අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்
Department of Export Agriculture


අතමිට සරු හෙට දිනකට - අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - வளமான எதிர்காலத்திற்கு - ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் - FOR A PROSPOROUS - Department of Export Agriculture
Arecanut Betel Cardamom Cinnamon Cinnamon Bark Oil Cinnamon Leaf Oil Citronella Oil Clove Cocoa Coffee Ginger Goraka Kithul Jaggery Lemon Grass Oil Mace Nutmeg Pepper Turmeric Vanilla


Producers' Prices (Farm Gate) of EAC

Date of collection :28.07.2020

PEPPER

(Rs./k.g.)

District
GR-1 (Highest Price)
GR-1 (Average Price)
GR-2 (Highest Price)
GR-2 (Average Price)
WHITE (Highest Price)
WHITE (Highest Price)
Kandy 560.00 518.00 - - 900.00 816.00
Matale 550.00 543.00 - - 850.00 833.00
Nuwara_eliya 510.00 503.00 - - - -
Kegalle 550.00 533.00 - - 900.00 816.00
Ratnapura 550.00 545.00 - - - -
Badulla 550.00 527.00 - - 750.00 750.00
Kurunegala 550.00 533.00 - - - -
Colombo 550.00 531.00 - - - -
Gampaha 550.00 535.00 - - - -
Kalutara 500.00 500.00 - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - -
Matara 550.00 550.00 - - - -
Hambantota 550.00 525.00 - - - -
Monaragala 570.00 560.00 - - 800.00 775.00
National 570.00 530.86 - - 900.00 798.00

CLOVE

(Rs./k.g.)

District
CLOVE (Highest Price)
CLOVE (Average Price)
STEM (Highest Price)
STEM (Average Price)
Kandy 925.00 860.00 120.00 102.00
Matale 900.00 869.00 100.00 85.00
Nuwara_eliya 860.00 855.00 100.00 95.00
Kegalle 850.00 800.00 100.00 80.00
Ratnapura 850.00 800.00 - -
Badulla 750.00 717.00 - -
Kurunegala 900.00 867.00 100.00 67.00
Colombo 1,000.00 875.00 - -
Gampaha 900.00 860.00 70.00 65.00
Kalutara 1,200.00 1,133.00 - -
Galle 850.00 825.00 - -
Matara 950.00 869.00 100.00 84.00
Hambantota 900.00 900.00 - -
Monaragala 900.00 875.00 - -
National 1,200.00 864.64 120.00 82.57

COFFEE

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
PARCHMENT (Highest Price)
PARCHMENT (Average Price)
Kandy 800.00 741.00 700.00 700.00 825.00 798.00
Matale 825.00 789.00 730.00 728.00 780.00 780.00
Nuwara_eliya 760.00 753.00 - - - -
Kegalle 750.00 740.00 700.00 666.00 - -
Ratnapura 750.00 705.00 - - - -
Badulla 750.00 717.00 650.00 650.00 - -
Kurunegala 780.00 770.00 680.00 660.00 - -
Colombo 750.00 690.00 - - - -
Gampaha 800.00 765.00 - - - -
Kalutara 700.00 667.00 - - - -
Galle 750.00 725.00 - - - -
Matara 750.00 636.00 - - - -
Hambantota 650.00 625.00 - - - -
Monaragala 700.00 650.00 - - - -
National 825.00 712.36 730.00 680.80 825.00 789.00

COCOA

(Rs./k.g.)

District
GR 1 (Highest Price)
GR 1 (Average Price)
GR 2 (Highest Price)
GR 2 (Average Price)
GR 3 (Highest Price)
GR 3 (Average Price)
BLACK (Highest Price)
BLACK (Average Price)
Kandy 400.00 400.00 360.00 350.00 320.00 300.00 - -
Matale 420.00 402.00 385.00 368.00 360.00 342.00 - -
Nuwara_eliya - - - - - - - -
Kegalle 350.00 333.00 300.00 283.00 - - - -
Ratnapura - - - - - - - -
Badulla 400.00 400.00 350.00 350.00 - - - -
Kurunegala 400.00 340.00 340.00 285.00 220.00 220.00 200.00 200.00
Colombo - - - - - - - -
Gampaha - - 300.00 285.00 - - - -
Kalutara - - - - - - - -
Galle - - - - - - - -
Matara - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - -
Monaragala 340.00 340.00 330.00 320.00 310.00 300.00 - -
National 420.00 369.17 385.00 320.14 360.00 290.50 200.00 200.00

CARDAMOM

(Rs./k.g.)

District
LG (Highest Price)
LG (Average Price)
LLG1 (Highest Price)
LLG1 (Average Price)
LLG2 (Highest Price)
LLG2 (Average Price)
LB (Highest Price)
LB (Average Price)
LNS (Highest Price)
LNS (Average Price)
Kandy 12,000.00 12,000.00 - - - - - - - -
Matale 14,000.00 14,000.00 - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle 13,000.00 13,000.00 8,000.00 8,000.00 - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 12,000.00 11,000.00 11,000.00 9,750.00 - - - - - -
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 14,000.00 12,500.00 11,000.00 8,875.00 - - - - - -

NUTMEG / MACE

(Rs./k.g.)

District
NUTMEG No.1 (Highest Price)
NUTMEG No.1 (Average Price)
NUTMEG No.2 (Highest Price)
NUTMEG No.2 (Average Price)
NUTMEG BWP (Highest Price)
NUTMEG BWP (Average Price)
MACE No.1 (Highest Price)
MACE No.1 (Average Price)
MACE No.2 (Highest Price)
MACE No.2 (Average Price)
Kandy 700.00 654.00 560.00 542.00 500.00 455.00 3,600.00 3,385.00 2,500.00 2,092.00
Matale 700.00 625.00 650.00 575.00 575.00 520.00 3,500.00 3,494.00 2,950.00 2,925.00
Nuwara_eliya 500.00 500.00 450.00 450.00 - - 3,100.00 3,100.00 2,600.00 2,600.00
Kegalle 600.00 583.00 550.00 516.00 - - 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 600.00 525.00 450.00 400.00 - - 3,600.00 3,150.00 2,600.00 2,300.00
Colombo - - - - - - - - - -
Gampaha - - - - - - - - - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle 550.00 550.00 - - - - 3,200.00 3,200.00 - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 700.00 572.83 650.00 496.60 575.00 487.50 3,600.00 3,221.50 2,950.00 2,483.40

CINNAMON

(Rs./k.g.)

District
Alba (Highest Price)
Alba (Average Price)
C-5 Sp (Highest Price)
C-5 Sp (Average Price)
C-5 (Highest Price)
C-5 (Average Price)
C-4 (Highest Price)
C-4 (Average Price)
M-5 (Highest Price)
M-5 (Average Price)
M-4 (Highest Price)
M-4 (Average Price)
H-1 (Highest Price)
H-1 (Average Price)
H-2 (Highest Price)
H-2 (Average Price)
H-Faq (Highest Price)
H-Faq (Average Price)
Heen (Highest Price)
Heen (Average Price)
Gorosu (Highest Price)
Gorosu (Average Price)
Ratnapura 2,950.00 2,900.00 2,600.00 2,566.00 2,500.00 2,466.00 2,250.00 2,233.00 2,000.00 1,966.00 2,000.00 1,966.00 1,900.00 1,866.00 1,500.00 1,466.00 - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,300.00 1,200.00 933.00
Kurunegala - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,267.00 900.00 700.00
Colombo - - 2,600.00 2,600.00 2,400.00 2,400.00 2,250.00 2,250.00 - - - - 2,150.00 2,150.00 2,100.00 2,100.00 - - - - - -
Gampaha - - - - 2,200.00 2,100.00 1,800.00 1,665.00 - - - - - - - - - - - - 1,500.00 1,325.00
Kalutara 2,900.00 2,865.00 2,470.00 2,463.00 2,250.00 2,240.00 2,000.00 1,980.00 1,800.00 1,765.00 1,600.00 1,570.00 1,550.00 1,543.00 1,450.00 1,435.00 - - - - - -
Galle 3,100.00 3,050.00 2,500.00 2,450.00 2,300.00 2,280.00 2,250.00 2,240.00 - - - - 2,150.00 2,125.00 2,100.00 2,080.00 - - - - - -
Matara 3,000.00 2,875.00 2,700.00 2,550.00 2,350.00 2,296.00 2,250.00 2,236.00 2,220.00 2,210.00 2,200.00 2,188.00 2,170.00 2,158.00 2,150.00 2,091.00 2,000.00 1,820.00 - - - -
Hambantota - - - - 2,300.00 2,300.00 2,250.00 2,225.00 - - - - 2,180.00 2,140.00 2,150.00 2,075.00 - - - -
Monaragala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,200.00 1,200.00
National 3,100.00 2,922.50 2,700.00 2,525.80 2,500.00 2,297.43 2,250.00 2,118.43 2,220.00 1,980.33 2,200.00 1,908.00 2,180.00 1,997.00 2,150.00 1,874.50 2,000.00 1,820.00 1,800.00 1,283.50 1,500.00 1,039.50

Betel

Betel for 1000 leaves

District
Export-Peedunu-Max
Export-Peedunu-Min
Export-Kanda Kola-Max
Export-Kanda Kola-Min
Local-Peedunu-(Highest Price)
Local-Peedunu-(Average Price)
Local-Keti-(Highest Price)
Local-Keti-(Average Price)
Local-korikan-(Highest Price)
Local-korikan-(Average Price)
Kandy - - - - - - - - - -
Matale - - - - - - - - - -
Nuwara_eliya - - - - - - - - - -
Kegalle - - - - - - - - - -
Ratnapura - - - - - - - - - -
Badulla - - - - - - - - - -
Kurunegala 1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 500.00 400.00 200.00 100.00 50.00
Colombo - - - - 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00 - -
Gampaha 3,500.00 2,000.00 2,200.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 700.00 500.00 - -
Kalutara - - - - - - - - - -
Galle - - - - - - - - - -
Matara - - - - - - - - - -
Hambantota - - - - - - - - - -
Monaragala - - - - - - - - - -
National 3,500.00 1,000.00 2,200.00 1,000.00 1,200.00 900.00 700.00 433.33 100.00 50.00

Arecanut

Arecanut(Rs./100 nuts)

District
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Highest Price)
Dried-(Karunka)-(Rs./k.g.) (Average Price)
Fresh-(100 nuts) (Highest Price)
Fresh-(100 nuts) (Average Price)
Kandy 600.00 530.00 800.00 700.00
Matale 600.00 580.00 1,200.00 1,050.00
Nuwara_eliya 560.00 553.00 - -
Kegalle 580.00 575.00 600.00 600.00
Ratnapura 600.00 590.00 900.00 850.00
Badulla 550.00 537.00 1,100.00 1,100.00
Kurunegala 600.00 573.00 1,000.00 933.00
Colombo 575.00 544.00 900.00 900.00
Gampaha 600.00 580.00 800.00 775.00
Kalutara 530.00 510.00 900.00 900.00
Galle 600.00 600.00 - -
Matara 610.00 581.00 760.00 760.00
Hambantota 600.00 600.00 - -
Monaragala 580.00 575.00 - -
National 610.00 566.29 1,200.00 856.80

Goraka, Ginger, Kithul Jaggery, Turmeric, Vanilla
(Rs./k.g.)

District
Goraka (Highest Price)
Goraka (Average Price)
Ginger (Highest Price)
Ginger (Average Price)
Kithul Jaggery (Highest Price)
Kithul Jaggery (Average Price)
Turmeric (Highest Price)
Turmeric (Average Price)
Vanilla (Highest Price)
Vanilla (Average Price)
Kandy 250.00 214.00 350.00 306.00 - - - 500.00 - -
Matale 220.00 206.00 330.00 315.00 - - - - - -
Nuwara_eliya 210.00 207.00 210.00 203.00 - - - - - -
Kegalle 200.00 193.00 - - - - - - - -
Ratnapura 220.00 215.00 350.00 350.00 - - - - - -
Badulla 200.00 200.00 500.00 400.00 600.00 567.00 - - - -
Kurunegala 230.00 217.00 300.00 297.00 - - 600.00 533.00 - -
Colombo 250.00 217.00 - - - - - - - -
Gampaha 260.00 248.00 300.00 290.00 - - 500.00 475.00 - -
Kalutara 210.00 203.00 300.00 300.00 - - - - - -
Galle 190.00 175.00 300.00 300.00 - - - - - -
Matara 250.00 178.00 320.00 273.00 - - - - - -
Hambantota 200.00 190.00 - - - - - - - -
Monaragala 200.00 190.00 400.00 375.00 - - 600.00 600.00 - -
National 260.00 203.79 500.00 309.91 600.00 567.00 600.00 527.00 - -

Cinnamon Bark Oil, Cinnamon Leaf Oil, Citronella Oil, Lemon Grass Oil
(Rs./k.g.)

District
Cinnamon Bark Oil-60% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-60% (Average Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Highest Price)
Cinnamon Bark Oil-40% (Average Price)
Cinnamon Leaf Oil (Highest Price)
Cinnamon Leaf Oil (Average Price)
Citronella Oil (Highest Price)
Citronella Oil (Average Price)
Ratnapura - - - - - - 1,850.00 1,800.00
Galle - - - - 3,780.00 3,780.00 - -
Matara - - - - 3,800.00 3,800.00 2,000.00 2,000.00
Hambantota - - - - - - 2,900.00 2,800.00
National - - - - 3,800.00 3,790.00 2,900.00 2,200.00

Data collected and Web published by the Economic Research Unit,
Department of Export Agriculture