අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :23.06.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 500.00 495.00 450.00 450.00 900.00 834.00
Matale 500.00 489.00 - - 800.00 782.00
Nuwara_eliya 500.00 493.00 - - - -
Kegalle 500.00 491.00 - - 800.00 800.00
Ratnapura 500.00 490.00 - - - -
Badulla 520.00 496.00 - - 850.00 775.00
Kurunegala 520.00 507.00 - - - -
Colombo 500.00 463.00 - - - -
Gampaha 525.00 505.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 500.00 490.00 - - - -
Matara 520.00 520.00 - - - -
Hambantota 500.00 500.00 - - - -
Monaragala 500.00 493.00 - - 800.00 793.00
National 525.00 493.14 450.00 450.00 900.00 796.80

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 825.00 772.00 100.00 96.00
Matale 825.00 766.00 100.00 88.00
Nuwara_eliya 750.00 747.00 90.00 87.00
Kegalle 800.00 750.00 110.00 96.00
Ratnapura 850.00 817.00 - -
Badulla 900.00 796.00 - -
Kurunegala 850.00 817.00 100.00 63.00
Colombo 1,000.00 963.00 - -
Gampaha 900.00 830.00 100.00 67.00
Kalutara 1,000.00 933.00 - -
Galle 900.00 875.00 - -
Matara 900.00 835.00 100.00 83.00
Hambantota 900.00 833.00 - -
Monaragala 850.00 800.00 - -
National 1,000.00 823.86 110.00 82.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 750.00 696.00 680.00 643.00 750.00 750.00
Matale 700.00 658.00 - - 725.00 712.00
Nuwara_eliya 710.00 705.00 - - - -
Kegalle 700.00 683.00 600.00 600.00 - -
Ratnapura 650.00 607.00 - - - -
Badulla 700.00 637.00 600.00 537.00 - -
Kurunegala 750.00 697.00 670.00 603.00 - -
Colombo 650.00 633.00 - - - -
Gampaha 700.00 696.00 - - - -
Kalutara 700.00 635.00 - - - -
Galle 720.00 660.00 - - - -
Matara 600.00 567.00 - - - -
Hambantota 600.00 567.00 - - - -
Monaragala 650.00 616.00 - - - -
National 750.00 646.93 680.00 595.75 750.00 731.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 360.00 344.00 320.00 295.00 - -
Matale 400.00 360.00 350.00 313.00 300.00 292.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 326.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 375.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 380.00 330.00 310.00 270.00 230.00 227.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - 300.00 240.00 - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 350.00 345.00 340.00 335.00 330.00 316.00 - -
National 400.00 356.00 360.00 307.50 330.00 274.00 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 14,000.00 14,000.00 - - - - - - - -
Matale 17,000.00 17,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 14,000.00 13,000.00 12,500.00 11,750.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 17,000.00 14,666.67 12,500.00 11,750.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 542.00 520.00 480.00 450.00 417.00 3,000.00 2,730.00 2,000.00 1,606.00
Matale 550.00 525.00 500.00 450.00 440.00 389.00 2,800.00 2,650.00 2,000.00 1,950.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 425.00 425.00 - - 3,100.00 3,100.00 2,600.00 2,600.00
Kegalle 500.00 475.00 400.00 400.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 550.00 485.00 400.00 345.00 - - 3,000.00 2,750.00 2,000.00 1,900.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 2,800.00 2,800.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 550.00 512.83 520.00 420.00 450.00 403.00 3,100.00 2,671.67 2,600.00 1,811.20

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,900.00 2,866.00 2,600.00 2,533.00 2,350.00 2,316.00 2,050.00 2,033.00 1,900.00 1,066.00 1,900.00 1,066.00 2,000.00 1,950.00 1,350.00 1,316.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,675.00 1,600.00 1,300.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,267.00 900.00 700.00
Colombo - - 2,800.00 2,800.00 2,600.00 2,600.00 2,350.00 2,350.00 - - - - 2,000.00 2,000.00 1,950.00 1,950.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,100.00 1,700.00 1,575.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,225.00
Kalutara 2,900.00 2,765.00 2,450.00 2,430.00 2,200.00 2,164.00 2,000.00 1,960.00 1,700.00 1,685.00 1,600.00 1,569.00 1,550.00 1,533.00 1,450.00 1,435.00 - - - - - -
Galle 3,100.00 3,000.00 2,450.00 2,400.00 2,350.00 2,350.00 2,260.00 2,230.00 - - - - 2,200.00 2,175.00 2,150.00 2,100.00 - - - - - -
Matara 3,100.00 3,012.00 2,600.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,250.00 2,210.00 2,230.00 2,230.00 - - 2,150.00 2,138.00 2,150.00 2,106.00 2,000.00 1,680.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,400.00 2,375.00 2,200.00 2,200.00 - - - - 2,120.00 2,110.00 2,100.00 2,100.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,266.00
National 3,100.00 2,910.75 2,800.00 2,532.60 2,600.00 2,315.00 2,350.00 2,079.71 2,230.00 1,660.33 1,900.00 1,317.50 2,200.00 1,984.33 2,150.00 1,834.50 2,000.00 1,680.00 2,200.00 1,471.00 1,600.00 1,122.75

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,500.00 1,000.00 1,000.00 500.00 1,000.00 800.00 500.00 400.00 200.00 100.00
Colombo - - - - 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 - -
Gampaha 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 1,800.00 1,500.00 700.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,000.00 1,000.00 2,500.00 500.00 1,800.00 1,266.67 1,000.00 633.33 200.00 100.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 480.00 429.00 400.00 400.00
Matale 440.00 433.00 400.00 388.00
Nuwara_eliya 430.00 427.00 - -
Kegalle 440.00 440.00 500.00 500.00
Ratnapura 430.00 425.00 400.00 380.00
Badulla 430.00 415.00 500.00 400.00
Kurunegala 460.00 433.00 700.00 617.00
Colombo 400.00 388.00 550.00 550.00
Gampaha 440.00 433.00 450.00 400.00
Kalutara 440.00 435.00 300.00 300.00
Galle 430.00 425.00 - -
Matara 450.00 432.00 600.00 600.00
Hambantota 450.00 417.00 - -
Monaragala 420.00 413.00 - -
National 480.00 424.64 700.00 453.50

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 280.00 224.00 300.00 246.00 - - - 400.00 - -
Matale 200.00 186.00 280.00 260.00 - - 350.00 350.00 - -
Nuwara_eliya 180.00 175.00 180.00 177.00 - - - - - -
Kegalle 220.00 200.00 - - - - - - - -
Ratnapura 200.00 190.00 300.00 290.00 - - - - - -
Badulla 250.00 190.00 250.00 250.00 900.00 733.00 - - - -
Kurunegala 220.00 210.00 220.00 213.00 - - 350.00 317.00 - -
Colombo 250.00 217.00 - - - - - - - -
Gampaha 250.00 235.00 300.00 250.00 - - 250.00 200.00 - -
Kalutara 200.00 195.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 160.00 155.00 250.00 225.00 - - - - - -
Matara 180.00 162.00 250.00 225.00 - - - - - -
Hambantota 200.00 200.00 - - - - - - - -
Monaragala 120.00 120.00 150.00 150.00 - - - - - -
National 280.00 189.93 300.00 235.09 900.00 733.00 400.00 316.75 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 3,550.00 3,550.00 - -
Matara - - - - 3,100.00 3,100.00 - -
Hambantota - - - - - - 3,500.00 3,267.00
National - - - - 3,550.00 3,325.00 3,500.00 3,267.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture