අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :28.01.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 600.00 565.00 560.00 523.00 950.00 867.00
Matale 550.00 536.00 - - 800.00 775.00
Nuwara_eliya 545.00 543.00 - - - -
Kegalle 600.00 550.00 - - 1,100.00 950.00
Ratnapura 510.00 505.00 - - - -
Badulla 650.00 589.00 - - 900.00 800.00
Kurunegala 600.00 567.00 - - - -
Colombo 600.00 556.00 - - - -
Gampaha 550.00 520.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 500.00 500.00 - - - -
Matara 520.00 520.00 - - - -
Hambantota 500.00 500.00 - - - -
Monaragala 550.00 550.00 - - 820.00 798.00
National 650.00 535.00 560.00 523.00 1,100.00 838.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 1,100.00 1,035.00 120.00 96.00
Matale 1,100.00 1,041.00 100.00 92.00
Nuwara_eliya 1,000.00 997.00 95.00 93.00
Kegalle 1,100.00 1,033.00 120.00 90.00
Ratnapura 950.00 900.00 - -
Badulla 1,000.00 896.00 - -
Kurunegala 1,020.00 940.00 100.00 67.00
Colombo 1,000.00 950.00 - -
Gampaha 1,000.00 920.00 100.00 80.00
Kalutara 975.00 925.00 - -
Galle 1,000.00 950.00 - -
Matara 1,050.00 1,007.00 120.00 83.00
Hambantota 1,050.00 1,016.00 - -
Monaragala 900.00 875.00 - -
National 1,100.00 963.21 120.00 85.86

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 630.00 604.00 580.00 565.00 650.00 646.00
Matale 625.00 615.00 570.00 568.00 630.00 630.00
Nuwara_eliya 610.00 603.00 - - - -
Kegalle 670.00 623.00 600.00 533.00 - -
Ratnapura 550.00 535.00 - - - -
Badulla 600.00 550.00 540.00 520.00 - -
Kurunegala 600.00 577.00 500.00 490.00 - -
Colombo 550.00 516.00 - - - -
Gampaha 630.00 595.00 - - - -
Kalutara 500.00 490.00 - - - -
Galle 550.00 525.00 - - - -
Matara 550.00 510.00 - - - -
Hambantota 580.00 576.00 - - - -
Monaragala 550.00 538.00 - - - -
National 670.00 561.21 600.00 535.20 650.00 638.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 391.00 380.00 368.00 350.00 318.00 - -
Matale 450.00 426.00 410.00 395.00 350.00 347.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 330.00 300.00 300.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 360.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 380.00 340.00 300.00 275.00 250.00 237.00 200.00 193.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 225.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 400.00 385.00 380.00 371.00 360.00 355.00 - -
National 450.00 372.00 410.00 319.14 360.00 314.25 200.00 193.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - 8,500.00 8,500.00 - - - - - -
Matale 9,500.00 9,500.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - 6,500.00 6,500.00 5,500.00 5,500.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
Kegalle 8,000.00 8,000.00 7,000.00 7,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 9,000.00 9,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 7,500.00 7,250.00 6,500.00 6,250.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 9,500.00 8,437.50 8,500.00 7,062.50 5,500.00 5,500.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 625.00 600.00 575.00 485.00 450.00 368.00 3,800.00 3,340.00 2,600.00 2,054.00
Matale 600.00 582.00 550.00 545.00 490.00 475.00 3,800.00 3,758.00 3,450.00 3,376.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 550.00 500.00 500.00 450.00 - - 3,500.00 3,000.00 2,800.00 2,400.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 525.00 420.00 385.00 - - 4,000.00 3,500.00 2,800.00 2,400.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 4,000.00 4,000.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 625.00 551.17 575.00 463.00 490.00 421.50 4,000.00 3,433.00 3,450.00 2,546.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,800.00 2,750.00 2,600.00 2,566.00 2,400.00 2,383.00 2,000.00 1,950.00 1,650.00 1,616.00 1,650.00 1,616.00 1,500.00 1,450.00 1,150.00 1,116.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,200.00 1,700.00 1,600.00 1,233.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,267.00 900.00 700.00
Colombo - - 2,500.00 2,500.00 2,300.00 2,300.00 2,100.00 2,100.00 - - - - 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,000.00 2,000.00 1,700.00 1,550.00 - - - - - - - - - - - - 1,300.00 1,050.00
Kalutara 2,600.00 2,565.00 2,200.00 2,165.00 2,000.00 1,983.00 1,800.00 1,766.00 1,600.00 1,585.00 1,550.00 1,530.00 1,400.00 1,370.00 1,300.00 1,268.00 - - - - - -
Galle 2,800.00 2,750.00 2,350.00 2,325.00 2,100.00 2,075.00 2,000.00 1,980.00 - - - - 1,700.00 1,650.00 1,650.00 1,600.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 2,950.00 2,500.00 2,450.00 2,300.00 2,180.00 2,100.00 2,050.00 2,050.00 1,988.00 1,950.00 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,800.00 1,711.00 1,500.00 1,430.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,150.00 2,100.00 2,050.00 - - - - 1,800.00 1,775.00 1,750.00 1,725.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
National 3,000.00 2,753.75 2,600.00 2,401.20 2,400.00 2,153.00 2,100.00 1,920.86 2,050.00 1,729.67 1,950.00 1,682.00 1,850.00 1,640.83 1,800.00 1,520.00 1,500.00 1,430.00 2,200.00 1,483.50 1,600.00 1,077.00

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 7,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00 1,800.00 1,000.00 500.00 200.00
Colombo - - - - 3,200.00 3,200.00 1,900.00 1,900.00 - -
Gampaha 5,000.00 3,000.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 300.00 250.00
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 7,000.00 3,000.00 6,000.00 2,500.00 5,000.00 2,400.00 1,900.00 1,300.00 500.00 225.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 400.00 378.00 140.00 113.00
Matale 400.00 380.00 110.00 100.00
Nuwara_eliya 350.00 343.00 - -
Kegalle 390.00 386.00 120.00 120.00
Ratnapura 390.00 378.00 125.00 117.00
Badulla 370.00 355.00 250.00 200.00
Kurunegala 370.00 367.00 150.00 135.00
Colombo 365.00 344.00 200.00 200.00
Gampaha 400.00 385.00 200.00 120.00
Kalutara 370.00 365.00 150.00 150.00
Galle 390.00 380.00 - -
Matara 400.00 396.00 - -
Hambantota 400.00 391.00 - -
Monaragala 350.00 330.00 - -
National 400.00 369.86 250.00 139.44

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 225.00 193.00 160.00 144.00 - - - 40.00 - -
Matale 225.00 210.00 155.00 152.00 - - 65.00 53.00 - -
Nuwara_eliya 170.00 163.00 120.00 116.00 - - - - - -
Kegalle 200.00 180.00 200.00 160.00 - - 60.00 40.00 - -
Ratnapura 200.00 192.00 100.00 95.00 - - 30.00 25.00 - -
Badulla 225.00 179.00 250.00 200.00 750.00 583.00 - - - -
Kurunegala 200.00 200.00 150.00 147.00 - - 50.00 43.00 - -
Colombo 200.00 163.00 - - - - - - - -
Gampaha 200.00 200.00 150.00 100.00 - - 50.00 50.00 - -
Kalutara 200.00 197.00 175.00 175.00 - - - - - -
Galle 150.00 135.00 - - - - - - - -
Matara 160.00 153.00 100.00 100.00 - - - - - -
Hambantota 190.00 188.00 - - - - - - - -
Monaragala 200.00 162.00 150.00 133.00 - - - - - -
National 225.00 179.64 250.00 138.36 750.00 583.00 65.00 41.83 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,170.00 2,170.00 - -
Matara - - - - 2,050.00 2,050.00 2,800.00 2,800.00
Hambantota - - - - - - 2,700.00 2,666.00
National - - - - 2,170.00 2,110.00 2,800.00 2,733.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture