අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :18.02.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 560.00 529.00 500.00 500.00 1,000.00 853.00
Matale 530.00 527.00 - - 850.00 850.00
Nuwara_eliya 530.00 528.00 - - - -
Kegalle 550.00 523.00 - - 1,000.00 900.00
Ratnapura 550.00 545.00 - - - -
Badulla 570.00 560.00 400.00 400.00 800.00 758.00
Kurunegala 550.00 533.00 - - - -
Colombo 550.00 500.00 - - - -
Gampaha 550.00 520.00 - - - -
Kalutara 550.00 535.00 - - - -
Galle 530.00 525.00 - - - -
Matara 550.00 550.00 - - - -
Hambantota 550.00 550.00 - - - -
Monaragala 600.00 555.00 - - 800.00 790.00
National 600.00 532.50 500.00 450.00 1,000.00 830.20

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 982.00 100.00 94.00
Matale 960.00 953.00 75.00 72.00
Nuwara_eliya 960.00 957.00 100.00 95.00
Kegalle 1,000.00 916.00 110.00 83.00
Ratnapura 950.00 900.00 - -
Badulla 1,000.00 866.00 - -
Kurunegala 1,000.00 933.00 100.00 67.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,100.00 960.00 80.00 62.00
Kalutara 1,000.00 933.00 - -
Galle 1,050.00 1,000.00 - -
Matara 950.00 917.00 100.00 90.00
Hambantota 1,070.00 1,023.00 - -
Monaragala 1,000.00 983.00 - -
National 1,100.00 948.07 110.00 80.43

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 625.00 589.00 580.00 563.00 650.00 638.00
Matale 600.00 600.00 560.00 557.00 625.00 622.00
Nuwara_eliya 600.00 597.00 - - - -
Kegalle 600.00 593.00 575.00 525.00 - -
Ratnapura 570.00 555.00 - - - -
Badulla 580.00 538.00 500.00 462.00 - -
Kurunegala 600.00 567.00 530.00 483.00 - -
Colombo 525.00 508.00 - - - -
Gampaha 600.00 575.00 - - - -
Kalutara 530.00 527.00 - - - -
Galle 620.00 560.00 - - - -
Matara 560.00 523.00 - - - -
Hambantota 550.00 533.00 - - - -
Monaragala 550.00 550.00 - - - -
National 625.00 558.21 580.00 518.00 650.00 630.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 390.00 360.00 347.00 325.00 309.00 - -
Matale 450.00 450.00 415.00 412.00 360.00 360.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 316.00 300.00 270.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 373.00 350.00 317.00 - - - -
Kurunegala 350.00 315.00 280.00 260.00 250.00 227.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 230.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 390.00 390.00 380.00 370.00 350.00 - -
National 450.00 372.33 415.00 316.57 370.00 311.50 200.00 193.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 8,500.00 8,500.00 - - - - - -
Matale 9,500.00 9,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00
Kegalle 10,000.00 9,000.00 8,000.00 6,500.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 8,000.00 7,750.00 7,000.00 6,750.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 10,000.00 8,750.00 8,500.00 7,187.50 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 600.00 575.00 550.00 512.00 400.00 360.00 4,000.00 3,705.00 2,700.00 2,188.00
Matale 560.00 553.00 490.00 482.00 380.00 377.00 3,800.00 3,783.00 3,325.00 3,292.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 600.00 500.00 450.00 383.00 - - 3,500.00 2,833.00 2,500.00 2,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 425.00 300.00 290.00 - - 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,150.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 510.60 550.00 423.40 400.00 368.50 4,000.00 3,264.20 3,325.00 2,426.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 3,000.00 2,983.00 2,800.00 2,766.00 2,500.00 2,450.00 2,250.00 2,216.00 1,750.00 1,716.00 1,750.00 1,716.00 1,650.00 1,583.00 1,300.00 1,266.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,100.00 1,675.00 1,600.00 1,258.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,700.00 1,233.00 850.00 683.00
Colombo - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,400.00 2,400.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,900.00 1,900.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,100.00 2,050.00 1,800.00 1,600.00 - - - - - - - - - - - - 1,400.00 1,325.00
Kalutara 3,000.00 2,967.00 2,500.00 2,483.00 2,200.00 2,165.00 2,000.00 1,965.00 1,800.00 1,784.00 1,700.00 1,667.00 1,600.00 1,580.00 1,500.00 1,468.00 - - - - - -
Galle 3,000.00 2,900.00 2,400.00 2,350.00 2,300.00 2,250.00 2,180.00 2,150.00 - - - - 1,900.00 1,875.00 1,800.00 1,775.00 - - - - - -
Matara 3,300.00 3,300.00 2,600.00 2,530.00 2,300.00 2,290.00 2,250.00 2,125.00 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,960.00 1,950.00 1,950.00 1,900.00 1,750.00 1,500.00 1,500.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,225.00 - - - - 1,900.00 1,900.00 1,850.00 1,825.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,275.00
National 3,300.00 3,037.50 3,000.00 2,625.80 2,500.00 2,286.43 2,400.00 2,097.29 2,100.00 1,850.00 2,000.00 1,781.00 2,000.00 1,814.67 1,900.00 1,664.00 1,500.00 1,500.00 2,100.00 1,454.00 1,600.00 1,135.25

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 10,000.00 5,000.00 6,000.00 4,000.00 6,000.00 2,000.00 3,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00
Colombo - - - - 3,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 - -
Gampaha 8,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 1,000.00 800.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 10,000.00 5,000.00 6,000.00 4,000.00 6,000.00 3,000.00 3,500.00 2,333.33 1,000.00 650.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 360.00 350.00 150.00 128.00
Matale 380.00 378.00 100.00 100.00
Nuwara_eliya 345.00 342.00 - -
Kegalle 360.00 360.00 150.00 140.00
Ratnapura 365.00 360.00 200.00 195.00
Badulla 340.00 326.00 200.00 175.00
Kurunegala 350.00 350.00 180.00 160.00
Colombo 320.00 308.00 220.00 220.00
Gampaha 380.00 358.00 200.00 187.00
Kalutara 350.00 347.00 150.00 150.00
Galle 360.00 350.00 - -
Matara 350.00 350.00 - -
Hambantota 365.00 358.00 - -
Monaragala 380.00 350.00 250.00 175.00
National 380.00 349.07 250.00 163.00

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 225.00 185.00 175.00 143.00 - - - 40.00 - -
Matale 220.00 210.00 130.00 125.00 - - 55.00 52.00 - -
Nuwara_eliya 180.00 175.00 110.00 103.00 - - - - - -
Kegalle 200.00 176.00 200.00 126.00 - - 50.00 50.00 - -
Ratnapura 160.00 155.00 100.00 95.00 - - 30.00 25.00 - -
Badulla 200.00 168.00 130.00 121.00 750.00 658.00 60.00 60.00 - -
Kurunegala 220.00 207.00 130.00 120.00 - - 50.00 43.00 - -
Colombo 200.00 193.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 200.00 120.00 110.00 - - 75.00 53.00 - -
Kalutara 200.00 198.00 125.00 125.00 - - - - - -
Galle 160.00 150.00 - - - - - - - -
Matara 150.00 150.00 100.00 100.00 - - - - - -
Hambantota 150.00 150.00 - - - - - - - -
Monaragala 175.00 168.00 125.00 112.00 - - - - - -
National 225.00 177.50 200.00 116.36 750.00 658.00 75.00 46.14 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,240.00 2,240.00 - -
Matara - - - - 2,100.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 2,700.00 2,600.00
National - - - - 2,240.00 2,170.00 2,700.00 2,300.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture