අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :07.07.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 500.00 485.00 - - 900.00 862.00
Matale 520.00 512.00 - - 800.00 800.00
Nuwara_eliya 490.00 480.00 - - - -
Kegalle 500.00 478.00 - - 900.00 850.00
Ratnapura 450.00 450.00 - - - -
Badulla 500.00 488.00 - - 850.00 796.00
Kurunegala 500.00 500.00 - - - -
Colombo 500.00 470.00 - - - -
Gampaha 500.00 492.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 450.00 450.00 - - - -
Matara 480.00 480.00 - - - -
Hambantota 450.00 450.00 - - - -
Monaragala 490.00 473.00 - - 800.00 791.00
National 520.00 477.43 - - 900.00 819.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 900.00 833.00 110.00 97.00
Matale 800.00 800.00 70.00 65.00
Nuwara_eliya 750.00 745.00 85.00 82.00
Kegalle 850.00 766.00 100.00 90.00
Ratnapura 800.00 775.00 - -
Badulla 900.00 804.00 - -
Kurunegala 900.00 833.00 100.00 63.00
Colombo 1,000.00 900.00 - -
Gampaha 750.00 720.00 75.00 61.00
Kalutara 1,100.00 1,066.00 - -
Galle 850.00 800.00 - -
Matara 900.00 850.00 100.00 84.00
Hambantota 900.00 850.00 - -
Monaragala 900.00 875.00 - -
National 1,100.00 829.79 110.00 77.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 750.00 722.00 675.00 650.00 800.00 758.00
Matale 730.00 726.00 710.00 690.00 740.00 731.00
Nuwara_eliya 700.00 697.00 - - - -
Kegalle 750.00 725.00 700.00 650.00 - -
Ratnapura 700.00 650.00 - - - -
Badulla 730.00 690.00 650.00 575.00 - -
Kurunegala 780.00 727.00 680.00 627.00 - -
Colombo 700.00 666.00 - - - -
Gampaha 800.00 760.00 - - - -
Kalutara 700.00 635.00 - - - -
Galle 700.00 640.00 - - - -
Matara 700.00 583.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 600.00 585.00 - - - -
National 800.00 671.86 710.00 638.40 800.00 744.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 420.00 400.00 360.00 353.00 325.00 303.00 - -
Matale 360.00 351.00 340.00 332.00 - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 313.00 300.00 276.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 380.00 330.00 310.00 270.00 230.00 227.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 230.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 300.00 300.00 280.00 270.00 260.00 250.00 - -
National 420.00 349.00 360.00 293.71 325.00 260.00 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 14,000.00 14,000.00 - - - - - -
Matale 15,000.00 15,000.00 14,000.00 14,000.00 - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 14,000.00 13,000.00 12,500.00 11,750.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 15,000.00 14,000.00 14,000.00 13,250.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 650.00 601.00 600.00 514.00 500.00 447.00 3,500.00 3,232.00 2,500.00 1,600.00
Matale 650.00 636.00 550.00 550.00 450.00 436.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,888.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 3,100.00 3,100.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 550.00 500.00 450.00 425.00 - - 3,300.00 2,900.00 2,500.00 2,250.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 525.00 450.00 400.00 - - 3,400.00 3,050.00 2,400.00 2,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 650.00 560.33 600.00 467.80 500.00 441.50 3,500.00 3,013.67 2,500.00 2,077.60

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 2,800.00 2,500.00 2,475.00 2,300.00 2,225.00 2,200.00 2,150.00 2,000.00 1,950.00 2,000.00 1,950.00 2,050.00 1,950.00 1,300.00 1,250.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,766.00 1,400.00 1,250.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,233.00 900.00 700.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,650.00 2,650.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,950.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 1,800.00 1,800.00 1,400.00 1,375.00 - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,125.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,450.00 2,440.00 2,250.00 2,235.00 2,000.00 1,993.00 1,900.00 1,700.00 1,600.00 1,600.00 1,550.00 1,530.00 1,450.00 1,433.00 - - - - - -
Galle 3,100.00 3,050.00 2,500.00 2,450.00 2,350.00 2,325.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 2,100.00 2,075.00 1,950.00 1,925.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 2,975.00 2,500.00 2,433.00 2,300.00 2,270.00 2,250.00 2,207.00 2,220.00 2,157.00 2,200.00 2,140.00 2,100.00 2,080.00 2,050.00 2,031.00 1,900.00 1,680.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,275.00 2,250.00 2,225.00 - - - - 2,100.00 2,075.00 2,050.00 2,025.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,066.00
National 3,100.00 2,923.00 2,800.00 2,519.60 2,650.00 2,254.29 2,300.00 2,064.29 2,220.00 1,935.67 2,200.00 1,896.67 2,100.00 1,951.67 2,050.00 1,769.00 1,900.00 1,680.00 2,200.00 1,499.50 1,400.00 1,035.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 100.00
Colombo - - - - 1,250.00 1,250.00 500.00 500.00 - -
Gampaha 2,500.00 1,800.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 700.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,500.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,500.00 1,016.67 700.00 466.67 200.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 515.00 485.00 500.00 450.00
Matale 430.00 422.00 400.00 382.00
Nuwara_eliya 430.00 427.00 - -
Kegalle 500.00 496.00 600.00 600.00
Ratnapura 510.00 510.00 600.00 550.00
Badulla 490.00 427.00 500.00 250.00
Kurunegala 500.00 493.00 650.00 617.00
Colombo 460.00 438.00 600.00 600.00
Gampaha 520.00 504.00 650.00 550.00
Kalutara 490.00 485.00 500.00 500.00
Galle 500.00 490.00 - -
Matara 500.00 496.00 600.00 600.00
Hambantota 500.00 500.00 - -
Monaragala 500.00 486.00 - -
National 520.00 475.64 650.00 509.90

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 225.00 202.00 250.00 231.00 - - - - - -
Matale 200.00 196.00 280.00 255.00 - - 350.00 350.00 - -
Nuwara_eliya 200.00 195.00 220.00 218.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 216.00 - - - - - - - -
Ratnapura 200.00 200.00 350.00 325.00 - - - - - -
Badulla 250.00 235.00 300.00 275.00 900.00 733.00 300.00 275.00 - -
Kurunegala 220.00 207.00 275.00 258.00 - - 400.00 400.00 - -
Colombo 250.00 216.00 - - - - - - - -
Gampaha 260.00 242.00 350.00 300.00 - - 275.00 250.00 - -
Kalutara 200.00 195.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 180.00 165.00 250.00 235.00 - - - - - -
Matara 200.00 168.00 300.00 250.00 - - 250.00 175.00 - -
Hambantota 180.00 165.00 - - - - - - - -
Monaragala 200.00 187.00 200.00 200.00 - - - - - -
National 260.00 199.21 350.00 258.82 900.00 733.00 400.00 290.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - -
Galle - - - - 3,640.00 3,640.00 - -
Matara - - - - 3,400.00 3,400.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 2,900.00 2,800.00
National - - - - 3,640.00 3,520.00 2,900.00 2,400.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture