අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :28.04.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 600.00 543.00 500.00 500.00 900.00 825.00
Matale 550.00 535.00 - - 750.00 719.00
Nuwara_eliya 500.00 495.00 - - - -
Kegalle 500.00 491.00 - - 750.00 750.00
Ratnapura 500.00 490.00 - - - -
Badulla 550.00 517.00 400.00 400.00 900.00 800.00
Kurunegala 600.00 567.00 - - - -
Colombo - - - - - -
Gampaha - - - - - -
Kalutara - - - - - -
Galle 520.00 520.00 - - - -
Matara 530.00 530.00 - - - -
Hambantota 500.00 500.00 - - - -
Monaragala 525.00 510.00 - - 700.00 683.00
National 600.00 515.91 500.00 450.00 900.00 755.40

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 900.00 761.00 120.00 101.00
Matale 750.00 697.00 100.00 78.00
Nuwara_eliya 725.00 700.00 90.00 88.00
Kegalle 800.00 750.00 100.00 90.00
Ratnapura 900.00 875.00 - -
Badulla 950.00 825.00 - -
Kurunegala 900.00 850.00 100.00 67.00
Colombo - - - -
Gampaha - - - -
Kalutara - - - -
Galle 1,000.00 900.00 - -
Matara 920.00 867.00 100.00 83.00
Hambantota 900.00 875.00 - -
Monaragala 900.00 900.00 - -
National 1,000.00 818.18 120.00 84.50

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 600.00 575.00 550.00 550.00 650.00 625.00
Matale 600.00 558.00 - - 640.00 635.00
Nuwara_eliya 550.00 553.00 - - - -
Kegalle 625.00 608.00 580.00 568.00 - -
Ratnapura 550.00 550.00 - - - -
Badulla 580.00 540.00 500.00 450.00 - -
Kurunegala 650.00 597.00 570.00 503.00 - -
Colombo - - - - - -
Gampaha - - - - - -
Kalutara - - - - - -
Galle 600.00 550.00 - - - -
Matara 600.00 530.00 - - - -
Hambantota 550.00 525.00 - - - -
Monaragala 525.00 500.00 - - - -
National 650.00 553.27 580.00 517.75 650.00 630.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 380.00 350.00 345.00 325.00 304.00 - -
Matale 400.00 375.00 350.00 326.00 320.00 290.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 308.00 300.00 258.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 350.00 315.00 300.00 300.00 - - - -
Kurunegala 380.00 325.00 310.00 275.00 230.00 227.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 360.00 355.00 350.00 340.00 330.00 316.00 - -
National 400.00 343.00 350.00 307.33 330.00 284.25 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale 12,000.00 12,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 10,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla 12,000.00 12,000.00 - - - - - - - -
Kurunegala 10,000.00 9,500.00 9,000.00 8,500.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 12,000.00 10,875.00 9,000.00 8,250.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 550.00 521.00 500.00 473.00 450.00 435.00 3,600.00 3,425.00 2,800.00 2,400.00
Matale 550.00 513.00 450.00 419.00 400.00 359.00 3,500.00 3,238.00 2,600.00 2,550.00
Nuwara_eliya 400.00 400.00 350.00 350.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Kegalle 500.00 487.00 450.00 450.00 - - 3,500.00 3,250.00 3,000.00 2,900.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 450.00 425.00 310.00 280.00 - - 3,700.00 3,250.00 2,700.00 2,250.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 600.00 600.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 600.00 491.00 500.00 394.40 450.00 397.00 3,700.00 3,227.17 3,000.00 2,520.00

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,800.00 2,750.00 2,600.00 2,550.00 2,300.00 2,300.00 2,000.00 1,950.00 1,650.00 1,600.00 1,650.00 1,600.00 1,600.00 1,550.00 1,400.00 1,300.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,550.00 1,400.00 975.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 1,333.00 1,000.00 733.00
Colombo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Galle 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,450.00 2,250.00 2,200.00 2,150.00 2,100.00 - - - - 1,850.00 1,800.00 1,725.00 1,700.00 - - - - - -
Matara 2,800.00 2,733.00 2,500.00 2,350.00 2,300.00 2,138.00 2,150.00 2,008.00 2,000.00 1,917.00 2,000.00 1,883.00 1,850.00 1,800.00 1,800.00 1,700.00 1,600.00 1,533.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,200.00 2,150.00 2,050.00 2,025.00 - - - - 1,850.00 1,825.00 1,750.00 1,750.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,066.00
National 3,000.00 2,827.67 2,600.00 2,450.00 2,300.00 2,197.00 2,150.00 2,020.75 2,000.00 1,758.50 2,000.00 1,741.50 1,850.00 1,743.75 1,800.00 1,612.50 1,600.00 1,533.00 2,000.00 1,441.50 1,400.00 924.67

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala - - - - - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National - - - - - - - - - -

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 350.00 346.00 200.00 133.00
Matale 355.00 341.00 150.00 145.00
Nuwara_eliya - - - -
Kegalle 340.00 333.00 150.00 150.00
Ratnapura 350.00 345.00 250.00 250.00
Badulla 350.00 325.00 200.00 175.00
Kurunegala 350.00 333.00 250.00 217.00
Colombo 300.00 295.00 - -
Gampaha - - - -
Kalutara - - - -
Galle 330.00 300.00 - -
Matara 340.00 307.00 240.00 240.00
Hambantota 320.00 310.00 - -
Monaragala 320.00 298.00 - -
National 355.00 321.18 250.00 187.14

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 250.00 219.00 200.00 188.00 - - - 90.00 - -
Matale 200.00 184.00 230.00 195.00 - - - - - -
Nuwara_eliya 180.00 177.00 175.00 170.00 - - - - - -
Kegalle 175.00 170.00 250.00 216.00 - - - - - -
Ratnapura 200.00 190.00 300.00 250.00 - - 120.00 110.00 - -
Badulla 150.00 150.00 250.00 200.00 800.00 650.00 100.00 100.00 - -
Kurunegala 250.00 217.00 180.00 153.00 - - 250.00 233.00 - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 150.00 145.00 200.00 190.00 - - - - - -
Matara 160.00 151.00 150.00 133.00 - - - - - -
Hambantota 150.00 150.00 - - - - - - - -
Monaragala 200.00 146.00 175.00 161.00 - - - - - -
National 250.00 172.64 300.00 185.60 800.00 650.00 250.00 133.25 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - - -
Galle - - - - 2,730.00 2,730.00 - -
Matara - - - - 2,150.00 2,150.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 3,000.00 3,000.00
National - - - - 2,730.00 2,440.00 3,000.00 2,500.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit
Department of Export Agriculture