අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :07.01.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 675.00 646.00 620.00 615.00 1,000.00 928.00
Matale 670.00 668.00 - - 1,000.00 918.00
Nuwara_eliya 590.00 585.00 - - - -
Kegalle 700.00 650.00 - - 1,100.00 1,050.00
Ratnapura 600.00 595.00 - - - -
Badulla 700.00 648.00 - - 800.00 758.00
Kurunegala 700.00 667.00 - - - -
Colombo 700.00 675.00 - - - -
Gampaha 700.00 630.00 - - - -
Kalutara 650.00 620.00 - - - -
Galle 600.00 550.00 - - - -
Matara 600.00 600.00 - - - -
Hambantota 620.00 610.00 - - - -
Monaragala 650.00 640.00 - - 800.00 780.00
National 700.00 627.21 620.00 615.00 1,100.00 886.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,012.00 105.00 91.00
Matale 1,050.00 981.00 100.00 99.00
Nuwara_eliya 910.00 903.00 - -
Kegalle 1,000.00 983.00 100.00 80.00
Ratnapura 900.00 850.00 - -
Badulla 950.00 837.00 - -
Kurunegala 1,050.00 917.00 100.00 67.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,100.00 930.00 90.00 70.00
Kalutara 1,000.00 933.00 - -
Galle 900.00 875.00 - -
Matara 1,000.00 943.00 100.00 77.00
Hambantota 900.00 883.00 - -
Monaragala 950.00 908.00 - -
National 1,100.00 921.79 105.00 80.67

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 625.00 585.00 550.00 513.00 650.00 624.00
Matale 625.00 607.00 590.00 565.00 630.00 624.00
Nuwara_eliya 590.00 587.00 - - - -
Kegalle 600.00 600.00 550.00 533.00 - -
Ratnapura 550.00 526.00 - - - -
Badulla 580.00 538.00 475.00 454.00 - -
Kurunegala 620.00 577.00 520.00 503.00 - -
Colombo 525.00 508.00 - - - -
Gampaha 650.00 570.00 - - - -
Kalutara 500.00 490.00 - - - -
Galle 550.00 500.00 - - - -
Matara 550.00 496.00 - - - -
Hambantota 500.00 500.00 - - - -
Monaragala 550.00 506.00 - - - -
National 650.00 542.14 590.00 513.60 650.00 624.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 356.00 350.00 331.00 325.00 313.00 - -
Matale 450.00 422.00 420.00 390.00 360.00 348.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 300.00 280.00 243.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 380.00 327.00 300.00 283.00 250.00 237.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 350.00 276.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 393.00 380.00 370.00 360.00 353.00 - -
National 450.00 366.33 420.00 316.86 360.00 312.75 200.00 193.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 8,500.00 8,500.00 - - - - - -
Matale 9,000.00 9,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 6,500.00 6,500.00 5,500.00 5,500.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Kegalle 10,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 9,000.00 9,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 7,500.00 7,000.00 6,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 10,000.00 8,625.00 8,500.00 7,125.00 5,500.00 5,500.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 650.00 592.00 520.00 456.00 450.00 425.00 3,800.00 3,363.00 2,600.00 2,138.00
Matale 660.00 643.00 575.00 557.00 500.00 476.00 4,000.00 3,833.00 3,750.00 3,433.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 500.00 500.00 450.00 425.00 - - 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,250.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 525.00 420.00 385.00 - - 3,800.00 3,400.00 2,800.00 2,400.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 700.00 700.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 700.00 576.67 575.00 454.60 500.00 450.50 4,000.00 3,232.67 3,750.00 2,544.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,483.00 2,300.00 2,166.00 2,150.00 2,116.00 1,650.00 1,633.00 1,650.00 1,633.00 1,500.00 1,450.00 1,300.00 1,250.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,650.00 1,500.00 1,208.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,333.00 1,000.00 733.00
Colombo - - 2,300.00 2,300.00 2,200.00 2,200.00 1,900.00 1,900.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,200.00 1,900.00 1,675.00 - - - - - - - - - - - - 1,600.00 1,400.00
Kalutara 2,600.00 2,567.00 2,200.00 2,167.00 2,000.00 1,983.00 1,800.00 1,765.00 1,600.00 1,585.00 1,550.00 1,533.00 1,400.00 1,368.00 1,300.00 1,265.00 - - - - - -
Galle 2,800.00 2,740.00 2,500.00 2,450.00 2,050.00 2,025.00 1,950.00 1,925.00 - - - - 1,650.00 1,625.00 1,550.00 1,550.00 - - - - - -
Matara 2,700.00 2,650.00 2,300.00 2,250.00 2,100.00 1,990.00 2,000.00 1,933.00 1,850.00 1,825.00 1,750.00 1,750.00 1,700.00 1,690.00 1,650.00 1,614.00 1,500.00 1,320.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,000.00 1,925.00 1,920.00 1,910.00 - - - - 1,650.00 1,650.00 1,600.00 1,600.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 2,800.00 2,639.25 2,500.00 2,330.00 2,300.00 2,069.86 2,150.00 1,889.14 1,850.00 1,681.00 1,750.00 1,638.67 1,700.00 1,572.17 1,650.00 1,479.83 1,500.00 1,320.00 2,000.00 1,491.50 1,600.00 1,166.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 3,500.00 2,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 800.00 700.00 500.00 300.00 200.00
Colombo - - - - 2,500.00 2,500.00 800.00 800.00 - -
Gampaha 6,000.00 4,000.00 4,500.00 3,000.00 2,800.00 2,500.00 2,000.00 1,600.00 500.00 400.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 6,000.00 2,000.00 4,500.00 1,500.00 2,800.00 1,933.33 2,000.00 966.67 500.00 300.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 370.00 353.00 150.00 128.00
Matale 390.00 366.00 150.00 129.00
Nuwara_eliya 350.00 347.00 - -
Kegalle 360.00 353.00 100.00 100.00
Ratnapura 360.00 355.00 125.00 122.00
Badulla 350.00 345.00 200.00 175.00
Kurunegala 380.00 363.00 140.00 125.00
Colombo 330.00 314.00 150.00 150.00
Gampaha 400.00 366.00 150.00 115.00
Kalutara 350.00 347.00 150.00 150.00
Galle 350.00 350.00 - -
Matara 370.00 360.00 - -
Hambantota 380.00 373.00 - -
Monaragala 350.00 340.00 - -
National 400.00 352.29 200.00 132.67

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 275.00 212.00 250.00 190.00 - - - 48.00 7,000.00 7,000.00
Matale 275.00 248.00 220.00 208.00 - - 55.00 60.00 - -
Nuwara_eliya 200.00 200.00 110.00 107.00 - - - - - -
Kegalle 200.00 196.00 250.00 225.00 - - 100.00 70.00 - -
Ratnapura 220.00 213.00 110.00 105.00 - - 30.00 30.00 - -
Badulla 225.00 162.00 250.00 225.00 750.00 675.00 100.00 80.00 - -
Kurunegala 220.00 207.00 160.00 143.00 - - 50.00 47.00 - -
Colombo 180.00 167.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 204.00 150.00 130.00 - - 100.00 75.00 - -
Kalutara 200.00 197.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 180.00 165.00 - - - - - - - -
Matara 230.00 204.00 150.00 150.00 - - - - - -
Hambantota 200.00 186.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 144.00 150.00 150.00 - - 60.00 55.00 - -
National 275.00 193.21 250.00 166.64 750.00 675.00 100.00 58.13 7,000.00 7,000.00

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,170.00 2,170.00 - -
Matara - - - - 2,050.00 2,050.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 2,700.00 2,666.00
National - - - - 2,170.00 2,110.00 2,700.00 2,333.00

Data Collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture