අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :09.06.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 525.00 504.00 - - 900.00 833.00
Matale 530.00 519.00 - - 800.00 794.00
Nuwara_eliya 505.00 500.00 - - - -
Kegalle 525.00 506.00 - - 800.00 750.00
Ratnapura 500.00 487.00 450.00 400.00 - -
Badulla 510.00 478.00 - - 700.00 700.00
Kurunegala 550.00 523.00 - - - -
Colombo 500.00 500.00 - - - -
Gampaha 550.00 518.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 520.00 520.00 - - - -
Matara 520.00 520.00 - - - -
Hambantota 480.00 480.00 - - - -
Monaragala 530.00 512.00 - - 800.00 750.00
National 550.00 504.07 450.00 400.00 900.00 765.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 900.00 763.00 100.00 96.00
Matale 800.00 770.00 100.00 86.00
Nuwara_eliya 750.00 748.00 92.00 90.00
Kegalle 750.00 716.00 100.00 100.00
Ratnapura 800.00 775.00 - -
Badulla 800.00 800.00 - -
Kurunegala 900.00 850.00 100.00 67.00
Colombo 1,000.00 975.00 - -
Gampaha 1,200.00 920.00 80.00 72.00
Kalutara 1,100.00 1,033.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 900.00 850.00 100.00 83.00
Hambantota 850.00 783.00 - -
Monaragala 900.00 875.00 - -
National 1,200.00 843.43 100.00 84.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 700.00 655.00 640.00 620.00 700.00 688.00
Matale 660.00 643.00 - - 700.00 687.00
Nuwara_eliya 700.00 695.00 - - - -
Kegalle 700.00 666.00 650.00 620.00 - -
Ratnapura 650.00 595.00 - - - -
Badulla 680.00 565.00 - - - -
Kurunegala 700.00 673.00 620.00 580.00 - -
Colombo 650.00 616.00 - - - -
Gampaha 700.00 664.00 - - - -
Kalutara 600.00 593.00 - - - -
Galle 650.00 600.00 - - - -
Matara 600.00 525.00 - - - -
Hambantota 600.00 600.00 - - - -
Monaragala 700.00 620.00 - - - -
National 700.00 622.14 650.00 606.67 700.00 687.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 385.00 350.00 350.00 320.00 299.00 - -
Matale 400.00 390.00 375.00 359.00 350.00 331.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 326.00 300.00 266.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 325.00 - - - -
Kurunegala 360.00 310.00 290.00 245.00 220.00 207.00 190.00 180.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 238.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 360.00 350.00 340.00 330.00 320.00 300.00 - -
National 400.00 360.17 375.00 301.86 350.00 284.25 190.00 180.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 15,000.00 15,000.00 - - - - - - - -
Matale 16,000.00 16,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 12,000.00 11,500.00 11,000.00 10,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 16,000.00 14,166.67 11,000.00 10,500.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 521.00 500.00 479.00 450.00 392.00 3,000.00 2,692.00 2,000.00 1,425.00
Matale 560.00 545.00 480.00 461.00 425.00 391.00 3,500.00 3,467.00 2,900.00 2,875.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 3,100.00 3,100.00 2,600.00 2,600.00
Kegalle 550.00 500.00 480.00 415.00 - - 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,750.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 540.00 475.00 400.00 340.00 - - 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 560.00 515.17 500.00 429.00 450.00 391.50 3,500.00 2,993.17 2,900.00 2,160.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,900.00 2,850.00 2,550.00 2,516.00 2,350.00 2,333.00 2,100.00 2,000.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,633.00 1,450.00 1,400.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00 1,300.00 1,000.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,333.00 1,000.00 733.00
Colombo - - 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,400.00 2,150.00 2,150.00 - - - - 1,950.00 1,950.00 1,850.00 1,850.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,100.00 1,900.00 1,700.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,250.00
Kalutara 3,000.00 2,965.00 2,500.00 2,480.00 2,200.00 2,167.00 2,000.00 1,965.00 1,700.00 1,660.00 1,600.00 1,565.00 1,500.00 1,463.00 1,400.00 1,370.00 - - - - - -
Galle 3,000.00 2,980.00 2,500.00 2,475.00 2,250.00 2,225.00 2,220.00 2,150.00 - - - - 2,080.00 2,050.00 2,000.00 1,980.00 - - - - - -
Matara 2,900.00 2,850.00 2,600.00 2,550.00 2,600.00 2,417.00 2,250.00 2,207.00 2,200.00 2,200.00 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,075.00 2,100.00 2,000.00 1,900.00 1,660.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,220.00 2,210.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,950.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,700.00 1,500.00 1,325.00
National 3,000.00 2,911.25 2,600.00 2,504.20 2,600.00 2,277.43 2,250.00 2,054.57 2,200.00 1,836.67 2,150.00 1,780.00 2,100.00 1,861.83 2,100.00 1,758.33 1,900.00 1,660.00 2,000.00 1,444.33 1,500.00 1,077.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 4,500.00 2,500.00 3,000.00 2,000.00 1,800.00 1,600.00 1,000.00 800.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 4,500.00 2,500.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,000.00 900.00 - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 425.00 403.00 250.00 250.00
Matale 400.00 388.00 300.00 262.00
Nuwara_eliya 403.00 400.00 - -
Kegalle 410.00 403.00 200.00 200.00
Ratnapura 400.00 395.00 300.00 300.00
Badulla 380.00 360.00 310.00 305.00
Kurunegala 410.00 400.00 370.00 347.00
Colombo 375.00 341.00 400.00 400.00
Gampaha 420.00 404.00 350.00 262.00
Kalutara 380.00 373.00 300.00 300.00
Galle 410.00 400.00 - -
Matara 410.00 400.00 300.00 300.00
Hambantota 380.00 380.00 - -
Monaragala 400.00 396.00 - -
National 425.00 388.79 400.00 292.60

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 250.00 205.00 225.00 193.00 - - - 200.00 - -
Matale 200.00 173.00 200.00 170.00 - - 300.00 300.00 - -
Nuwara_eliya 185.00 180.00 175.00 170.00 - - - - - -
Kegalle 200.00 176.00 - - - - - - - -
Ratnapura 200.00 176.00 250.00 225.00 - - - - - -
Badulla 240.00 233.00 200.00 190.00 600.00 583.00 - - - -
Kurunegala 230.00 213.00 220.00 207.00 - - 400.00 333.00 - -
Colombo 200.00 193.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 232.00 200.00 178.00 - - 200.00 150.00 - -
Kalutara 200.00 193.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 160.00 160.00 280.00 275.00 - - - - - -
Matara 180.00 158.00 200.00 183.00 - - - - - -
Hambantota 200.00 187.00 - - - - - - - -
Monaragala 200.00 185.00 175.00 163.00 - - - - - -
National 250.00 190.29 280.00 195.82 600.00 583.00 400.00 245.75 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,220.00 3,220.00 - -
Matara - - - - 2,700.00 2,700.00 - -
Hambantota - - - - - - - -
National - - - - 3,220.00 2,960.00 - -

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture