අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :16.06.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 520.00 501.00 - - 900.00 850.00
Matale 500.00 476.00 - - 750.00 746.00
Nuwara_eliya 510.00 500.00 - - - -
Kegalle 510.00 503.00 - - 800.00 800.00
Ratnapura 500.00 475.00 - - - -
Badulla 525.00 499.00 - - 850.00 775.00
Kurunegala 550.00 523.00 - - - -
Colombo 550.00 513.00 - - - -
Gampaha 580.00 516.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 500.00 490.00 - - - -
Matara 520.00 520.00 - - - -
Hambantota 500.00 500.00 - - - -
Monaragala 500.00 500.00 - - 800.00 795.00
National 580.00 500.14 - - 900.00 793.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 900.00 819.00 100.00 99.00
Matale 800.00 800.00 100.00 89.00
Nuwara_eliya 760.00 755.00 90.00 88.00
Kegalle 800.00 766.00 100.00 83.00
Ratnapura 800.00 788.00 - -
Badulla 950.00 825.00 - -
Kurunegala 850.00 833.00 100.00 63.00
Colombo 1,100.00 1,000.00 - -
Gampaha 900.00 820.00 80.00 64.00
Kalutara 1,100.00 1,033.00 - -
Galle 900.00 875.00 - -
Matara 900.00 850.00 100.00 83.00
Hambantota 900.00 833.00 - -
Monaragala 900.00 850.00 - -
National 1,100.00 846.21 100.00 81.29

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 700.00 660.00 640.00 620.00 750.00 720.00
Matale 680.00 647.00 - - 700.00 687.00
Nuwara_eliya 700.00 695.00 - - - -
Kegalle 700.00 658.00 650.00 583.00 - -
Ratnapura 650.00 620.00 - - - -
Badulla 690.00 622.00 600.00 537.00 - -
Kurunegala 700.00 680.00 620.00 587.00 - -
Colombo 650.00 633.00 - - - -
Gampaha 700.00 664.00 - - - -
Kalutara 600.00 595.00 - - - -
Galle 650.00 600.00 - - - -
Matara 650.00 575.00 - - - -
Hambantota 600.00 567.00 - - - -
Monaragala 560.00 555.00 - - - -
National 700.00 626.50 650.00 581.75 750.00 703.50

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 353.00 350.00 310.00 300.00 - -
Matale 400.00 346.00 335.00 310.00 300.00 290.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 316.00 250.00 250.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 450.00 375.00 - - - - - -
Kurunegala 360.00 310.00 280.00 240.00 220.00 210.00 190.00 187.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 240.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 340.00 340.00 330.00 320.00 310.00 300.00 - -
National 450.00 347.83 353.00 285.00 310.00 275.00 190.00 187.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 14,000.00 14,000.00 - - - - - - - -
Matale 16,000.00 16,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 13,000.00 13,000.00 12,000.00 12,000.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 16,000.00 14,333.33 12,000.00 12,000.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 531.00 500.00 463.00 450.00 400.00 3,000.00 2,606.00 1,600.00 1,450.00
Matale 550.00 516.00 500.00 449.00 440.00 379.00 2,800.00 2,752.00 2,500.00 2,500.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 425.00 425.00 - - 3,100.00 3,100.00 2,600.00 2,600.00
Kegalle 500.00 466.00 400.00 400.00 - - 2,500.00 2,300.00 2,000.00 1,660.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 520.00 460.00 400.00 340.00 - - 3,300.00 2,900.00 2,300.00 2,050.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 495.50 500.00 415.40 450.00 389.50 3,300.00 2,776.33 2,600.00 2,052.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,850.00 2,816.00 2,500.00 2,466.00 2,350.00 2,316.00 2,250.00 2,183.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,350.00 1,316.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,666.00 1,600.00 1,258.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,333.00 1,000.00 733.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,600.00 2,600.00 2,300.00 2,300.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,950.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,100.00 1,800.00 1,725.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,250.00
Kalutara 2,900.00 2,867.00 2,450.00 2,433.00 2,200.00 2,165.00 2,000.00 1,960.00 1,700.00 1,683.00 1,600.00 1,565.00 1,500.00 1,483.00 1,400.00 1,367.00 - - - - - -
Galle 3,000.00 3,000.00 2,520.00 2,500.00 2,500.00 2,480.00 2,220.00 2,210.00 - - - - 2,090.00 2,070.00 2,000.00 1,980.00 - - - - - -
Matara 2,950.00 2,875.00 2,600.00 2,483.00 2,300.00 2,275.00 2,300.00 2,221.00 2,200.00 2,175.00 2,150.00 2,150.00 2,120.00 2,084.00 2,100.00 2,047.00 1,950.00 1,660.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,400.00 2,375.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 2,120.00 2,110.00 2,100.00 2,100.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,400.00
National 3,000.00 2,889.50 2,800.00 2,536.40 2,600.00 2,330.14 2,300.00 2,114.14 2,200.00 1,819.33 2,150.00 1,771.67 2,120.00 1,874.50 2,100.00 1,793.33 1,950.00 1,660.00 2,200.00 1,566.33 1,600.00 1,160.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 1,500.00 1,000.00 700.00 500.00 400.00 100.00
Colombo - - - - 1,000.00 1,000.00 600.00 600.00 - -
Gampaha 1,000.00 500.00 1,000.00 500.00 800.00 500.00 300.00 200.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 2,000.00 500.00 1,000.00 500.00 1,500.00 833.33 700.00 433.33 400.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 460.00 411.00 250.00 238.00
Matale 430.00 420.00 400.00 365.00
Nuwara_eliya 400.00 395.00 - -
Kegalle 450.00 450.00 300.00 300.00
Ratnapura 450.00 445.00 300.00 300.00
Badulla 430.00 411.00 500.00 500.00
Kurunegala 450.00 433.00 - -
Colombo 390.00 365.00 550.00 550.00
Gampaha 460.00 450.00 300.00 250.00
Kalutara 440.00 437.00 300.00 300.00
Galle 450.00 435.00 - -
Matara 440.00 429.00 - -
Hambantota 450.00 417.00 - -
Monaragala 450.00 420.00 - -
National 460.00 422.71 550.00 350.38

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 220.00 193.00 200.00 193.00 - - - - - -
Matale 200.00 181.00 250.00 244.00 - - 300.00 300.00 - -
Nuwara_eliya 185.00 182.00 175.00 171.00 - - - - - -
Kegalle 200.00 186.00 - - - - - - - -
Ratnapura 210.00 202.00 250.00 240.00 - - - - - -
Badulla 250.00 245.00 250.00 233.00 900.00 725.00 - - - -
Kurunegala 220.00 210.00 220.00 220.00 - - 400.00 350.00 - -
Colombo 200.00 190.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 240.00 275.00 220.00 - - 300.00 200.00 - -
Kalutara 200.00 195.00 200.00 200.00 - - - - - -
Galle 160.00 155.00 250.00 245.00 - - - - - -
Matara 190.00 159.00 300.00 233.00 - - 250.00 250.00 - -
Hambantota 200.00 200.00 - - - - - - - -
Monaragala 150.00 150.00 170.00 147.00 - - - - - -
National 250.00 192.00 300.00 213.27 900.00 725.00 400.00 275.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,220.00 3,220.00 - -
Matara - - - - 3,000.00 3,000.00 - -
Hambantota - - - - - - 3,500.00 3,267.00
National - - - - 3,220.00 3,110.00 3,500.00 3,267.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture