3,290.00 2,995.00 - -

Data collected andWeb published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture