අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :10.11.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 575.00 557.00 - - 900.00 800.00
Matale 580.00 553.00 - - 800.00 717.00
Nuwara_eliya 540.00 537.00 - - - -
Kegalle 550.00 550.00 - - 700.00 700.00
Ratnapura 620.00 610.00 530.00 525.00 - -
Badulla 550.00 540.00 - - 800.00 750.00
Kurunegala 600.00 573.00 - - - -
Colombo - - - - - -
Gampaha - - - - - -
Kalutara 550.00 550.00 - - - -
Galle 520.00 510.00 - - - -
Matara 530.00 530.00 - - - -
Hambantota 600.00 550.00 - - - -
Monaragala 570.00 560.00 - - 770.00 765.00
National 620.00 550.42 530.00 525.00 900.00 746.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 900.00 852.00 110.00 100.00
Matale 850.00 834.00 110.00 93.00
Nuwara_eliya 800.00 795.00 90.00 88.00
Kegalle 800.00 800.00 80.00 80.00
Ratnapura 1,000.00 898.00 - -
Badulla 750.00 712.00 - -
Kurunegala 850.00 817.00 100.00 67.00
Colombo - - - -
Gampaha - - - -
Kalutara 950.00 925.00 - -
Galle 850.00 825.00 - -
Matara 1,000.00 925.00 100.00 80.00
Hambantota 900.00 865.00 - -
Monaragala 850.00 850.00 - -
National 1,000.00 841.50 110.00 84.67

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 780.00 756.00 - - 800.00 800.00
Matale 780.00 771.00 630.00 630.00 800.00 788.00
Nuwara_eliya 780.00 778.00 - - - -
Kegalle 750.00 750.00 700.00 700.00 - -
Ratnapura 800.00 792.00 - - - -
Badulla 600.00 593.00 500.00 500.00 - -
Kurunegala 800.00 758.00 690.00 663.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha - - - - - -
Kalutara 750.00 745.00 - - - -
Galle 850.00 825.00 - - - -
Matara 775.00 719.00 - - - -
Hambantota 750.00 745.00 - - - -
Monaragala 680.00 600.00 - - - -
National 850.00 736.00 700.00 623.25 800.00 794.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 385.00 360.00 347.00 330.00 310.00 - -
Matale 420.00 388.00 400.00 343.00 375.00 358.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 350.00 300.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 300.00 300.00 - - - - - -
Kurunegala 400.00 340.00 330.00 290.00 220.00 220.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 350.00 340.00 330.00 320.00 300.00 290.00 - -
National 420.00 350.50 400.00 320.00 375.00 294.50 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 13,000.00 13,000.00 - - - - - - - -
Matale 14,000.00 14,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 12,000.00 11,500.00 11,000.00 10,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 14,000.00 12,833.33 11,000.00 10,500.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 700.00 680.00 600.00 550.00 530.00 500.00 3,500.00 3,337.00 2,500.00 2,050.00
Matale 750.00 717.00 627.00 615.00 610.00 534.00 3,500.00 3,350.00 2,800.00 2,650.00
Nuwara_eliya 550.00 550.00 500.00 500.00 - - 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Kegalle 550.00 550.00 500.00 500.00 - - 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 650.00 615.00 500.00 475.00 - - 3,600.00 3,350.00 2,600.00 2,350.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 3,500.00 3,500.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 750.00 618.67 627.00 528.00 610.00 517.00 3,600.00 3,089.50 2,800.00 2,210.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,900.00 2,866.00 2,700.00 2,600.00 2,500.00 2,483.00 2,200.00 2,133.00 2,100.00 2,000.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,966.00 1,800.00 1,733.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,775.00 1,800.00 1,150.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,233.00 900.00 833.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kalutara 2,900.00 2,900.00 2,500.00 2,450.00 2,300.00 2,285.00 2,200.00 2,150.00 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 1,700.00 1,685.00 1,600.00 1,600.00 - - - - - -
Galle 3,500.00 3,250.00 2,550.00 2,525.00 2,350.00 2,325.00 2,280.00 2,265.00 - - - - 2,150.00 2,125.00 2,130.00 2,100.00 - - - - - -
Matara 2,900.00 2,900.00 2,400.00 2,380.00 2,300.00 2,296.00 2,250.00 2,243.00 2,200.00 2,190.00 2,150.00 2,150.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,034.00 1,800.00 1,800.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,250.00 2,250.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,100.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 3,500.00 2,979.00 2,700.00 2,488.75 2,500.00 2,327.80 2,280.00 2,198.20 2,200.00 2,063.33 2,150.00 2,016.67 2,150.00 2,000.20 2,130.00 1,913.40 1,800.00 1,800.00 2,200.00 1,504.00 1,800.00 1,102.67

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National - - - - - - - - - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 800.00 680.00 550.00 463.00
Matale 900.00 838.00 800.00 750.00
Nuwara_eliya 750.00 745.00 - -
Kegalle 700.00 700.00 - -
Ratnapura 750.00 694.00 400.00 375.00
Badulla 520.00 505.00 200.00 200.00
Kurunegala 900.00 850.00 350.00 293.00
Colombo - - - -
Gampaha - - - -
Kalutara 650.00 647.00 200.00 200.00
Galle 620.00 610.00 - -
Matara 600.00 550.00 300.00 300.00
Hambantota 720.00 690.00 - -
Monaragala 450.00 450.00 - -
National 900.00 663.25 800.00 368.71

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 320.00 291.00 280.00 261.00 - - 600.00 575.00 - -
Matale 334.00 300.00 300.00 300.00 - - 550.00 550.00 - -
Nuwara_eliya 290.00 287.00 250.00 245.00 - - - - - -
Kegalle 250.00 250.00 200.00 200.00 - - - - - -
Ratnapura 220.00 207.00 230.00 222.00 - - 500.00 475.00 - -
Badulla 225.00 206.00 200.00 200.00 800.00 662.00 550.00 550.00 - -
Kurunegala 300.00 300.00 200.00 183.00 - - 550.00 517.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara 350.00 340.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 220.00 210.00 - - - - - - - -
Matara 250.00 224.00 310.00 305.00 - - 600.00 500.00 - -
Hambantota 270.00 260.00 - - - - - - - -
Monaragala 320.00 310.00 400.00 325.00 - - 600.00 600.00 - -
National 350.00 265.42 400.00 254.10 800.00 662.00 600.00 538.14 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 4,130.00 4,130.00 - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - 2,900.00 2,850.00
National - - - - 4,130.00 4,130.00 2,900.00 2,850.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture